COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Atgyweirio a Chynnal Tai'r Cyngor

Mae gan y Cyngor dros 5,600 eiddo yn Sir Benfro. Cyflawnodd yr eiddo hwn Safon Ansawdd Tai Cymru yn 2012. Mae rhaglen barhaol o gynnal a chadw'n bodoli i sicrhau bod tai'n aros ar y safon hon.

Pa waith allaf i ddisgwyl ei weld ar fy eiddo?
Mae dwy raglen waith barhaol. 

Atgyweiriadau Cylchol - Rhaglen dreigl 5 mlynedd o baentio a gwaith cynnal a chadw allanol ar holl eiddo.

Atgyweiriadau Cyfalafol - Caiff rhaglen atgyweiriadau cyfalafol ei chyflwyno yng Nghynllun Busnes HRA, gan nodi rhaglen atgyweiriadau a gofynion cyllideb y Cyngor am y 30 mlynedd nesaf. Mae'r rhaglen yn cynnwys adnewyddu a gwella'r cydrannau canlynol pan fyddant yn dod i ddiwedd eu bywydau.

 • Ceginau
 • Toeau
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Gwres canolog
 • Ailweirio trydanol
 • Gwelliannau mewnol
 • Diogelu rhag lleithder
 • Gwelliannau adeileddol 

Gwaith Cyfalafol Arall - Yn ogystal â'r rhaglenni uchod, mae cynlluniau cyfalaf yn digwydd hefyd i wella a chynnal stadau'r cyngor, parcio ar stadau, addasu ar gyfer pobl anabl, uwchraddio cynlluniau tai gwarchod, mabwysiadu ffyrdd a charthffosiaeth.

Yn ogystal, rydym yn bwriadu / cynyddu stoc tai drwy eiddo adeiladu ar y safon SATC.

Yn 2019-20 £ 11.8 miliwn yn cael ei neilltuo at y diben hwn.

Sut fydd y gwaith hwn yn cael ei gyllido?
Atgyweiriadau Cylchol - Yn 2018-19 gwariwyd £7.4m ar y rhaglen atgyweiriadau cylchol, a thalwyd amdano o incwm rhenti tai'r cyngor. Yr amcangyfrif ar gyfer 2019-20 yw rhaglen yn costio £7.5m.


Atgyweirio eiddo gwag

Yn 2018-19, fe wnaethon ni wario £ 1.7m i ddod ar eiddo gwag yn ôl i safon y gellir eu gosod. Yn 2019-20 amcangyfrifir y bydd hyn yn costio £ 1.76m

Rhaglen Gyfalaf - Yn 2018-19, cost y rhaglen atgyweiriadau cyfalafol oedd £8.4m, a ariannwyd trwy gyfuniad o ffrydiau incwm. Yn ogystal, gwariwyd £5.4m ar gaffael adeiladau.

 • Bob blwyddyn bydd Llywodraeth Cymru'n talu grant cyfalaf i Gyngor Sir Penfro. Yn 2018-19, y Grant Lwfans Atgyweirio Sylweddol (MRA) a dderbyniwyd oedd £3.995m.
 • Rhenti tai'r Cyngor.
 • Incwm o werthu tai a thir y Cyngor.
 • Mae modd benthyca arian (benthyca darbodus) hefyd i dalu am raglenni gwaith.

Yn 2019-20, cyllideb y rhaglen cyfalafol cymeradwy yw £20.9m. Grant Lwfans MRA cymeradwy Llywodraeth Cymru am y flwyddyn yw £3.990m.

 

Oddi ar 3 Chwefror 2020, bydd Westwood Energy yn disodli Gower Gas o ran cyflawni gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, a gwasanaethu yn eiddo'r Cyngor yn achos nwy ac olew. Bydd hefyd yn darparu unrhyw waith brys o 1 Chwefror 2020 ymlaen.

 

 

ID: 1840, adolygwyd 31/01/2020