COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu

Ysgolion Cynradd

Rydym eisiau gwneud talu am brydau ysgol mor syml a chyfleus ag y bo modd i holl deuluoedd ledled Sir Benfro. Rydym yn cyflwyno dulliau talu gwahanol sy’n caniatáu i rieni / gwarcheidwaid dalu am brydau ysgol drwy’r gwasanaeth talu ar-lein neu drwy ddebyd uniongyrchol.

Ar hyn o bryd mae’r system heb arian yn cael ei lledaenu i bob ysgol. I weld a yw ysgol eich plentyn yn gweithredu system heb arian, gwelwch ein rhestr ysgolion.

Gallwch ddewis cael prydau ysgol bob dydd neu ar ddiwrnodau arbennig yn unig. Bydd plant yn cael eu holi yn y bore i weld a ydynt yn cael pryd ysgol neu frechdanau.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn.

Debyd Uniongyrchol
Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn

Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Debyd Uniongyrchol

Bydd angen i chi lenwi ffurflen debyd uniongyrchol. Bydd angen un ffurflen y plentyn - cofiwch sicrhau bod rhif cyfrif prydau ysgol eich plentyn 8******* yn cael ei nodi ar y ffurflen.

Unwaith y llenwyd ac y proseswyd y ffurflen, byddwch yn cael llythyr ynghyd ag adroddiad manwl yn dangos y gweddill heb ei dalu ar ddiwedd y mis calendr diwethaf. Byddwch yn cael yr adroddiad hwn yn ail wythnos pob mis drwy’r post neu e-bost yn dibynnu ar y dewis a wnaethoch ar y ffurflen debyd uniongyrchol.

** Mae’n bwysig nodi y byddwch yn talu am brydau ysgol ar ôl eu cael h.y. bydd y debyd uniongyrchol o’ch cyfrif ym mis Rhagfyr yn talu am y prydau ysgol a gafodd eich plentyn ym mis Tachwedd.

Os ydych yn cytuno â’r swm, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach a bydd y taliad yn cael ei dynnu o’ch cyfrif banc ar neu’n fuan ar ôl yr 28ain o’r mis.

Fodd bynnag, os nad ydych yn cytuno â chyfanswm y taliad dyledus, cysylltwch â’r Adran Arlwyo cyn pen 5 diwrnod gwaith trwy E-bost: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn: 01437 775943.

Os na fyddwch yn codi unrhyw gwestiwn o fewn y cyfnod hwn bydd y taliad yn cael ei gymryd o’ch cyfrif banc / cymdeithas adeiladu, ond mae modd ei gywiro yn y dyfodol os bydd angen.

ID: 2047, adolygwyd 12/06/2020