COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio

 

Yn dilyn cyngor a chanllawiau’r Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, cafodd ein hymateb i sefyllfa gyfredol y coronafeirws ei ddwysáu bellach ac rydym ar fin dechrau ar amser anodd iawn fel Awdurdod Lleol. 

Er mai blaenoriaeth y Cyngor o reidrwydd yw gwarchod a darparu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned, bydd y Gwasanaeth Rheoli Datblygiad yn ymdrechu i ddal i weithredu i’r graddau y mae’n ymarferol. Fodd bynnag, bydd angen eich cymorth i wneud hynny.

Bydd adeiladau’r Cyngor ar gau i’r cyhoedd o ddydd Llun (23ain Mawrth) ymlaen a dim ond staff sgerbwd allweddol penodedig bydd yn eu gwaith. Nid oes gennym unrhyw arwydd ar hyn o bryd ynghylch pryd fydd y swyddfeydd yn ailagor.

Mewn ymateb, mae’r Gwasanaeth Rheoli Datblygiad wedi llunio Cynllun Parhad Busnes y byddwn yn ei weithredu o ddydd Llun ymlaen.

Yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn yn garedig bod holl geisiadau newydd ac ymholiadau cyn gwneud cais yn cael eu cyflwyno trwy ddulliau electronig yn unig, naill ai drwy’r Porth Cynllunio neu drwy e-bost at planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk, lle bydd staff Rheoli Datblygiad yn gallu eu derbyn a’u trin o bell. Yn ogystal, gofynnwn hefyd bod pob taliad yn cael ei wneud trwy “Taliadau Ar-lein” ar y wefan.

Sylwch y bydd cryn oedi ar unrhyw geisiadau newydd neu ymholiadau cyn gwneud cais ar bapur.

Fel Tîm, byddwn yn gwneud ein gorau glas i barhau gyda’r Gwasanaeth yn ystod yr amserau ansicr hyn. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw gwestiwn neu bryderon, cofiwch gysylltu â mi, David Popplewell (Prif Swyddog Cynllunio), Ceri Jones (Arweinydd Tîm Ardal y Gogledd) neu Rachel Elliott (Arweinydd Tîm Ardal y De) 

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd i reoli datblygiad tir ac adeiladau oddi mewn i'w ffiniau a'r defnydd a wneir ohonynt.  (Nid yw awdurdod y Cyngor Sir o dan y Deddfau Cynllunio yn ymestyn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, lle mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awdurdod cynllunio lleol.) 

Mae deddfwriaeth gynllunio yn gosod y fframwaith ar gyfer penderfyniadau cynllunio ac mae'r adran Rheoli Datblygu yn cydlynu'r broses hon.  Prif amcan yr adran hon yw rheoli datblygiad tir a'r defnydd a wneir ohono er mwyn helpu i ddiogelu amwynder ac amgylchedd y Sir er budd y cyhoedd, a hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel a chynaliadwy. 

Y broses ceisio am gynllunio yw'r modd y rheolir datblygiad newydd.  Mae'r adran Rheoli Datblygu yn ymdrin â phrosesu pob cais cynllunio sy'n cynnwys bwriad i adeiladu ar dir, newid ac ehangu adeiladau, newid eu defnydd, caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd hysbysebu a chloddio am fwynau, prosesu a chael gwared â gwastraff.  Mae'r adran yn ymdrin ar hyn o bryd â mwy na 1400 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn. 

Gallwch weld sut mae ceisiadau'n symud ymlaen trwy clicio'r ddolen isod

Chwilio am Gais Cynllunio (Mewn ffenest newydd)

ID: 2314, adolygwyd 31/03/2020