Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor

Beth yw Treth y Cyngor?

Treth y Cyngor yw treth a gesglir ar bob eiddo domestig. Mae tua 61,725 o eiddo domestig yn Sir Benfro. Mae’r arian a gaiff ei godi gan y dreth yn cael ei ddefnyddio i ariannu’n rhannol y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu. 

Am fwy o wybodaeth

Pwy sy’n talu Treth y Cyngor?

Mae un bil Treth y Cyngor ar gyfer pob eiddo domestig. Fel arfer, y sawl sy’n byw yn yr eiddo sy’n gyfrifol am dalu’r bil.

Mae gwŷr a gwragedd, a phartneriaid sy’n byw gyda’i gilydd, ill dau yn gyfrifol am dalu’r bil.

Y sawl sydd ar frig, neu sydd agosaf at frig y rhestr ganlynol, sy’n gorfod talu’r bil:

  • yn byw yn yr eiddo ac yn berchen arno
  • yn byw yn yr eiddo ac sydd â phrydles (mae hyn yn cynnwys 'tenantiaid sicr' o dan Ddeddf Tai 1988)
  • yn byw yn yr eiddo ac yn denant 'statudol' neu 'ddiogel'
  • yn byw yn yr eiddo ond nid yn denant, ond wedi cael caniatâd i fyw yno
  • yn byw yn yr eiddo (er enghraifft, sgwatiwr)
  • y sawl sydd â phrydles chwe mis neu hirach, ond nid yn byw yno
  • yn berchen ar yr eiddo, ond nid yn byw yno

Ni allwch fod yn gyfrifol am dalu’r bil os ydych chi o dan 18 mlwydd oed.

Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr am dalu’r bil, cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu ewch i un o’n Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Talu'r Dreth Gyngor

Caiff y dreth gyngor ei thalu fel arfer mewn 10 rhandaliad misol, fodd bynnag, gallwch ddewis talu dros 12 mis. Er mwyn bod yn gymwys i dalu trwy 12 rhandaliad misol bydd angen i chi ffonio Gwasanaethau Refeniw erbyn 15 Ebrill, er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu eich cais ar amser. Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 15 Ebrill yn arwain at wasgaru'r gost dros y misoedd cyfan sy'n weddill yn y flwyddyn.

Sut y mae Treth y Cyngor yn cael ei chyfrifo?

Mae pob eiddo domestig wedi cael eu prisio a’u gosod mewn ‘band prisio’. Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy’n gosod y band ar yr eiddo. Daeth rhestr brisio gyfredol Treth y Cyngor i rym ar 1 Ebrill 2005, ond mae’n seiliedig ar werth yr eiddo ar y farchnad ar 1 Ebrill 2003.

Mae’r band prisio yn pennu faint o Dreth y Cyngor rydych chi’n ei thalu. Mae’r tabl isod yn dangos y bandiau gwahanol.

Os oes gennych chi ymholiad am fand prisio eiddo, dylech gysylltu â’r

Prisiwr Dosbarth
Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Adeiladau’r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT
Ffôn: 01267 322200

Asiantaeth y Swyddfa Brisio (Mewn ffenest newydd)

Band prisio Gwerth yr eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 +

 

Cyfrifiad Treth y Cyngor 2017/18

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 55,919.65 ar gyfer 2017-18, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £883.15 (sy’n cyfateb i band ‘D’). Mae’r Cyngor hefyd wedi penderfynu gyflwyno premiwm o 50% ychwanegol ar y treth Cyngor ar gyfer Ail Gartrefi o 1 Ebrill 2017 ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £11,959,610:

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£) 588.77 686.89 785.02 883.15 1079.41 1275.66 1471.92 1766.30 2060.68
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 142.58 166.34 190.11 213.87 261.40 308.92 356.45 427.74 499.03
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 

Archebiannau Lleol

Yn ychwanegol i'r uchod, cesglir treth y cyngor mewn perthynas i'r archebiannau a dalir i gynghorau tref a chymuned. Gellir bwrw golwg ar dreth band 'D' bob archeb gymunedol drwy glicio'r ddolen gyswllt isod. Drwy weithredu'r gymhareb band eiddo uchod i'r dreth bad D a ddangosir, gellir cyfrifo treth bob eiddo yn perthyn i'r archeb leol.

Llwytho lawr Cyfrifiad Treth y Cyngor

Beth yw band Treth y Cyngor ar gyfer fy eiddo i?

Er mwyn darganfod y swm sy’n ddyledus ar gyfer eich eiddo chi y flwyddyn ariannol hon, defnyddiwch Gwasanaethau yn eich Ardal (teipiwch eich cod post i mewn ac yna cliciwch ar yr eiddo rydych chi’n chwilio amdano).

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth hon ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (Mewn ffenest newydd).  

ID: 16417 Adolygwyd: 10/5/2017