COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

 Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro (Cynllun Datblygu Lleol 2)

Wrth edrych ymlaen, byddai disgwyl i Gyngor Sir Penfro gyhoeddi Newidiadau a Ffocws fel y cam nesaf ar Gynllun Datlbygu Lleol 2.  Fodd bynnag, o gofio'r oedi a chymhlethodau sy'n codi o'r pendemig COVID-19 ac o gyhoeddi arweiniad newydd mewn perthynas a ffosffadau mewn Ardaloedd Cadwraaeth Arbennig afonol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, efallai Y bydd angen ailadneuo Cynllyn Datblygu Lleol 2 a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellach ar gynllun sydd wedi'i addasu.  Cyhoeddir naill ai dogfen Newidiadau a Ffocws neu Gynllun Ailadneuo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus llawn.  Ar hyn o bryd, ni all y cyngor ragweld amser y cyhoeddiad hwn, oherwydd yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig a'r gwaith ychwanegol sy'n ofynnol mewn perthynas a'r canllawiau ar ffosffadau. 

Unwaith bod gan y cyngor ddealltwriaeth gliriach o'r amserlen debygol sy'n ymwneud a Chynllun Datblygu Lleol 2, bydd yn dilyn y rheoliadau ac arweiniad perthnasol i baratoi cytundeb cyflawni diwygiedig i'w ystyried gan y cyngor llawn ac ar gyfer cymeradwyaeth ddilynol gan Lywodraeth Cymru.  Caiff hwn ei hysbysebu ar wefan y cyngor a byddwn yn ysgrifennu at bawb ar ein cronfa ddata amdano. 

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

 Beth ydyn ni wedi wneud hyd un hyn

·         Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori cyhoeddus ffurfiol rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Cytunwyd Lywodraeth Cymru yr Cytundeb Darparu ar y 7fed Mehefin 2018.  Cymeradwywyd Cytundeb Darparu Diwygiedig gan y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, a chytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 30 Hydref 2020.

·         Rhwng Gorffenaf a Mehefin 2018 rhedwyd ymgynghoriad anffurfiol ar y Opsiynau Strategol i’r Cynllun Datblygu Lleol.

·         Rhwng Rhagfyr 2018 a Chwefror 2019  rhedwyd ymgynghoriad ar y cynnig Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys ein Strategaeth Ddewisol.

·         Cyhoeddwyd Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol.

·         Gwnaed gwaith hefyd ar yr Arfarniad o Gynaladwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol.

·         Cynhaliwyd Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac mae’r Adroddiad Adolygu wedi cael ei ddiweddaru ac mae’r rhain wedi eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r Strategaeth Ddewisol.

 .        Rhwng 15 Ionawr a 18 Mehefin 2020 rhedwyd ymgynghoriad ar y Cynllum Adnau.

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

ID: 2539, adolygwyd 28/09/2021