Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cyd-Gynllun Datblygu Unedol (CDU)

Clawr daflen Cyd-Gynllun Datblygu Unedol

Mabwysiadwyd y CDU ar Orffennaf 13eg 2006 fel y Cynllun Datblygu ar gyfer y Sir, gan ddisodli y Cynlluniau Lleol ac Adeiladwaith blaenorol.

Gallwch lawrlwytho fersiwn llawn o ddogfen CDU wedi ei rannu yn benodau yma :

PDFCynnwys a Chyflwyniad (lawrlwytho 920k)

PDFCyd-destun Ewropeaidd, Cenedlaethol a Rhanbarthol (lawrlwytho 421k)

PDFAmcanion Corfforaethol (lawrlwytho 377k)

PDFStrategaeth (lawrlwytho 521k)

PDFDatblygu (lawrlwytho 1166k)

PDFAmgylchedd (lawrlwytho 532k)

PDFCyfleusterau Cymunedol a Chymdeithasol (lawrlwytho 847k)

PDFGweithredu a Monitro (lawrlwytho 575k)

PDFAtodiad ac Atodlen (lawrlwytho 150k)

Gellir lawrlwytho testun y CDU yma:

 

PDF CDU (lawrlwytho 1088k)

Mae'r mapiau ar gael yma:

Mae'r testun a'r mapiau a gyhoeddwyd yn costio £35 (ynghyd â £9.75 postio a phacio).

Mae CDs ar gael yn rhad ac am ddim.

Mae'r Cyngor Sir wedi penderfynu atal y gwaith ar y CDU ac yn cychwyn ar y gwaith o baratoi y Cynllun Datblygu Lleol.

RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (CYNLLUN DATBLYGU) 1991 (Rheoliad 28)

MYNEGAI’R CYNLLUN DATBLYGU

Yn ôl Rheoliad 28 mae Awdurdod Cynllunio Lleol yn gorfod cadw Mynegai sy’n cynnwys gwybodaeth am y Cynllun Datblygu ar gyfer eu hardal hwy. Mae hyn yn cynnwys teitl y cynllun, y dyddiad y cafodd ei fabwysiadu, y man lle gellir archwilio’r cynllun a map sy’n dangos ffin y cynllun.

Mae’r Cynllun canlynol yn rhan o’r Cynllun Datblygu ar gyfer ardal awdurdodaeth Cyngor Sir Penfro:

Cydgynllun Datblygu Unedol Sir Benfro (CDU)

Cafodd y cynllun ei fabwysiadu gan Gyngor Sir Penfro ar Orffennaf 13eg 2006.

Mae’r cynllun ar gael i’w archwilio yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP, yn ystod yr oriau swyddfa arferol.

Mae’r map sy’n dod gyda’r Mynegai hwn yn dangos ffin y cynllun (Sir Benfro) a hyd a lled awdurdodaeth gynllunio Cyngor Sir Penfro (y Sir ac eithrio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro).

Cafodd y CDU ei baratoi ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP). Er eglurder, mae’r ardal y mae gan APCAP awdurdodaeth gynllunio ynddi wedi’i dangos ar y map hefyd.


Mynegai Cynllun Datblygu Cyngor Sir Penfro (lawrlwytho 41k)  

Development Planning / Cynllunio Datblygu
County Hall / Neuadd y Sir
Haverfordwest / Hwlffordd
Pembrokeshire / Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
ID: 5058 Adolygwyd: 25/5/2016