COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gofal Plant ac Ysgolion

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni’n dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu rheoli ymlediad coronafeirws (COVID-19). Peidiwch ag anfon eich plentyn i’ch sefydliad gofal plant heblaw eich bod yn gorfod oherwydd bod eich gwaith yn allweddol i’r ymateb i’r coronafeirws. Os gallwch gadw eich plentyn yn ddiogel gartref, gwnewch hynny.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Rydym wedi cymryd camau i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion a sefydliadau gofal plant i ofalu am blant gweithwyr allweddol a’r plant mwyaf agored i niwed.

Plant agored i niwed yw’r rhai sy’n cael cymorth gofal cymdeithasol, sydd ag anghenion diogelu a lles (fel y rhai gyda chynllun plentyn anghenus neu gynllun amddiffyn plentyn), plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant anabl neu’r rhai sydd â datganiad anghenion addysgol arbennig.

Am fwy o wybodaeth ac i archebau Gofalu am blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed

 

Dysgu Arlein

Daeth athrawon ysgolion cynradd Sir Benfro at ei gilydd i greu adnodd dysgu dwyieithog ar-lein rhyfeddol i blant a theuluoedd y Sir ei ddefnyddio gartref www.dysguarlein.com

 

Archwilio dewisiadau Ô-16 gydag wythnos agored rhithwir

Archwilio dewisiadau Ô-16 gydag wythnos agored rhithwir

 

Cymwysterua Cymru

Mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafeirws.

Fe welwch y wybodaeth: Cymwysterua Cymru Gwybodaeth Covid-19

 

Prydau Ysgol am Ddim

Bydd y rhai â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael llythyr neu e-bost gyda thalebau i’w defnyddio mewn siopau Tesco.

Mae’r daleb mae’n cynrychioli 13 diwrnod o Brydau Ysgol am Ddim o 15/04/20 - 01/05/20.

O ddydd Llun, 4ydd Mai, bydd yr hawl i brydau ysgol am ddim yn cael ei dalu drwy drosglwyddiad banc am y pythefnos hyd at ddydd Gwener, 15fed Mai.

Fe allwch naill ai argraffu’r talebau a mynd â nhw i’r siop neu, os ydych yn defnyddio dyfais symudol, trwy god bar i’w sganio.

Cysylltwch â Thîm Arlwyo Cyngor Sir Penfro trwy cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio

01437 775912, 01437 775922 neu 01437 775250.

 

Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol

Os nad ydych yn gallu mynd i siopa, oherwydd hunan-ynysu er enghraifft, ac yn methu cael cymorth cyfeillion, teulu neu gymdogion, cysylltwch â’r Canolbwynt Cydgysylltu Cymunedol a sefydlwyd gan Gyngor Sir Penfro, PAVS a Delta Wellbeing.

Mae modd cysylltu â’r Canolbwynt hefyd trwy e-bostio communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 776301.

 

 

ID: 6244, adolygwyd 18/05/2020