Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Adneuo

Ffurflen Sylwadau Cam Adneuo`r Cynllyn Datblygu Lleol

Crynodeb Hawdd ei Ddeall

Mae Cyngor Sir Penfro’n paratoi Cynllun Datblygu Lleol amgen. Mae wedi cynhyrchu drafft llawn o’r Cynllun hwn sef y Cynllun Adneuo. Mae hwn yn cwmpasu Sir Benfro ac eithrio’r Parc Cenedlaethol.

Mae ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo’n cael ei gynnal rhwng 15fed Ionawr ac 11eg Mawrth 2020, a fydd yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gefnogi neu wrthwynebu’r cynllun.

Bydd yr ymgynghori’n cynnwys cyfres o sesiynau galw heibio o gwmpas y sir lle bydd swyddogion ar gael i drafod cynigion y Cynllun Adneuo.

Mae CDLl Adneuo 2 a dogfennau cysylltiedig  (Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol, Arfarniad Rheoli Cynefinoedd a dogfennau eraill) ar gael i’w gweld isod.

Mae copïau caled ar gael hefyd yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, yng Nghanolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid Cyngor Sir Penfro ac mewn llyfrgelloedd lleol, yn ystod oriau agor arferol. 

Os ydych eisiau dweud eich dweud ar y Cynllun Adneuo, gallwch wneud hynny trwy ddefnyddio’r Ffurflen Sylwadau.  Dylid defnyddio’r ffurflen hon i wneud sylwadau ble bynnag y bo modd.

E-bostiwch eich ffurflenni sylwadau i ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post i’r Tîm Cynlluniau Datblygu, Neuadd y Sir, Freeman’s Way, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP erbyn 4.30pm ar 11eg Mawrth 2020.

Bydd y sesiynau galw-i mewn yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol:

  • Canolfan Hamdden Crymych, 1500-1800, 10fed Chwefror 2020;
  • Swyddfa Cyngor Tref Doc Penfro, 1500-1800, 11fed Chwefro 2020;
  • Canolfan Hamdden Aberdaugleddau, 1500-1800, 12fed Chwefror 2020;
  • Canolfan Hamdden Abergwaun, 1500-1800, 13eg Chwefror 2020;
  • Neuadd y Dref, Penfro, 1500-1800, 24ain Chwefror 2020;
  • Archifdy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, 1500-1800, 26ain Chwefror 2020; a
  • Canolfan Gymunedol Cilgeti, 1500-1800, 27ain Chwefror 2020.

 

Cynllun Adnau

Adendwm i Rhestr Termau Cynllun Adnau

Clawr ac Cyweiriau

Map Cynigion PM01 - PM04

Map Cynigion PM05- PM07

Map Cynigion PM08 - PM09

Map Cynigion PM10 - PM13

Map Cynigion PM14 - PM15

Map Cynigion PM16 - PM17

Map Cynigion PM18 - PM19

Map Cynigion PM20 - PM21

Map Cynigion PM22 - PM23

Map Cynigion PM24-PM25

Map Cynigion PM26 - PM28

Map Cynigion PM29 - PM31

Mewnosod A - B

Mewnosod C

Mewnosod C-E

Mewnosod F-G

Mewnosod Hwlffordd (canol)

Mewnosod Hwlffordd

Mewnosod H-K

Mewnosod K-L

Mewnosod L-M

Mewnosod Aberdaugleddau

Mewnosod N -P

Mewnosod Doc Penfro

Mewnosod Penfro

Mewnosod P-R

Mewnosod R-T

Mewnosod T-W

Mewnosod W

 

Mapiau Chyfangiadau

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol

Arfarniad Rheoli Cynefinoedd

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

ID: 2507, adolygwyd 12/02/2020