Band Eang Gwell Yn Sir Benfro

Rydym am wybod beth yw eich barn am eich darpariaeth band eang bresennol a sut y gallwn helpu i wella eich gwasanaeth rhyngrwyd.

Os byddwch yn cwblhau'r arolwg hwn, byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich cynnwys yng Nghynllun Ymgysylltu Band Eang Cyngor Sir Penfro a'ch cefnogi a gweithio ar eich rhan gyda chyflenwyr er mwyn gwella eich cysylltedd band eang.

Byddwn yn rhannu eich e-bost, eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn â chyflenwyr posibl.

YNGLŶN Â'CH GWASANAETH RHYNGRWYD

Gall busnesau ddenu bron i 4x yn fwy o arian ar gyfer y prosiect. **

MANYLION PERSONOL

** Os gofynnir i chi wneud hynny rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'ch statws fel busnes bach a chanolig neu unig fasnachwr. Mae’r ddogfennaeth a dderbynnir yn cynnwys: cofrestriad TAW; cofrestriad fel elusen; hysbysiad CThEM; rhif UTR unig fasnachwr; tystysgrif corffori (cwmnïau cyfyngedig); datganiad cyfrif banc busnes a gyhoeddwyd o fewn y tri mis diwethaf; cyfeirnod ardrethi annomestig.

Diolch

Rydym wedi cadw eich manylion. Os bydd angen i chi wneud ymholiad, eich rhif cyfeirnod yw:

Eich rhif cyfeirnod yw:   

Wyddoch chi bod cymaint y gallwch wneud ar-lein I reoli eich Gwasanaethau Cyngor? www.sir-benfro.gov.uk/fy-nghyfrif