COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Pam mae angen eich data personol ar y cyngor?

Pcc logo

Er mwyn cyflenwi gwasanaethau mewn ffordd effeithiol, bydd angen i'r cyngor gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi.  Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni a bydd y cyngor yn prosesu'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn unol â Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018.  Cedwir eich data'n ddiogel ac yn gyfrinachol a bydd y cyngor ond yn casglu'r wybodaeth bersonol y mae ei hangen arno i ddarparu gwasanaethau effeithlon i chi.

ID: 7934, adolygwyd 04/08/2021

Pa ddata personol y mae'r cyngor yn ei gasglu?

Pcc logo

Bydd y math o ddata personol y mae'r cyngor yn ei gasglu'n dibynnu ar y gwasanaeth penodol sy'n cael ei ddarparu, ond gall gynnwys data megis enw, manylion cyswllt a manylion ariannol.  Lle y bo'n briodol, efallai y bydd angen i’r cyngor hefyd gasglu data 'categori arbennig' (tarddiad hil neu ethnigrwydd, barn wleidyddol, credoau crefyddol, aelodau undeb llafur, data genetig, data biometrig, data iechyd, data sy'n ymwneud â bywyd rhywiol neu dueddfryd rhywiol unigolyn) a/neu ddata ar euogfarnau troseddol.

ID: 7936, adolygwyd 04/08/2021

Beth yw sail gyfreithiol y cyngor ar gyfer prosesu eich data personol?

Pcc logo

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae'n rhaid i’r cyngor fod â sail gyfreithiol dros brosesu unrhyw ddata personol.  Sail gyfreithiol mwyafrif y data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yw 'tasg gyhoeddus', sy'n golygu bod 'prosesu'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg sy'n cael ei chynnal er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol'.

ID: 7933, adolygwyd 04/08/2021

Gyda phwy y mae'r cyngor yn rhannu’ch data personol?

Pcc logo

Er mwyn sicrhau bod y cyngor yn rhoi gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi, weithiau bydd angen iddo rannu eich data personol â sefydliadau partner eraill sy'n cefnogi cyflenwi’r gwasanaeth efallai y byddwch yn ei dderbyn.  Gallai hyn gynnwys:

 • Awdurdodau lleol eraill
 • Yr heddlu
 • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
 • CThEM
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cymdeithasau tai
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Cyrff rheoleiddiol

Gall fod angen hefyd i'r cyngor roi eich data personol i sefydliadau eraill y mae wedi rhoi contract iddynt ddarparu gwasanaeth i chi.  Ni fydd y cyngor yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon at ddibenion marchnata oni bai eich bod yn rhoi cydsyniad iddo wneud hynny.

Mae gan y cyngor ddyletswydd i ddiogelu arian y cyhoedd y mae'n ei weinyddu a gall ddefnyddio'r data personol a roddwyd gennych chi, yn ogystal â thechnegau paru data, i ganfod ac atal twyll.  Bydd y cyngor hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau y mae eu hangen yn ôl y gyfraith a gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod/atal twyll/troseddau neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost-effeithiol.  Er mwyn cyflawni hyn, gall gwybodaeth gael ei rhannu gydag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir Penfro a chydag Archwilio Cymru.

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth.  Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi.  Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd â'ch hawliau diogelu data, ar wefan Cifas.

ID: 7935, adolygwyd 04/08/2021

Eich Hawliau

O dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU), mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch:

 • Yr hawl i gael eich hysbysu – mae gennych yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio’ch data personol. Dyma ofyniad tryloyw allweddol dan GDPR y DU.
 • Yr hawl i fynediad – mae gennych hawl i ofyn am fynediad at a chopi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi.  Mae yna rai eithriadau, sy'n golygu efallai na fyddwch yn derbyn yr holl wybodaeth yr ydym yn ei brosesu bob tro.
 • Yr hawl i gywiro –  mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro data personol rydych yn meddwl ei fod yn anghywir.  Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth rydych yn meddwl ei fod yn anghyflawn.
 • Yr hawl i ddileu – mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol mewn amgylchiadau penodol.  Nid yw hon yn hawl absoliwt.
 • Gall yr hawl i gyfyngu ar brosesu fod yn gymwys – mae gennych yr hawl i ofyn i ni atal prosesu eich data personol mewn amgylchiadau penodol. Fodd bynnag, gall hyn oedi neu ein hatal rhag cyflenwi gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd angen i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i wrthwynebu i brosesu – mae gennych yr hawl i wrthwynebu i brosesu os gallwn brosesu eich gwybodaeth oherwydd bod y broses yn rhan o'n tasgau cyhoeddus, neu ei bod er budd gwirioneddol inni.
 • Yr hawl i gludadwyedd data – mae hyn ond yn gymwys i ddata personol rydych wedi'i roi i ni. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r data personol y gwnaethoch ei roi i ni o un sefydliad i'r llall, neu ei roi i chi. Mae'r hawl ond yn gymwys os ydym yn prosesu gwybodaeth yn seiliedig ar eich cydsyniad, neu’n cynnal trafodaethau am fynd i gontract a bod y prosesu'n awtomatig. Nid yw hon yn hawl absoliwt.
ID: 3455, adolygwyd 04/08/2021

Cwynion neu ymholiadau?

Pcc logo

Mae'r cyngor yn ystyried unrhyw gwynion a dderbyniwyd am ddiogelu data o ddifrif ac mae'n annog pobl i roi gwybod inni os ydynt yn credu bod y ffordd rydym yn casglu neu'n defnyddio data yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.

Nid yw'r Datganiad Preifatrwydd hwn na'r Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol yn darparu manylion cynhwysfawr yr holl agweddau ar ein dull o gasglu a defnyddio data personol.  Fodd bynnag, mae'r cyngor yn fodlon darparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen.

Dylai unrhyw gwynion neu geisiadau am hyn gael eu hanfon at yr unigolyn yn y cyfeiriad isod:

Y Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk Ffôn: 01437 764551

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd y mae'r cyngor wedi prosesu'ch gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk   Rhif ffôn: 0303 1231113

ID: 3456, adolygwyd 04/08/2021

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Dyma lle y bydd dod o hyd i holl wybodaeth am sut i ymdrin â a'ch data personol. Hyn prosesu teg neu hysbysiadau preifatrwydd ddweud wrthych beth y dylech ei ddisgwyl inni wneud gyda eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cyswllt gyda ni neu ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Llywodraethu Gwybodaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Cyflogadwyedd

Hysbysiad Preifatrwydd - Cynllun Cyflogadwyedd

Datblygu Economaidd ac Adfywio

Hysbysaid Preifatrwydd: Datblygu Economaidd ac Adfywio

Diogelwch a Safonau Bwyd

Rhybudd Preifatrwydd - Tim Diogelwch a safonau Bwyd

Gwaith yn yr Arfaeth

Hysbysiad Preifatrwydd: Gwaith yn yr Arfaeth

Iechyd Porthladd

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd Porthladd    Amserlenni Cade a Gwared

Ysgolion a Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Chwaraeon Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Sir Benfro yn Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofnogi Disgyblion

Rhybudd Preifatrwydd - Cyflogi Plant a Thrwyddedau Perfformio

Rhybudd Preifatrwydd – Derbyn Plant i Ysgolion

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Rhybudd Preifatrwydd - Arlwyo

Fy Nghyfrif

Cyfrif Ar-lein

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Datblygu  Amserlen Cadw Dogfennau (Rheoli Datblygiad)

Hysbysiad Preifatrwydd - Rheoli Datblygu - Sylwadau gan Drydydd Partïon  

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Rhybudd Preifatrwydd - Cytundebau Adran 106

Rhybudd Preifatrwydd - Perchnogaeth Tai Cost Isel

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Adeiladau

Adnoddau Dynol

Rhybudd Preifatrwydd - Adnoddau Dynol

Llyfrgelloedd a Diwylliant

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth LLyfrgell Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro - Digwyddiadau

Rhybudd Preifatrwydd - Croeso Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Cysylltiadau Hynafol

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Animeiddio Ysgolion

 

Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Hysbysiad Prosesu - Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Cludo Teithwyr

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Teithio Rhatach

Rhybudd Preifatrwydd - (CCTV) ar Gludiant i`r ysgol

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Gorfodaeth Parcio Sifil

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Trwyddedau

Rhybudd Preifatrwydd – Adran Gofal Stryd

Gwasanaethau Refeniw

Rhybudd Preifatrwydd Blynyddol Treth y Cyngor

Rhybudd Preifatrwydd Budd-daliadau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Trethi Busnes

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Rhybudd Preifatrwydd - Theoli Cwn                           Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Plâu                          Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Llygredd                   Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Iechyd Cyhoeddus               Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd a Lles Anifeiliaid    Amserlenni Cade a Gwared

Gwasanaethau Etholiadol

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Etholiadol

Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 

Rhybudd Preifatrwydd - Gwastraff ac Ailgylchu

Hysbysiad Procesu Teg - Ceir Gadawedig 

Hysbysiad Procesu Teg - Meinciau Coffa 

Hysbysiad Procesu Teg - Codi am Wasanaeth 

Hysbysiad Procesu Teg - Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth

Rhybudd Preifatrwydd - Gohebiaeth, Amgylchedd & Argyfyngau

Rhybudd Preifatrwydd - Canolfan Orffwys mewn Argyfwng

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Rhybudd Preifatrwydd - Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhybudd Preifatrwydd - Dysgu a Datblygu Corfforaethol, RhDGGCC Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Gofal Plant

Gwasanaeth taliadau uniongyrchol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a chynorthwywyr personol

Hamdden a Gweithgaredau

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Hamdden

Tai

Rhybudd Preifatrwydd – Tai Gwarchod

Rhybudd Preifatrwydd – Safonau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Tai

Hysbysiad Prosesu - Tai Gwarchod

Trwyddedu

Rhybudd Preifatrwydd - Trwyddedu

Safonau Masnachu

Rhybudd Preifatrwydd - Safonau Masnachu           Amserlenni Cade a Gwared

Teledu Cylch Cyfyng

Tir ac Eiddo

Hysbysiadau Prosesu Teg - Cytundeb Prydles ar gyfer y Farchnad

Rhybudd Preifatrwydd - Phridiannau Tir

Cyllid a Busnes

Rhybudd Preifatrwydd - Proses Taliadau Credydwyr

Caffael

 Hysbysiad Preifatrwydd - Tendrau a chontractau

Dechrau'n Deg

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Dechrau`n Deg

Seilwaith

Hysbysiad Preifatrwydd: Diogelu Arfordir/Rheoli Perygl Llifogydd

ID: 3442, adolygwyd 14/07/2021

Sut mae'r cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data?

Pcc logo

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni’r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio data personol.  Mae Polisi Diogelu Data ar waith y mae angen i'r holl weithwyr ei lofnodi cyn dechrau yn eu swydd a darperir hyfforddiant rheolaidd.  Mae tîm diogelu data dynodedig bach ar waith i gynnig cyngor a chymorth wrth fonitro cydymffurfiaeth.

ID: 3448, adolygwyd 04/08/2021

Addewid Gwybodaeth Bersonol

Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Gwerthfawrogi’r wybodaeth bersonol a ymddiriedwyd ynom a sicrhau parchu’r ymddiried hwnnw;
 • Mynd ymhellach na dim ond llythyren y ddeddf wrth drin gwybodaeth bersonol, a mabwysiadu safonau arferion da;
 • Ystyried a rhoi sylw i’r peryglon preifatrwydd yn gyntaf pan fyddwn yn bwriadu defnyddio neu ddal gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd, fel pan fyddwn yn cyflwyno systemau newydd;
 • Bod yn agored gydag unigolion ynghylch sut y defnyddiwn eu gwybodaeth ac i bwy y rhoddwn hi;
 • Ei gwneud yn hawdd i unigolion gael mynediad at a chywiro eu gwybodaeth bersonol;
 • Cadw’r lleiaf angenrheidiol o wybodaeth bersonol a’i dileu pan na fydd arnom ei hangen mwyach;
 • Bod â dulliau diogelu effeithiol i sicrhau cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac na fydd yn mynd i’r dwylo anghywir;
 • Hyfforddi staff sy’n trin gwybodaeth bersonol a’i wneud yn fater disgyblu os byddant yn camddefnyddio neu heb ofalu am wybodaeth bersonol yn briodol;
 • Buddsoddi adnoddau ariannol a dynol priodol mewn gofalu am wybodaeth bersonol i sicrhau y gallwn gadw at ein haddewidion; a
 • Cadarnhau’n rheolaidd ein bod yn cadw at ein haddewidion a hysbysu sut ydym yn gwneud.
ID: 3435, adolygwyd 04/08/2021

Beth mae'r cyngor yn ei wneud?

Pcc logo

Fel awdurdod lleol, mae Cyngor Sir Penfro yn cyflenwi gwasanaethau i chi – mae enghreifftiau o'r mathau o wasanaeth a ddarperir (a dolenni i Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol) wedi'u rhestru ar y dudalen Hysbysiadau Preifatrwydd adrannol.

ID: 3438, adolygwyd 04/08/2021

Am ba hyd y mae'r cyngor yn cadw eich data personol?

Pcc logo

Bydd y cyngor yn cadw eich data personol am gyhyd ag sydd ei angen arnom neu gyrff rheoleiddiol eraill, ac yn unol â'n Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol  a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion.  Yn y rhan fwyaf o achosion,  bydd hyn o leiaf chwe blynedd.  Gwaredir ar eich data personol yn ddiogel unwaith nad yw ei angen arnom bellach.

ID: 3439, adolygwyd 04/08/2021

Sut gallwch gael mynediad i'ch data personol?

Pcc logo

Gallwch gael gwybod a oes gan y cyngor unrhyw ddata personol amdanoch drwy wneud cais am fynediad at ddata gan y testun o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

ID: 3440, adolygwyd 04/08/2021