COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Safleoedd Ymgeisiol

Adolygiad o Gynllun Datblygu LLeol Cyngor Sir Penfro (Cynllun Datblygu Lleol 2)

Cyfle pellach, wedi'i dargedu, i gyflwyno safleoedd ymgeisiol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 2, haf 2021

O ganlyniad i wall gweinyddol annisgwyl yn 2017, ni chafodd nifer fach o unigolion ar gronfa ddata Cynllun Datblygu Lleol 1 Cyngor Sir Penfro eu hysbysu o'r cyfle i gofrestru eu diddordeb ar gyfer cronfa ddata Cynllyn Datblygu Lleol 2.

Ar gyfer yr unigolion hynny a oedd ar gronfa ddata Cynllun Datblygu Lleol 1 ond na chafodd eu hysbysu o ddechrau proses Cynllyn Datblygu Lleol 2, er tegwch, mae cyfle wedi'i ddarparu i gyflwyno safle ymgeisiol.  Mae'r cyfle hwnnw yn benodol i'r unigolion y cafwyd effaith arnynt ac nid yw'n wahoddiad ehangach ar gyfer cyflwyno safleoedd newydd.  Ar gyfer y rhai y cafwyd effaith arnynt, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno safle (oedd) yw 5pm ar 30 Gorffennaf 2021.

Os bydd y cyngor yn derbyn unrhyw safleoedd newydd, byddant yn cael eu rhoi mewn atodiad i Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol Cynllun Datblygu Lleol 2, ochr yn ochr a dogfennau ategol perthnasol eraill.

Hefyd, os derbynnir safleoedd pellach o ganlyniad i'r cyfle ychwanegol hwn, wedi'i dargedu, i gyflwyno safleoedd, bydd y rhain yn cael eu hysbysebu'n gyhoeddus am gyfnod ymgynghori o chwe wythnos yn ddiweddarach yn 2021.  Bydd y cyngor wedyn yn gwerthuso safleoedd mewn modd tebyg i'r hyn a wnaed ar gyfer safleoedd a gyflwynwyd yn gynharach yn y broses, cyn ymgymryd a gwaith pellach ar Gynllun Datblygu Lleol 2.

Wrth edrych ymlaen, byddai disgwyl i Gyngor Sir Penfro gyhoeddi Newidiadau a Ffocws fel y cam nesaf ar Gynllun Datblygu Lleol 2.  Fodd bynnag, o gofio'r oedi a chymhlethdodau sy'n codi o'r pendemig COVID-19 ac o gyhoeddi arweiniad newydd mewn perthynas a ffosffadau mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gan Cyfoeth Naturiol Crymru, efallai y bydd angen ailadneuo Cynllyn Datblygu Lleol 2 a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellach ar gynllun sydd wedi'i addasu.  Cyhoeddir naill ai dogfen Newidiadau a Ffocws neu Gynllun Ailadneuo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus llawn.  Ar hyn of bryd, ni all y cyngor ragweld amser y cyhoeddiad hwn, oherwydd yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig a'r gwaith ychwanegol sy'n ofynnol mewn perthynas a'r canllawiau ar ffosffadau. 

Unwaith bod gan y cyngor ddealltwriaeth gliriach o'r amserlen debyngol sy'n ymwneud a Chynllun Datblygu Lleol 2, bydd yn dilyn y rheoliadau ac arweiniad perthnasol i baratoi cytundeb cyflawni diwygiedig i'w ystyried gan y cyngor llawn ac ar gyfer cymeradwyaeth ddilynol gan Lywodraeth Cymru.  Caiff hwn ei hysbysebu ar wefan y cyngor a byddwn yn ysgrifennu at bawb ar ein cronfa ddata amdano. 

 

Mae’r dogfennau canlynol yn cynnwys yr holl safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i’r awdurdod ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (CDLl2).  Gelwir y safleoedd awgrymedig hyn yn Safleoedd Ymgeisiol.

 

Mae atodlen newydd sy'n cynnwys Safleoedd Ymgeiswyr gwreiddiol ac ychwanegol wedi'i chyhoeddi, ynghyd ag asesiad gwreiddiol yr Awdurdod ohonynt fel rhan o Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr wedi'i diweddaru. Mae'r gofrestr hon yn adlewyrchu newidiadau a wnaed i'r Adroddiad Ardrefniant Gwledig a oedd ar gael ar y dudalen dystiolaeth yn dilyn yr ymatebion i’r Strategaeth Ddewisol.

 

Mae gan y fersiwn hwn hefyd y tabl cyfatebol ar gyfer pob ardrefniant yn dilyn pob map yn hytrach na bod mewn dogfennau ar wahân. Gweler dogfen testun y clawr, sy'n esbonio'r asesiad cychwynnol o'r Safle cyn lawrlwytho'r gofrestr o Safleoedd Ymgeiswyr.

Cofrestr Safle Ymgeiswyr

Testun Esboniadol

Cofrestr Safle Ymgeiswyr -Rhan 1

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 2

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 3

Fethodoleg Dadansoddi Safleoedd Ymgeisiol

ID: 2505, adolygwyd 26/07/2021