COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

  

Adolygu Cynllun Datblygu Lleol / Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) 2021-2033

 

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Beth ydym ni’n ei wneud nawr?

Yn ystod gwanwyn/hâf 2020, bydd swyddogion yn ystyried pob un o’r sylwadau a wnaed ar y Cynllun Adneuo. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd adroddiad yn rhestru pob un o’r sylwadau a wnaed ar y Cynllun Adneuo, ynghyd ag ymateb cymeradwy swyddogion yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn. Bydd rhestr o newidiadau cymeradwy, yn dwyn yr enw Newidiadau Canolbwyntiedig, yn yr adroddiad. Yna bydd y Cyngor Llawn yn ystyried ac un ai’n cefnogi neu’n awgrymu newidiadau ychwanegol i’r adroddiad. O’u cytuno, bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cyhoeddi fel rhan o ymgynghoriad ar Newidiadau Canolbwyntiedig a fydd yn agored i sylwadau pellach.

O dderbyn argyfwng presennol y COVID-19, nid ydym yn sicr o’r amserlen ar gyfer hyn. Byddwn yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Bydd unrhyw sylwadau sy’n gofyn am newidiadau na argymhellwyd gan y Cyngor Llawn yn dal i gael eu hystyried yn yr Archwiliad Cyhoeddus (i’w ddisgwyl yn 2021) gan Arolygydd Cynllunio a benodir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Swyddog Rhaglennu’n cysylltu â chi cyn yr Archwiliad i ddweud wrthych a fydd yr Arolygydd yn caniatáu i chi siarad yn yr Ymchwiliad neu a gaiff eich sylwadau ysgrifenedig eu derbyn yn hytrach.

 

 Beth ydyn ni wedi wneud hyd un hyn

·         Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori cyhoeddus ffurfiol rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Cytunwyd Lywodraeth Cymru yr Cytundeb Darparu ar y 7fed Mehefin 2018.

·         Rhwng Gorffenaf a Mehefin 2018 rhedwyd ymgynghoriad anffurfiol ar y Opsiynau Strategol i’r Cynllun Datblygu Lleol.

·         Rhwng Rhagfyr 2018 a Chwefror 2019  rhedwyd ymgynghoriad ar y cynnig Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys ein Strategaeth Ddewisol.

·         Cyhoeddwyd Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol.

·         Gwnaed gwaith hefyd ar yr Arfarniad o Gynaladwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol.

·         Cynhaliwyd Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac mae’r Adroddiad Adolygu wedi cael ei ddiweddaru ac mae’r rhain wedi eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r Strategaeth Ddewisol.

 .        Rhwng 15 Ionawr a 18 Mehefin 2020 rhedwyd ymgynghoriad ar y Cynllum Adnau.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

 

Bydd cyfnodau diweddarach yn cynnwys:

 

 

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru

Erbyn Gorffennaf 2020 (mynegol)

Archwiliad

Rhwng Hydref 2020 a Gwanwyn 2021 (mynegol)

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Erbyn Haf 2021 (mynegol)

Mabwysiadu

Erbyn yn hwyr yn Haf neu Hydref 2021 (mynegol)

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

 

ID: 2539, adolygwyd 05/05/2020