COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Cyngor ar Lety

Mae'r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Adran 4 a 5 yn caniatáu trwyddedau ar gyfer safleoedd penodol. Mae sawl eithriad yn rhan o'r Rheoliadau a chânt eu hystyried yn unol â phob cais.

Llety a Ganiateir

Fel busnes, os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu llety ar gyfer gweithwyr allweddol a/neu unigolion sy'n agored i niwed, rhaid i chi weithredu yn unol â'r caniatâd cywir yn ogystal â chydymffurfio â'r rheoliadau. Bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Sir Penfro dros e-bost yn buildings@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn ar 01437 764551 i drafod y posibilrwydd o drwyddedu eich safle. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim a gall safleoedd sy'n gweithredu heb drwydded annilysu eu hyswiriant busnes.

Dim ond gweithwyr / unigolion sy'n agored i niwed a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol y gall y busnes ddarparu llety ar eu cyfer. Bydd pob trwydded i ailagor busnes o dan y ddarpariaeth hon yn benodol ac yn gyfyngedig, i'r dibenion a nodir yn y cais yn unig. Rhaid i fusnesau gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoli ac atal heintiau.

Rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn casglu gwybodaeth i sicrhau dilysrwydd gweithwyr allweddol ac yn cofnodi'r dystiolaeth rhag ofn y cânt eu harchwilio.

Noder ei bod yn drosedd os nad yw perchenogion yn cydymffurfio â'u dyletswyddau. Gellir gosod dirwy ar gyfer y drosedd hon.

Mae canllawiau penodol ar gael i weithredwyr busnesau llety yng Nghymru a gellir dod o hyd iddynt yn

Busnes Cymru

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynnig gan Fusnesau i ddarparu llety

Os ydych yn rheoli neu'n berchen ar fusnesau llety gwyliau yn Sir Benfro ar hyn o bryd ac yn awyddus i'w ddarparu i weithwyr allweddol, grwpiau sy'n agored i niwed a/neu sy'n ddigartref, anfonwch e-bost atom yn buildings@pembrokeshire.gov.uk â'ch manylion neu ffoniwch 01437 764551 fel y gallwn gysylltu â chi i drafod sut y gallem gydweithio.

Rydym yn chwilio am lety yn ardal Hwlffordd ac Aberdaugleddau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os oes gennych lety wedi'i ddodrefnu a allai fod yn addas.

Ceisiadau am lety gan Weithwyr Allweddol

Gall gweithwyr allweddol, neu'r cyflogwyr, sydd angen llety i gefnogi eu trefniadau gweithio yn Sir Benfro gysylltu â ni i drafod eu gofynion. Dim ond ar eu pen eu hunain y gellir lletya gweithwyr allweddol. Rhaid i aelodau o'u teulu neu eu haelwyd aros yn eu prif breswylfa.

Os byddwch yn aros mewn llety, rhaid iddo gael ei drwyddedu o dan y rheoliadau.

Cydymffurfiaeth

Mae ein cymunedau'n parhau i gael eu monitro mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a swyddogion ein tîm Diogelu'r Cyhoedd er mwyn cydymffurfio. Os oes gennych wybodaeth sy'n peri pryder i chi yn eich cymuned yn ymwneud â defnyddio llety ac adeiladau gwyliau, cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu anfonwch e-bost at buildings@pembrokeshire.gov.uk

Mae'r rheoliadau'n nodi'n glir y dylai preswylwyr aros yn eu prif breswylfa ac nad yw teithio i lety gwyliau neu ail gartrefi yn deithio hanfodol.

 

 

 

ID: 6387, adolygwyd 05/05/2020