Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Tendrau a Chytundebau

Diben y safle hwn yw darparu gwybodaeth am : -

  • Yr hyn a brynwn a phwy yn y Cyngor sy'n ei brynu
  • Y cyfreithiau/deddfau a'r gweithdrefnau sy'n llywodraethu'r hyn a brynwn
  • Â phwy y dylech gysylltu am ragor o wybodaeth

Cyfleoedd Tendro

Mae’r Cyngor yn ymgymryd y mwyafrif o’i dendrau yn electronig. Gellir gweld y cyfleoedd hyn trwy fynd i wefan Bravo (Mewn ffenest newydd)  a chlicio ar y Bwrdd Bwletin. Rydyn ni hefyd yn hysbysebu gofynion dros £25k ar Gwerthwch i Gymru (Mewn ffenest newydd) ac fe fyddai’n fuddiol cofrestru ar y safle hwn yn rhad ac am ddim.

Sell2Wales

Mae'r safle newydd, rhad ac am ddim, ar gyfer hysbysiadau contractau sector cyhoeddus Cymru bellach ar gael i'w ddefnyddio. Dyma gyfuniad o wefannau GwerthwchiGymru a PrynwchiGymru wedi'u hailfrandio a'u hail-lunio. Dylai pob cyflenwr newydd gofrestru ar y safle hwn er mwyn cael gwybod am gyfleoedd tendro sydd i ddod. Mae'n hanfodol bod cyflenwyr a oedd wedi cofrestru'n flaenorol yn cadarnhau bod eu manylion wedi'u trosglwyddo i'r safle newydd a'u bod yn gyfredol os dymunant barhau i wneud ceisiadau am gyfleoedd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.'

Gohebiaeth GwerthwchiGymru gan Lywodraeth Cymru

Gwahoddiad i Gyflenwyr Gofrestru - Templed Cymraeg

Cyngor Sir Penfro - Y Rhestr Contractau Cyfredol a'r Blaengynllun Contractau

Isod fe welwch rhestr lawn y contractau sydd ym meddiant Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd.  Fe gyflwynwyd hyn yn fformat Excel er mwyn i gyflenwyr posibl allu lawrlwytho'r ddogfen a chwilio/hidlo am gyfleoedd i gyflwyno tendr am gontractau sydd o ddiddordeb iddynt.  Mae'r ddogfen hon yn rhestr o bob un o'n contractau cyfredol ac hefyd yn flaengynllun contractau ar gyfer yr holl gyfleoedd i dendro y gallem fanteisio arnynt yn y dyfodol.  Pan fydd cyflenwyr posibl yn cyfeirio at y data hyn, dylent gadw mewn cof y pwyntiau canlynol:-  

  1. Mae Sir Benfro yn cefnogi'r Siarter Drysau Agored a bydd yn cyhoeddi pob un o'r cyfleoedd newydd i dendro ar www.gwerthwchigymru.gov.uk Cofiwch sicrhau bod eich cwmni'n cofrestru ar y wefan hon; hefyd, os ydych chi wedi cofrestru o'r blaen, dylech sicrhau bod eich manylion cyfredol wedi cael eu trosglwyddo i wefan GwerthwchiGymru sydd newydd gael ei lansio.
  2. Mae gan Sir Benfro nifer o gontractau sy'n cynnwys opsiynau i estyn y contract ac mae'r rhain wedi cael eu nodi os yw hynny'n berthnasol.  Fel arfer bydd yr Awdurdod yn derbyn yr opsiynau estyn sydd ar gael ond nid yw'n gwneud hynny bob amser.  Os ydych chi'n dymuno gwneud ymholiadau ynghylch unrhyw gontract penodol mae croeso ichi anfon e-bost at y person cyswllt priodol yn yr Adran Gaffael.
  3. Ni fydd yn rhaid aildendro am bob un o'r contractau a restrir man hyn, ac fe allai'r rhesymau dros hynny gynnwys y canlynol; gwerth isel iawn sydd i'r contract, pryniant untro, ac yn y blaen.  Fodd bynnag, os oes gyda chi ddiddordeb mewn cyfle penodol byddwch cystal ag anfon e-bost at y person cyswllt priodol yn yr Adran Gaffael, er mwyn ichi gael rhagor o wybodaeth.

Os hoffech gael unrhyw gymorth cyffredinol mae croeso ichi anfon e-bost at ein Swyddog Datblygu Cyflenwyr - Caffael

Gwelwch Y rhestr gontractau bresennol (diweddarwyd ddiwethaf 06.09.17)

Os hoffech gael unrhyw gymorth cyffredinol, fe'i cewch trwy anfon e-bost at ein Swyddog Datblygu Cyflenwyr Caffael

Kim Baker kbaker@carmarthenshire.gov.uk

Cymorth Busnes

Angen cymorth? Busnes Cymru (Mewn ffenest newydd)  

ID: 6334 Adolygwyd: 20/9/2017