COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Strategaeth Ddewisol

 

Mae weledigaeth y Cynllun, y materion a’r amcanion, y lefel o dwf fyddai orau a’r strategaeth ofodol ac mae’n gosod y fframwaith strategol ar gyfer polisïau mwy manwl. Cynigir pedwar ar bymtheg o Bolisïau Strategol a phum Polisi Cyffredinol. 

 

Cynhelwyd ymgynghoriad ynghylch y , gan gynnwys y Diagram Allweddol rhwng 17 Rhagfyr 2018 a 4 Chwefror 2019. 

Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf ym mhroses y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ac mae’n dilyn ymgynghoriad blaenorol ar Ddewisiadau Strategol a’r ‘Alwad am Safleoedd’ i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae Fersiwn hawdd ei darllen o’r Strategaeth a Ffefrir ar gael.

 

Mae’r Strategaeth a Ffefrir yn cael ei chyhoeddi ochr yn ochr â’r dogfennau canlynol -

  • Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol. Mae’r Awdurdod eisoes wedi gwahodd unrhyw un â diddordeb mewn tir i gyflwyno safleoedd i’w hystyried i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol. Cyhoeddir y safleoedd hyn yng Nghofrestr y Safleoedd Ymgeisiol. Mae asesiad cychwynnol wedi ei gynnal o’r safleoedd a gynigiwyd ar gyfer tai, gan gynnwys fel rhan o safle cymysg ei ddefnydd. 

 

  • Cynhaliwyd yr Adroddiad GC Cychwynnol - Strategaeth Ddewisol er mwyn deall effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y dewisiadau a ffefrir, polisïau strategol a chyffredinol a gynigir yn y Strategaeth a Ffefrir. Dylid darllen hwn ochr yn ochr â’r Adroddiad Rhychwantu Arfarniad Cynaladwyedd a’r Atodiadau cysylltiedig.

 

  • Mae Sgrinio Dewis Strategaeth y GRhC wedi cael ei pharatoi i asesu effaith polisïau’r Strategaeth a Ffefrir ar Safleoedd Natura 2000. Mae’n sgrinio strategol lefel uchel ar y Strategaeth ar y cam hwn yn y CDLl.

 

  • Mae  wedi ei gynnal. Mae’n asesu effaith er mwyn deall yn well yr effaith debygol neu wirioneddol ar grwpiau a ddiogelir.

 

Lluniwyd yr Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Cychwynnol i nodi sut yr ymgymerodd yr Awdurdod â’i Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, sy’n gyfnod ffurfiol yn y broses o Adolygu Cynllun Datblygu Lleol.   

 

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol

Atodiad A Ymatebion CDLL 2 Strategaeth a Ffefrir

Atodiad B Hierarchaeth Ddiwygiedig

Atodiad C Adroddiad Adolygu CDLL 2

Atodiad D CDLL 2

Atodiad E CDLL Strategaeth a Ffefrir Newidiadau Trac Mawrth 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 2506, adolygwyd 12/12/2019