COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Cliciwch i lawrlwytho'r daflen a Cymorth a Chyngor

 

Beth sydd angen i chi ei wneud

Aros gartref

  • Mynd allan yn unig i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (ond yn unig os na allwch weithio gartref)
  • Os byddwch yn mynd allan, arhoswch 2 fetr (6tr) oddi wrth bobl eraill bob amser
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y cyrhaeddwch adref
  • Peidiwch â chyfarfod pobl eraill, hyd yn oed cyfeillion neu deulu

Gallwch ledaenu’r firws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau

1.    Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw dechreuad peswch parhaol newydd diweddar a / neu dymheredd uchel. Os oes gennych y symptomau hyn, pa mor ysgafn bynnag, arhoswch gartref a pheidiwch â gadael eich tŷ am 7 diwrnod o’r adeg pan ddechreuodd eich symptomau (os ydych yn byw ar eich pen eich hun) neu 14 diwrnod (os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau). Nid oes angen i chi alw GIG 111 i hunan-ynysu. Os bydd eich symptomau’n gwaethygu yn ystod ynysu gartref neu heb wella ar ôl 7 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad yw’r rhyngrwyd ar gael i chi dylech ffonio GIG 111.

2.    Golchwch eich dwylo’n amlach nag arfer, am 20 eiliad gyda sebon a dŵr poeth, yn enwedig ar ôl pesychu, tisian a chwythu eich trwyn, neu ar ôl bod mewn mannau cyhoeddus lle mae pobl eraill yn gwneud hynny. Defnyddiwch lanweithydd dwylo os mai dyna’r cyfan sydd ar gael i chi.

3.    I leihau ymlediad germau pan fyddwch yn pesychu neu disian, rhowch hances bapur, neu eich llawes (nid eich dwylo) os nad oes gennych hances bapur, dros eich ceg a’ch trwyn a rhoi’r hances bapur mewn bin ar unwaith. Yna golchwch eich dwylo neu ddefnyddio gel glanweithio dwylo.

4.    Glanhewch a diheintiwch bethau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd gan ddefnyddio eich nwyddau glanhau arferol i leihau perygl trosglwyddo’r haint i bobl eraill.

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL:

 

CYNGOR I BERCHENOGION BUSNESAU A CHWSMERIAID YMGHYLCH LLETY GWYLIAU AC ACHLYSURON A GAFODD EU CANSLO OHERWYDD Y CORONAFEIRWS YN YSTOD Y CYFYNGIADAU SWYDDOGOL AR SYMUD

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

 

AP OLRHAIN SYMPTOM

Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn apelio ar i'r cyhoedd yng Nghymru lawrlwytho ap olrhain symptom COVID-19 newydd i helpu ymateb y GIG i COVID-19 yng Nghymru.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o App Store Apple a Google Play o’r dolenni yn covid.joinzoe.com

 

FFURFIAU ERAILL

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hysbysrwydd Iaith Arwyddion Prydain ar y Coronafeirws

 

ID: 6245, adolygwyd 27/05/2020