Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Benfro

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Benfro

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Benfro (PLSB) yn cynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Cyngor Sir Penfro
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
 • Llywodraeth Cymru
 • Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Candbarth a Gorllewin Cymru

Swyddogaeth y Bartneriaeth

Nid cyrff statudol yw PLSB.  Maent yn drefniant gwirfoddol o Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus sydd â'r dasg o arwain newid trwy wneud hyn:

 • Cytuno ar y blaenoriaethau strategol ar gyfer gwaith amlasiantaeth er mwyn ategu'r agenda a restrir yn y Rhaglen i Lywodraethu; ac hefyd ymateb er mwyn dangos yn bendant beth yw'r anghenion lleol
 • Sicrhau gwelliannau trwy sicrhau bod systemau priodol wedi cael eu sefydlu a bod y rheolwyr a'r staff blaenllaw ledled yr asiantaethau, yn cydweithio'n effeithiol a bod y blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn cael eu hamlygu yng nghynlluniau corfforaethol y sefydliadau unigol
 • Sicrhau bod y strwythurau partneriaeth a chyflawni yn addas i'r pwrpas ac yn atebol
 • Os byddant yn tangyflawni neu'n sefyll yn eu hunfan, dylid codi cwestiwn ynghylch hynny a rhoi newidiadau ar waith sy'n amlygu arfer gorau wedi'i seilio ar dystiolaeth gyda'r bwriad o gael gwell canlyniadau i'r boblogaeth leol
 • Adolygu a rhoi adroddiad blynyddol, am y cynnydd a wnaed - i'r cyhoedd, Llywodraeth Cymru, yr aelodau a etholwyd yn ddemocrataidd, y BGLISB a'r sefydliadau eraill

Os hoffech roi sylwadau neu dderbyn rhagor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â:

Marc Forster

Rheolwr Cymorth Partneriaeth a Chraffu

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

Ffôn (01437 776300)

LSB@pembrokeshire.gov.uk

Rhowch eich Sylwadau (agor ffenestr newydd)

  ESF LSB 

ID: 19704 Adolygwyd: 11/3/2016