COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol

Mae Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol yn cael eu cynnal ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol ar hyn o bryd.  Bydd hyn yn sicrhau bod elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd - datblygu cynaliadwy - yn cael eu cynnwys yn bendant yn y cynllun o’r cychwyn cyntaf.

Yn unol â’r ddeddfwriaeth, fe roddwyd gwybod i’r ymgynghoreion (Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW) bod yr AAS yn cael ei gynnal a bod y penderfyniad yn cael ei gofnodi. 

Cofnod penderfyniad Sgrinio AAS -

Ymgynghorwyd ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd gyda thri ymgynghoriad statudol (Cyfoeth Naturiol Cymru a Cadw) am gyfnod o bum wythnos tan 3 Medi 2018. Ymgynghorwyd hefyd ag ymgynghorai anstatudol penodol eraill. Trefnwyd bod Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd ar gael ar y wefan er gwybodaeth. Diwygiwyd yr adroddiad er mwyn cynnwys ymatebion yr ymgynghoriad.

Sylwer, dogfen dechnegol yw’r Adroddiad Cwmpasu Gwerthusiad Cynaliadwyedd, ac fe’i darperir yn Saesneg yn unig.

Atodiad Technegol 1: 

Atodiad Technegol 2:

 

Mae’r Strategaeth a Ffefrir wedi’i harfarnu. Darperir Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd isod 

Adroddiad GC Cychwynnol - Strategaeth Ddewisol

 

Mae’r Cynllun Adnau wedi’i harfarnu. Darperir yr adroddiad isod 

 

Adroddiad GC - Crynodeb Nad wy`n Dechnegol

Adroddiad GC

ID: 2503, adolygwyd 05/05/2020