COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd i reoli datblygiad tir ac adeiladau oddi mewn i'w ffiniau a'r defnydd a wneir ohonynt.  (Nid yw awdurdod y Cyngor Sir o dan y Deddfau Cynllunio yn ymestyn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, lle mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awdurdod cynllunio lleol.) 

Mae deddfwriaeth gynllunio yn gosod y fframwaith ar gyfer penderfyniadau cynllunio ac mae'r adran Rheoli Datblygu yn cydlynu'r broses hon.  Prif amcan yr adran hon yw rheoli datblygiad tir a'r defnydd a wneir ohono er mwyn helpu i ddiogelu amwynder ac amgylchedd y Sir er budd y cyhoedd, a hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel a chynaliadwy. 

Y broses ceisio am gynllunio yw'r modd y rheolir datblygiad newydd.  Mae'r adran Rheoli Datblygu yn ymdrin â phrosesu pob cais cynllunio sy'n cynnwys bwriad i adeiladu ar dir, newid ac ehangu adeiladau, newid eu defnydd, caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd hysbysebu a chloddio am fwynau, prosesu a chael gwared â gwastraff.  Mae'r adran yn ymdrin ar hyn o bryd â mwy na 1400 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn. 

Gallwch weld sut mae ceisiadau'n symud ymlaen trwy clicio'r ddolen isod

Chwilio am Gais Cynllunio (Mewn ffenest newydd)

ID: 2314, adolygwyd 09/07/2019