Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaethau Enwi Strydoedd a Rhoi Rhifau i Dai

Mae Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am enwi holl ffyrdd a strydoedd ac yn gyfrifol am enwi a rhifo eiddo yn y sir. Wedi i ganiatâd cynllunio gael ei sicrhau ar gyfer datblygiad newydd sy'n cynnwys pedair llain neu fwy mae'n angenrheidiol cysylltu ag Enwi Strydoedd a Rhifo Strydoedd er mwyn sicrhau bod y camau gofynnol yn digwydd o safbwynt sefydlu enw newydd i stryd.

Nodwch, os gwelwch yn dda, o'r 1af o Ebrill, 2016 bydd cost o £150 am y gwasanaeth yma ac £20 ar ben hynny am bob stryd ychwanegol.
Ail ddyrannu rhif yn dilyn newid i gynllun datblygiad yn dilyn rhybudd £150 ac £50 ychwanegol am bob llain.
Bydd Eiddo sydd wedi ei Drawsnewid yn £25.00 a £10 ychwanegol am bob fflat/llain.

Mae'r pwerau deddfwriaethol sydd yn galluogi Cyngor Sir Penfro i weithredu'r angen yma yn cael eu cynnwys o dan Adran 64 Deddf Cymalau Gwella Trefi 1847. Bydd cyswllt cynnar gyda'r Cyngor yn sicrhau bod rhifau llain a rhifau tai yr un fath. Ein polisi i'r perwyl hwn yw ymgynghori gyda'r Datblygwr am awgrymiadau am enw stryd . Wedi i'r Post Brenhinol gymeradwyo, anfonir llythyr at yr Aelod Lleol ac mae ganddo 21 diwrnod i godi unrhyw ofidiau. Os nad oes sylwadau yn cael eu derbyn o fewn 21 diwrnod bydd yr enw stryd yn cael ei gyflwyno a bydd y Post Brenhinol yn clustnodi cod post unigryw. Yn ddelfrydol byddai enwau'r strydoedd yn unigryw i'r rhanbarth post ac yn osgoi dyblygu enwau tai sy'n bodoli eisoes.

Nodwch: mae'r Awdurdod hwn yn atal enwi strydoedd ar ôl pobl fel egwyddor gyffredinol. Mewn achos arbennig petai rheswm clodwiw dros wneud hynny (amgylchiadau eithriadol) byddai'r mater yn cael ei drosglwyddo i'r Cyfarwyddwr Tai, Trawsgludiaeth a'r Amgylchedd neu i'r person penodedig.

Mae sefydlu enw stryd swyddogol (a system rhifo tai) yn angenrheidiol ar gyfer strydoedd newydd ar y cyfle cyntaf:-

 

 • I sicrhau bod hunaniaeth glir a pharhaol ar gyfer yr eiddo i symleiddio materion Cofrestrfa Tir a Throsglwyddo 
 • I hwyluso a rhwystro oedi yn y ddarpariaeth o gysylltiadau gwasanaethau i'r eiddo.
 •  I alluogi'r Ganolfan Rheoli Cyfeiriadau'r Post Brenhinol i ddyrannu codau post.

 

Yn olaf, bydd llythyr cofrestru ffurfiol yn cael ei ddarparu i'r Datblygwr gyda Chynllun Rhif Tai. Bydd yr Awdurdod yn rhoi gwybod i'r holl swyddfeydd mewnol, gwasanaethau, Arolwg Ordnans, Cofrestrfa Tir, a Gwasanaethau Argyfwng i'w galluogi i ddiweddaru eu bas data.

Angen gwybodaeth: I sicrhau bod y broses yn datblygu mor effeithlon â phosib mae'n ofynnol i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 

 1. Enw stryd newydd ar gyfer y datblygiad newydd;
 2. Cynllun Safle;
 3. Ffi Gywir (ni fydd manylion yn cael eu cadarnhau tan fod y ffi wedi ei dderbyn) 

Nodiadau Cyfarwyddo

I'w lawrlwytho: Ffurflen Gais

 

 

Eich cyswllt yw: Enwi a Rhifo Strydoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
SA61 1TP. Ffôn : (01437) 764551 E-bost: snn@pembrokeshire.gov.uk <mailto:snn@pembrokeshire.gov.uk>

Eiddo Newydd Unigol - Llain 1- 4

Lle nad yw'n bosib dyrannu rhif, dewisir enw gan y datblygwr/perchennog. Mae'n ofynnol i'r datblygwr/perchennog anfon unrhyw awgrymiadau am enwau tai at yr Awdurdod er mwyn caniatáu ymgynghoriad gyda'r Post Brenhinol. Mae hyn yn ffordd o sicrhau nad oes tŷ arall yn yr un ardal o'r un enw neu enw tebyg gan y gallai hyn achosi oedi i wasanaethau argyfwng.

Os yw'r annedd rhwng dau adeilad ar stryd, os yn ymarferol, cyflwynir rhif tŷ. Gallai hyn olygu rhif ag ôl-ddodiad e.e. "a" neu "b".

Nodwch os gwelwch yn dda, o'r 1af o Ebrill, 2016 bydd cost o £25 am y gwasanaeth yma ar gyfer enw tŷ newydd, rhif tŷ newydd.

Unwaith i'r cyfeiriad post newydd gael ei gymeradwyo bydd yr Awdurdod yn rhoi gwybod i'r holl swyddfeydd mewnol, gwasanaethau, Arolwg Ordnans, Cofrestrfa Tir, a Gwasanaethau Argyfwng i'w galluogi i ddiweddaru eu bas data.

 

Angen Gwybodaeth

I sicrhau bod y broses yn datblygu mor effeithlon â phosib mae'n ofynnol i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol: (Gweler ffurflen gais wedi ei atodi):

 

 1. Enw a/neu rif i'r eiddo newydd.
 2. Cynllun Safle;
 3. Ffi Gywir (ni fydd manylion yn cael eu cadarnhau tan fod y ffi wedi ei dderbyn)

 


I'w lawrlwytho: Ffurflen Gais

 

 

 

Eich cyswllt yw:

Enwi a Rhifo Strydoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
SA61 1TP.

Ffôn : (01437) 764551

E-bost: snn@pembrokeshire.gov.uk 
Ail-enwi Eiddo sy'n Bodoli'n Barod


Os ydych yn dymuno newid enw eich eiddo mae'n rhaid llenwi'r ffurflen a atodir.
Bydd yr Awdurdod yn gwirio pob ymholiad gyda'r Post Brenhinol. Bydd enwau yn cael eu derbyn oni bai eu bod yn debygol o achosi tramgwydd neu os oes yna ddyblygu o fewn yr ardal leol a allai olygu cam ddyrannu'r post neu yn waeth fyth oedi i'r gwasanaethau argyfwng.

Nodwch, os gwelwch yn dda: Ni chewch newid o rif i enw. Mae pob prif stryd mewn ardaloedd preswyl yn cael eu rhifo i sicrhau eu bod yn unigryw, yn eglur ac yn rhesymegol. Yr unig adeg y gwelir tai yn cael eu henwi yn hytrach na'u rhifo yw mewn ardaloedd gwledig lle mae nifer fach o dai ar un ffordd ac nad oes ffordd resymegol i'w rhifo. Gallwch, fel y nodwyd uchod, roi enw i'ch tŷ ond mae'n rhaid cadw'r rhif yn y cyfeiriad.

Wedi cael cymeradwyaeth wrth yr Awdurdod bydd y Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd yn cadarnhau eich cyfeiriad yn ysgrifenedig. Bydd yn rhoi gwybod i'r holl swyddfeydd mewnol, gwasanaethau, Arolwg Ordnans, Cofrestrfa Tir, a Gwasanaethau Argyfwng i'w galluogi i ddiweddaru eu bas data.


Gall methiant i gofrestru'ch cyfeiriad gyda'r Awdurdod olygu nad yw eich cyfeiriad newydd yn swyddogol ac ni fydd yn cael ei adnabod gan y Post Brenhinol.

Nodwch os gwelwch yn dda, o'r 1af o Ebrill, 2016 bydd cost o £25.00 am y gwasanaeth newid enw tŷ.

Mae'r uchod hefyd yn berthnasol i adeiladau masnachol a diwydiannol.

Angen Gwybodaeth

I sicrhau bod y broses yn datblygu mor effeithlon â phosib mae'n ofynnol i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 

 1. Enw a gynigir 
 2. Ffi berthnasol (ni fydd manylion yn cael eu cadarnhau tan i'r ffi gael ei dderbyn).

 


I'w lawr lwytho: Ffurflen Gais

 

 

Eich cyswllt yw:

Enwi a Rhifo Strydoedd,
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd,
SA61 1TP.

Ffôn: (01437) 764551

E-bost: snn@pembrokeshire.gov.uk <mailto:snn@pembrokeshire.gov.uk>

 

   

ID: 27427 Adolygwyd: 27/6/2016