COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro’n ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, byddwn yn ystyried o ddifrif unrhyw gwynion a gawn am hyn. Anogwn bobl i roi gwybod inni os credant fod y ffordd y byddwn yn casglu neu’n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.              

Nid yw’r Hysbysiad Prosesu Teg hwn yn manylu’n gynhwysfawr ar bob agwedd ar ein prosesau casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon rhoi unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod:

Swyddog Diogelu Data

 

Cyngor Sir Penfro         

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:                   

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

ID: 3456, adolygwyd 02/07/2021