Band Eang
Ffeibr Llawn Gwibgyswllt
i Sir Benfro

Yn anelu at Sir Benfro sy'n gynhwysol yn ddigidol

Beth yw eich cyflymder ar hyn o bryd?

Cofrestrwch i fynegi diddordeb mewn cael band eang gwell

Cliciwch ar y ddolen isod

Arolwg Band Eang

Manteision band eang ffeibr llawn yn y cartref

Ffrydio ffilmiau a Rhaglenni Teledu yn Ddi-oed

Lawrlwytho o fewn eiliadau heb orfod byffro. Teledu Ultra HD? Mae'n realiti!

Chwarae Gemau Ar-lein yn Gyflymach

Gemau sy'n rhedeg yn gyflym, heb unrhyw oedi – heb golli cysylltiad.

Aml-ddyfeisiau

Mae pawb yn cadw cysylltiad. Siopa, chwarae gemau, crwydro'r rhwyd a chadw mewn cysylltiad - i gyd ar yr un pryd, yn yr un tŷ!

Dysgu

Astudio ar-lein, lawrlwytho neu ffrydio tiwtorialau heb orfod byffro ac wedyn cadw eich gwaith yn y cwmwl.

Cyfrifiadura Cwmwl

Cadw copïau wrth genf o'ch dogfennau, eich lluniau a'ch fideos mewn chwinciad (ac wedyn cael gafael arnynt yn unrhyw le).

Gweitio o Gartref

Anfon a derbyn ffeiliau mawr yn ddi-oed – cadw mewn cysylltiad â'r swyddfa a pheidio byth â methu terfynau amser.

Manteision band eang ffeibr llawn mewn busnes

Marchnadoedd Newydd

Mae band eang dibynadwy cyson yn agor drysau i gyfleoedd masnachu cartref a thramor.

Gweithio Hyblyg

Mae cyfrifiadura cwmwl, trosglwyddo ffeiliau'n gyflym a gweithio'n ‘glyfar’ yn eich helpu i ganolbwyntio ar dyfu eich busnes.

Arloesi

Cyfle i ddarganfod syniadau newydd, marchnadoedd newydd ac arferion gorau yn gyflym – yn fyd-eang. Rhannu eich prosiectau'n hawdd.

Effeithlonrwydd Busnes

Fideogynadledda, rhwydweithiau preifat rhithwir a chyfathrebu rheolaidd â chwsmeriaid = yr elfen gystadleuol.

Ynglŷn â'r rhaglen cysylltedd digidol yn Sir Benfro

'problem na fydd yn datrys ei hun'

 

Cysylltiadau band eang ffeibr llawn sy'n rhoi'r gwasanaeth cyflymaf a mwyaf dibynadwy i chi.

Yn Sir Benfro heddiw, mae gan dros 88% o aelwydydd a busnesau fynediad at o leiaf 30Mbps. Dyna ddiffiniad yr UE o Fand Eang Cyflym Iawn.

Y broblem yw bod gan lai na 6% o adeiladau fynediad at Fand Eang Gwibgyswllt (300 Mbps) ac mae 2.5% o'n haelwydydd yn cael trafferth o hyd gyda llai na 2mbps.

Mae hon yn broblem na fydd yn datrys ei hun, felly rydym yn rhoi cynllun ar waith fesul cam er mwyn dechrau arni.

Cam 1


Fel rhan o’r cynllun hwn, byddwn yn uwchraddio adeiladau cyhoeddus ledled Sir Benfro gyda chysylltiadau ffeibr llawn sy’n gallu delio â gigabid. Bydd y gwaith uwchraddio hwn yn ymestyn rhwydweithiau ffeibr llawn ymhellach i'r Sir.Cam 2


Rydym wedi rhannu Sir Benfro yn 88 o ardaloedd prosiect er mwyn rhoi cyfle i ddarparwyr seilwaith band eang roi dyfynbris ar gyfer cysylltu busnesau a chartrefi â ffeibr llawn.


Mae'n ymrwymiad ariannol mawr ac rydym yn gweithio'n galed gyda'n holl bartneriaid er mwyn gwireddu hyn i bawb.


Mae cynhwysiant yn elfen allweddol o'r dull gweithredu hwn o ganolbwyntio ar ardaloedd prosiect.Cam 3


Byddwn yn dechrau gweithio gyda chymunedau, preswylwyr a busnesau er mwyn helpu i ddenu'r adnoddau sydd eu hangen arnom. Byddwn yn defnyddio cynlluniau talebau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy'n darparu cyllid hyd at £5,500 fesul busnes a £1,500 fesul cartref. Bydd y talebau hyn yn hwyluso’r broses o adeiladu seilwaith band eang ffeibr gwell ar gyfer Sir Benfro.

Fel rhan o'r broses hon, byddwn yn gofyn i chi am eich darpariaeth band eang bresennol ac yn casglu'r wybodaeth berthnasol er mwyn cynllunio ar gyfer gwasanaeth gwell yn eich ardal. Byddwn yn gwneud hyn drwy ein harolwg - ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Caiff canlyniadau'r arolwg eu trosglwyddo i ddarparwyr seilwaith band eang er mwyn caniatáu iddynt roi dyfynbris ar gyfer darparu'r seilwaith band eang perthnasol yn eich ardal brosiect.

 

Mae'n brosiect mawr


Mae'n brosiect mawr sydd â photensial enfawr i newid y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio yn y sir. Mae angen i ni gydweithio 100% – preswylwyr, busnesau, cyflenwyr a'r cyngor.


Fel awdurdod lleol, rydym yn gwneud popeth er mwyn sicrhau bod pob un o'n hadrannau'n cyflymu'r broses.


Yn y gymuned, rydym yn gwybod bod yna lawer o ewyllys da er mwyn gwireddu hyn i bawb.


Noder: Nid yw'r cyngor yn argymell unrhyw gyflenwr penodol. Rydym wrthi'n gweithio gyda chyflenwyr sydd wedi'u cofrestru â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar Gynllun Talebau Gigabid a Chynllun Talebau Gigabid Gwledig. Mae'n bosibl bod cyflenwyr eraill ar gael.

Dolenni Defnyddiol

Cwestiynau Cyffredin

Band eang ffeibr yw'r ail genhedlaeth o fand eang. Mae'n gynt, yn fwy dibynadwy ac yn defnyddio technoleg wahanol i fand eang cenhedlaeth gyntaf arferol. Caiff band eang cenhedlaeth gyntaf traddodiadol ei ddarparu drwy linellau ffôn copr, ac mae band eang ffeibr yn defnyddio ceblau ffibr optig.

Gellir darparu band eang ffeibr mewn dwy ffordd: Cysylltiad Ffeibr i’r Cabinet (FTTC) a Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad (FTTP).

Mae Llywodraeth y DU yn diffinio band eang cyflym iawn fel cyflymder lawrlwytho o 24Mbps o leiaf. Mae OFCOM, sef rheolydd Telathrebu'r DU, a'r UE yn ei ddiffinio ychydig yn wahanol fel cyflymder o 30Mbps.

Mae band eang gwibgyswllt yn golygu cyflymderau lawrlwytho sy'n fwy na 300Mbps.

Mae llawer o wefannau yn caniatáu i chi gadarnhau eich cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho presennol.
Dyma rai dolenni:

Ofcom -
https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/advice/ofcom-checker

Prawf Cyflymder Band Eang –
https://www.broadbandspeedtest.org.uk/

Prawf cyflymder –
http://www.speedtest.net/

Darganfyddwr Band Eang –
https://www.broadband-finder.co.uk/speed-test

Yn gyffredinol, bydd cyflymderau'n amrywio yn ystod y dydd neu'r wythnos, felly mae'n syniad da gweud y prawf eto ar wahanol adegau.

Mae FTTP yn golygu bod ceblau ffeibr optig yn rhedeg o'r gyfnewidfa yn syth i ddrws pob tŷ neu fusnes. Mae FTTP yn darparu cyflymderau lawrlwytho o hyd at 330mbps a chyflymderau lanlwytho o hyd at 30mbps. Caiff gwasanaethau eu cynnig fel pecynnau gwahanol gan Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd manwerthu (ISPs).

Mae FTTC yn defnyddio ceblau ffeibr optig o'r gyfnewidfa yr holl ffordd draw i gabinet y stryd (y cypyrddau gwyrdd a welwch ar strydoedd). Wedyn, mae'n defnyddio gwifrau copr sy'n bodoli eisoes er mwyn cysylltu'r cabinet â chartrefi a busnesau. Mae FTTC yn darparu cyflymderau lawrlwytho o hyd at 80mbps a chyflymderau lanlwytho o hyd at 20mbps. Caiff y rhain wedyn eu cynnig fel pecynnau gwasanaeth gwahanol gan Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd manwerthu (ISPs).

Cyflymder yw'r prif wahaniaeth: mae FTTP yn llawer cyflymach na FTTC, gan gyrraedd cyflymderau o 330Mb, a hyd yn oed 1Gbps mewn rhai achosion.

Mae'r gost hefyd yn wahanol ar gyfer y ddau wasanaeth hyn. Mae FTTP fel arfer yn costio mwy am ei fod yn golygu bod yn rhaid adeiladu mwy o seilwaith newydd.

Bydd hyn yn dibynnu ar ba becyn rydych yn ei archebu drwy eich cyflwnwr.

Fel rheol, bydd y broses yn dilyn y camau hyn:

1. Arolwg – neu brofion i ganfod y ffordd orau o ddod â ffeibr i'ch eiddo o'r man cyflenwi agosaf.

2. Gwaith allanol – rhedeg cebl ffeibr i'ch eiddo mewn ceblau tanddaearol neu geblau uwchben. Wedyn, caiff blwch cysylltiad bach ei osod y tu allan i'ch tŷ.

3. Gwaith mewnol – caiff pwynt cysylltu ffeibr ei osod yn agos at ffynhonnell bŵer yn y man mwyaf cyfleus.

4. Cysylltu – bydd llwybrydd wedyn yn cysylltu'r gwasanaeth band eang a ddarperir gan eich ISP (darparwr gwasanaethau rhyngrwyd) â'r dyfeisiau yn eich cartref. Gellir gwneud cysylltiadau gan ddefnyddio cebl ether-rwyd neu Wi-Fi

Na fydd – nid yw band eang ffeibr yn gweithredu'n awtomatig.

Yn gyntaf, bydd angen i chi gadarnhau ei fod yn fyw yn eich ardal chi ac yna gwneud archeb gyda'r Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP) o'ch dewis.

Mae'n werth nodi bod y rhwydwaith band eang ffeibr newydd yn hollgynhwysol felly gall unrhyw ISP ddewis cynnig gwasanaeth i chi.

Faint y bydd gwasanaeth ffeibr yn ei gostio?

Mae prisiau ar gyfer pecynnau band eang ffeibr yn amrywio gan ddibynnu ar ba gyflymderau lawrlwytho a lanlwytho yr hoffech chi. Mae'n syniad da i chwilio am y fargen orau.

Dyma'r pethau allweddol i gadw golwg amdanynt:
Pris – Gall gwefannau cymharu prisiau fod yn ddefnyddiol er mwyn dod o hyd i'r fargen orau i chi. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn dod o hyd i gyngor ar arbed arian a chyngor ar newid cyflenwr.

Cyflymder – dylech wirio'n ofalus gan fod rhai pecynnau band eang yn capio'ch cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho pan fyddant yn cynnig tariff rhatach.

Defnydd – mae rhai pecynnau yn ddiderfyn tra bod eraill yn nodi faint o ddata lawrlwythiadau/lanlwythiadau y gallwch eu cael bob mis. Dylech wirio'n ofalus.

Hyd y contract – dylech gadarnhau hyd y contract. A yw'n para 12, 18 eu 24 mis? A yw'r contract yn addas i chi?

Galwadau – a oes gennych yr opsiwn i gyfuno band eang â gwasanaethau ffôn mewn un pecyn?

Cynigion arbennig – gallai'r rhain fod yn bethau megis cynigion rhagarweiniol a gwasanaethau wedi'u bwndelu.
Edrychwch ar wefannau cymharu prisiau band eang ffeibr.

Na. Ni allwn roi cyngor i chi ynghylch ba ISP (Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd) i'w ddewis.

Rydym yn awgrymu eich bod yn chwilio ar un o'r gwefannau cymharu prisiau er mwyn cael y fargen orau.

Nod rhaglen cysylltu Sir Benfro yw sicrhau'r gwasanaeth band eang hirdymor gorau posibl i'r sir o fewn yr adnoddau sydd ar gael. Mae'r prosiect yn ystyried llawer o ffactorau gan gynnwys demograffeg a daearyddiaeth leol, gofynion cynllunio a'r seilwaith band eang presennol.

Mae'r prosiect wedi'i rannu'n 88 o ardaloedd gwaith.Nid yw'n bosibl i brosiect o'r maint hwn gyrraedd pob ardal ar yr un pryd, felly bydd rhai ardaloedd yn cael eu cyflenwad cyn eraill. Rydym yn deall y rhwystredigaeth ledled y sir a phwysigrwydd band eang ffeibr. Byddwn yn ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi'n rheolaidd wrth i'n cynlluniau esblygu.

Y cynllun ar hyn o bryd yw dechrau gyda'r ardaloedd prosiect eang canlynol: Crymych, Y Mot, Treamlod, Dale.

Os ydych yn awyddus i'ch adeilad preswyl neu fusnes gael ei ystyried yn ein hardal prosiect nesaf, cwblhwch y ffurflen Arolwg Band Eang. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall lefel y diddordeb yn eich cymuned.