Eich bywyd bob dydd

Gallu diwallu’r angen

Ystyrir bod pobl yn methu diwallu angen os yw gwneud hynny:

  • yn achosi poen sylweddol, gwewyr meddwl neu ofid i’r unigolyn;
  • yn peryglu neu’n debygol o beryglu iechyd neu ddiogelwch yr unigolyn neu rywun arall;
  • yn cymryd llawer mwy o amser i’r unigolyn nag y byddai disgwyl fel arfer.

Meini Prawf Cymhwyster Oedolion a Gofalwyr Aeddfed

MAEN PRAWF 1af

2il FAEN PRAWF

3ydd MAEN PRAWF

4ydd MAEN PRAWF

Anghenion yn deillio o iechyd corfforol neu feddyliol, oed, anabledd, dibyniaeth ar gyffuriau neu sylweddau eraill

  • Gallu gofalu amdanynt eu hunain neu ddilyn arferion cartref
  • Gallu cyfathrebu
  • Amddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod
  • Cyfranogi mewn gwaith, addysg, dysgu neu weithgareddau hamdden
  • Cynnal neu ddatblygu cysylltiadau teuluol neu gysylltiadau personol arwyddocaol eraill
  • Datblygu a chynnal cysylltiadau cymdeithasol a chyfranogi yn y gymuned
  • Cyflawni cyfrifoldebau gofalu am blentyn

O ganlyniad, maent yn methu diwallu’r angen hwnnw, naill ai ar eu pennau’u hunain, neu gyda chymorth pobl eraill sydd eisiau helpu, neu gyda chymorth y gymuned

O ganlyniad, maent yn annhebygol o gyflawni un neu fwy o’u canlyniadau personol oni bai fod yr awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gofal a chymorth

ID: 2015, adolygwyd 24/08/2021