COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwobr Balchder yn Sir Benfro

Mae’n bleser gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro, ar y cyd â’r Western Telegraph, gyhoeddi gwobr Balchder yn Sir Benfro, sef menter newydd sy’n cydnabod ac yn dathlu gwaith unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i wella lles pobl a chymunedau yn Sir Benfro.

Mae’r BGC yn bartneriaeth o sefydliadau allweddol sy’n cydweithio i gynllunio a chyflwyno gwasanaethau sy’n gwella lles pobl a chymunedau ar draws y Sir. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Porthladd Aberdaugleddau, Coleg Sir Benfro, PLANED, Y Ganolfan Byd Gwaith, Gwasanaeth Prawf Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bob mis, bydd gwobr Balchder yn Sir Benfro’n cael ei chyflwyno i grŵp gwirfoddol y mae eu gwaith wedi gwneud gwir wahaniaeth i bobl a chymunedau lleol. Bydd yr enillwyr yn cael £200 a bydd eu gwaith yn cael sylw yn y Western Telegraph.

Gallwch wneud cais i gael eich ystyried am wobr Balchder yn Sir Benfro unrhyw bryd. Mae angen i chi ddweud wrthym sut mae’ch gwaith yn gwneud cyfraniad amlwg i wella lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac/neu amgylcheddol eich cymuned. Dylech bwysleisio hefyd natur gydweithredol, integredig, ataliol a chynaliadwy eich gwaith lle bo’n briodol, a rôl y gwirfoddolwyr wrth helpu cyflawni’ch nodau.

Mae’r broses ymgeisio’n syml. Lawrlwythwch y ffurflen gais o wefan PAVS – www.pavs.org.uk – neu cysylltwch â PAVS ar 01437 769422 i gael copi caled. Rhowch wybod am waith eich grŵp a sut mae o fantais i’ch cymuned mewn dim mwy na 500 gair ac anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi at PAVS yn y cyfeiriad a ddarperir.

Month

Winner

Awst 2017

Cymdeithas Amgylcheddol Cas-lai

Medi 2017

Fforwm Cymunedol Hook

Hydref 2017

Ffrindiau o Theatr Gwaun

Tachwedd 2017

Parciau a Gerddi Sardis

Rhagfyr 2017

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Ionawr 2018

Save Our Skrinkle Park

Chwefror 2018

Clarbeston Road AFC

Mawrth 2018

The Cilgerran Players  

Ebrill 2018

Treftadaeth Llangwm

Mai 2018

Grwp Gofalwyr Trefdraeth a`r Cylch  

Mehefin 2018

Clwb Cinio Hubberston a Hakin

Gorffennaf 2018 

Band Pres Wdig  

Awst 2018 

VC Gallery  

Medi 2018 

Grwp Gofalwyr a Chyn-ofalwyr Llanrhain  

Hydref 2018 

Fishguard Friendly Faces  

Tachwedd 2018 

Forget Me Knots Sir Benfro  

Rhagfyr 2018 

PATCH (Pembrokeshire Action To Combat Hardship)  

Ionawr 2019 

Paul Sartori  

Chwefror 2019 

WINGS Over Pembrokeshire  

Mawrth 2019 

Cadetiaid Môr a Chadetiaid Môr-filwyr Brenhinol Aberdaugleddau  

Ebrill 2019 

Cadetiaid Mor Abergwaun  

Mai 2019 

Headway Sir Benfro  

Mehefin 2019 

Cylch Meithrin Arberth  

Gorfennaf 2019 

Neuadd Bentref Llan-teg  

 

 

ID: 2600, adolygwyd 03/10/2019