COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Opsiynau Strategol

Materion CDLl Drafft, Gweledigaeth, Amcanion a Dewisiadau Strategol (Gorffennaf – Medi 2018)

Mae'r cam rhagarweiniol hwn o'r broses CDLl yn gosod amcanion trosfwaol y CDLl ac yn cyflwyno amryw o opsiynau i fodloni gofynion o ran cynnydd mewn tai yn y dyfodol dros gyfnod y Cynllun (hyd at 2033).

 

Rhwng 16 Gorffennaf a 10 Medi 2018, cynhaliodd Cyngor Sir Penfro ymgynghoriad anffurfiol ar ddwy ddogfen – y papur Materion, Gweledigaeth ac Amcanion Drafft a’r Papur Dewisiadau Tai Strategol (Twf a Dosbarthiad Gofodol). 

Cynhaliodd Cyngor Sir Penfro weithdai ym mis Gorffennaf 2018 hefyd er mwyn trafod Dewisiadau gyda Rhanddeiliaid, Aelodau a Chynghorau Tref a Chymuned. 

 

Y Materion – beth yw’r prif faterion sy’n wynebu ardal y Cynllun (hyd at 2033)?

Y Weledigaeth – pwrpas craidd y Cynllun

Amcanion – Ymhelaethu ar y Weledigaeth a chanolbwyntio ar y canlyniadau y dylai’r Cynllun eu cyflwyno

Dewisiadau Strategol – Amryw sefyllfaoedd ar gyfer lefelau twf tai i’r dyfodol a lleoliadau/polisïau eang i’w hystyried ar gyfer darparu’r twf hwn.

 

Bydd yr adborth a dderbynnir i’r ymgynghoriad anffurfiol hwn yn llywio datblygiad Strategaeth Ddewisol y Cyngor.

 

Dogfennau a gyhoeddwyd fel rhan o’r ymgynghoriad hwn:

 

 

Dogfennau technegol ategol:

Papur Rhagolygon Demograffig - Gorffennaf 2018

Adroddiad Anheddiad Gweledig 2018

- Gorffennaf 2018

 

ID: 3814, adolygwyd 22/11/2019