Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Rhoi ein Cwsmeriaid yn Gyntaf

Mae'r adran hon yn crynhoi rhai o'r dogfennau allweddol sy'n dweud yn union sut yr ydym wedi ymrwymo i ganolbwyntio ar ein cwsmeriaid.

Ein Siarter Cwsmeriaid

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i'w gwsmeriaid, ac yn eu plith mae ysgolion, gofal cymdeithasol, llyfrgelloedd, cynnal a chadw ffyrdd a chanolfannau hamdden.

Un o'n hegwyddorion pwysicaf yw sicrhau taw ein cwsmeriaid sy'n dod yn gyntaf, a hwy yw canolbwynt popeth a wnawn a'r modd yr ydym yn gweithredu.

Ni waeth pa un o wasanaethau neu adrannau'r Cyngor yr ydych yn delio â hwy, gallwch ddisgwyl cael gwasanaeth o safon uchel bob amser.

Pan fyddwch chi'n ymwneud â'r Cyngor rydym yn bwriadu sicrhau y gallwch wneud hynny mewn modd mor rhwydd ag y bo modd. Byddwn hefyd yn darparu gwasanaethau mewn ffordd sy'n gyfleus i chi.

Mae ein Siarter Cwsmeriaid yn rhestru'r safonau gwasanaeth y byddwn yn ceisio eu darparu ichi ar bob adeg.

Ein Siarter Cwsmeriaid

Ein Datganiad Cenhadaeth

Rydym yn sefydliad drwyddo draw sydd â gwir deimlad o bwrpas sef:

Sicrhau bod Sir Benfro'n ffyniannus ac iddi barhau i fod yn fan byrlymus ac arbennig.

Mae ein dogfen Datganiad Cenhadaeth yn rhestru'r tair egwyddor sy'n sylfaen i'r hyn a wnawn er mwyn cyflawni'r nod hwn: canolbwyntio ar gwsmeriaid, gwerth ac un tîm.

Ein Datganiad Cenhadaeth

Cydraddoldebau

Ar ein tudalen cydraddoldebau mae gwybodaeth am ein nodau a'n gweithgareddau mewn perthynas â'r ddyletswydd sydd gyda ni dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cydraddoldebau

   

ID: 19702 Adolygwyd: 11/4/2017