Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2022 isod;

 

Date

 

 

Time

 

 

Location

 

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

Dydd Mawrth 17 Mai 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

Dydd Mawrth 19 Gorfennaf 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

Dydd Mawrth 27 Medi 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

 

10.00yb 

 

Timau Microsoft

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC.. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn Deddf Llesiant Cenedlaethau`r Dyfodol (Cymru) 2015 - Yr hanfodion

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 04/01/2022