Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Treth y Cyngor - ffurflenni gostyngiadau

Os ydych yn gymwys i gael gostyngiad bydd gennych yr hawl i dalu cyfradd ostyngedig o Dreth y Cyngor am y cyfnod priodol. Er mwyn hawlio gostyngiad bydd angen ichi lenwi’r ffurflen berthnasol.

Eicon PDFFfurflen ar gyfer gostyngiad yn achos person anabl (lawrlwytho 38k)

Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio gostyngiad os yw'r canlynol yn berthnasol:

Mae preswylydd anabl sydd angen naill ai le i ddefnyddio cadair olwyn yn y cartref, neu gegin ychwanegol, neu ystafell ymolchi neu ystafell arall.

ac 

Mae’r lle neu’r ystafell yn hanfodol neu o bwysigrwydd mawr i les y preswylydd anabl oherwydd natur a graddau ei (h)anabledd ef neu hi.

Bydd o gymorth wrth ystyried y cais os gall yr ymgeisydd gyflwyno llythyr gan feddyg, neu weithiwr proffesiynol cymwysedig arall (megis therapydd galwedigaethol neu weithiwr cymdeithasol) yn cadarnhau bod angen y lle neu’r ystafell ychwanegol ar y preswylydd anabl fel y nodir uchod.    

Os na fyddwch am ba reswm bynnag yn gallu cael cadarnhad o’r fath yn rhwydd, yna peidiwch ag oedi gyda’ch cais os ydych yn credu’ch bod yn gymwys am ostyngiad. Fodd bynnag, efallai y bydd angen inni ofyn yn ddiweddarach am dystiolaeth i gefnogi’ch cais.

Cais Am Ostyngiad Person Sengl (Ar-lein)

Eicon PDFCais ar gyfer disgownt person sengl (lawrlwytho 26k)

Defnyddiwch y ffurflen hon os mai chi yw’r unig oedolyn (dros 18 oed) sy’n preswylio yn eich eiddo. Gallwch fod yn gymwys i gael gostyngiad o 25% ar eich bil Treth y Cyngor. Os bydd eich cais yn llwyddiannus byddwn yn ail-anfon bil Treth y Cyngor diwygiedig maes o law.

Eicon PDFPobl na chyfrifir yn breswylwyr at ddibenion gostyngiad (lawrlwytho 13k)

Wrth gyfrifo’r hawl i ostyngiad, nid yw rhai oedolion yn cael eu cyfrif fel preswylwyr mewn eiddo. Oherwydd hyn, hyd yn oed os ydych yn rhannu’ch cartref gydag oedolyn arall (neu oedolion eraill), efallai bod gennych yr hawl i gael gostyngiad o hyd.  

Ceir meini prawf sy’n diffinio sut gall pob un o’r canlynol fod yn ‘oedolion nad ydynt yn cyfrif fel preswylwyr mewn eiddo’: 

 • Carcharorion
 • Pobl ag anabledd meddwl difrifol
 • Pobl y mae Budd-daliadau Plant yn daladwy ar eu cyfer     
 • Y mwyafrif o fyfyrwyr llawn amser 
 • Cleifion ysbyty
 • Cleifion mewn cartrefi gofal preswyl, cartrefi nyrsio, cartrefi nyrsio salwch meddwl          
 • Gweithwyr gofal penodol     
 • Preswylwyr mewn hostelau penodol neu gysgodfannau nos
 • Aelodau Pencadlysoedd Rhyngwladol a Sefydliadau Amddiffyn (e.e. NATO)
 • Aelodau cymunedau crefyddol
 • Pobl ifanc penodol sydd wedi gadael yr ysgol
 • Aelodau lluoedd arfog ar ymweldiad a'u hoedolion dibynnol

Er mwyn darganfod os ydych chi, neu oedolyn rydych yn rhannu’ch cartref â nhw, yn cwrdd â’r meini prawf hyn, byddwch cystal â darllen y nodiadau sydd ynghlwm yn ofalus - Eicon PDFPobl na chyfrifir yn breswylwyr at ddibenion gostyngiad (lawrlwytho 13k)

Os ydych yn hawlio gostyngiad oherwydd eich bod chi, neu oedolyn rydych yn rhannu’ch cartref â nhw, yn fyfyriwr neu’n ofalwr byddwch cystal â llenwi’r ffurflen briodol isod.

Eicon PDFFfurflen ar gyfer gostyngiad i fyfyrwyr (lawrlwytho 34k)


Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio gostyngiad os ydych chi, neu oedolyn rydych yn rhannu’ch cartref â nhw, yn:

(i) mynychu cwrs amser llawn addysg bellach neu uwch mewn Prifysgol, Coleg neu sefydliad addysgol arall. Mae’n rhaid i’r cwrs barhau am o leiaf flwyddyn ac yn cynnwys mynychu o leiaf 21 awr yr wythnos am o leiaf 24 wythnos yn y flwyddyn              

(ii) rhywun o dan 20 oed sy’n mynychu cwrs sy’n parhau am fyw na 3 mis calendr ac yn cynnwys mynychu o leiaf 12 awr yr wythnos rhwng 8.00am a 5.30pm. Ni ddylai’r cwrs fod yn un drwy’r post, nac oherwydd swydd y person ac nid oes rhaid iddo fod yn gwrs addysg uwch.                             

Bydd angen ichi ddarparu copi o dystysgrif myfyriwr y person, y gellir ei gael gan swyddog tystysgrifau’r coleg/brifysgol.                                 

Eicon PDFFfurflen ar gyfer gostyngiad i ofalwyr (lawrlwytho 30k)

Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio gostyngiad os ydych chi, neu oedolyn rydych yn rhannu’ch cartref â nhw, yn:

Rhai sy’n darparu gofal a/neu gefnogaeth i berson arall nad yw’n breswylydd anghymwys i’r person hwnnw (h.y. priod neu blentyn o dan 18 oed). Mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddarparu gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos a bod yn breswylydd yn yr un preswylfod â’r person y mae’n darparu gofal iddo/iddi, a rhaid i dderbynnydd y gofal fod yn derbyn budd-dal cymwys:

 • Lwfans Gweini cyfradd uwch
 • Cyfradd uwch cydran gofal lwfans byw i’r anabl                                     
 • Cynnydd yng nghyfradd ei b/phensiwn anabledd     
 • Cynnydd mewn lwfans gweini cyson         

Bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth am yr hawl uchod (er enghraifft – llythyr neu rif llyfr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).              .

Gostyngiadau eraill
Os ydych yn credu bod gennych hawl i gael gostyngiad oherwydd eich bod chi, neu oedolyn rydych yn rhannu’ch cartref â nhw, yn cwrdd ag un o feini prawf Pobl nad ydynt yn cael eu cyfrif fel preswylwyr neu am unrhyw reswm arall, byddwch cystal â llenwi’r:

Ffurflen gais gostyngiad (Ar-lein)

Eicon PDFFfurflen gais gostyngiad (lawrlwytho 28k)

Newidiadau mewn amgylchiadau           
Os byddwch yn llwyddiannus wrth hawlio gostyngiad ond bod eich amgylchiadau wedyn yn newid mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r Cyngor o fewn 21 niwrnod i’r newid hwnnw. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddirwy neu gosb.  


Am ragor o gymorth neu i roi gwybod i ni am newidiadau yn eich amgylchiadau, byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 neu ymweld ag un o’n Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid
    

ID: 13356 Adolygwyd: 18/5/2017