Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Atgyweirio a Chynnal Tai'r Cyngor

Mae gan y Cyngor dros 5,600 eiddo yn Sir Benfro. Cyflawnodd yr eiddo hwn Safon Ansawdd Tai Cymru yn 2012. Mae rhaglen barhaol o gynnal a chadw'n bodoli i sicrhau bod tai'n aros ar y safon hon.

Pa waith allaf i ddisgwyl ei weld ar fy eiddo?
Mae dwy raglen waith barhaol. 
Atgyweiriadau Cylchol - Rhaglen dreigl 5 mlynedd o baentio a gwaith cynnal a chadw allanol ar holl eiddo.
Atgyweiriadau Cyfalafol - Caiff rhaglen atgyweiriadau cyfalafol ei chyflwyno yng Nghynllun Busnes HRA, gan nodi rhaglen atgyweiriadau a gofynion cyllideb y Cyngor am y 30 mlynedd nesaf. Mae'r rhaglen yn cynnwys adnewyddu a gwella'r cydrannau canlynol pan fyddant yn dod i ddiwedd eu bywydau.

 • Ceginau
 • Toeau
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Gwres canolog
 • Ailweirio trydanol
 • Gwelliannau mewnol
 • Diogelu rhag lleithder
 • Gwelliannau adeileddol 

Gwaith Cyfalafol Arall

Yn ogystal â'r rhaglenni uchod, mae cynlluniau cyfalaf yn digwydd hefyd i wella a chynnal stadau'r cyngor, parcio ar stadau, addasu ar gyfer pobl anabl, uwchraddio cynlluniau tai gwarchod, mabwysiadu ffyrdd a charthffosiaeth.

Yn ogystal, rydym yn bwriadu / cynyddu stoc tai drwy eiddo adeiladu ar y safon SATC.

Yn 2021-22 £12 miliwn yn cael ei neilltuo at y diben hwn.

Sut fydd y gwaith hwn yn cael ei gyllido?
Atgyweiriadau Cylchol - Yn 2020-21 gwariwyd £4.8m ar y rhaglen atgyweiriadau cylchol, a thalwyd amdano o incwm rhenti tai'r cyngor. Yr amcangyfrif ar gyfer 2021-22 yw rhaglen yn costio £7.16m.

Atgyweirio eiddo gwag

Yn 2020-21, fe wnaethon ni wario £1.282m ddod ar eiddo gwag yn ôl i safon y gellir eu gosod. Yn 2021-22 amcangyfrifir y bydd hyn yn costio £1.819m.

Rhaglen Gyfalaf

Yn 2020-21, cost y rhaglen atgyweiriadau cyfalafol oedd £6.15m, a ariannwyd trwy gyfuniad o ffrydiau incwm. Yn ogystal, gwariwyd £3.627m ar gaffael adeiladau.

 • Bob blwyddyn bydd Llywodraeth Cymru'n talu grant cyfalaf i Gyngor Sir Penfro. Yn 2018-19, y Grant Lwfans Atgyweirio Sylweddol (MRA) a dderbyniwyd oedd £3.986m.
 • Rhenti tai'r Cyngor.
 • Incwm o werthu tai a thir y Cyngor.
 • Mae modd benthyca arian (benthyca darbodus) hefyd i dalu am raglenni gwaith.

Yn 2021-22, cyllideb y rhaglen cyfalafol cymeradwy yw £19.9m. Grant Lwfans MRA cymeradwy Llywodraeth Cymru am y flwyddyn yw £3.993m.

 

 

 

 

ID: 1840, adolygwyd 22/11/2021