Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Eich Cyngor a'ch Cynghorwyr chi

Yn yr adran hon fe gewch wybodaeth am sut mae'r Cyngor wedi'i sefydlu, sut y mae e'n gweithio er mwyn rhoi cymorth i drigolion a busnesau Sir Benfro, a'r rhan bwysig y mae cynghorwyr sir yn ei gymryd yn hyn o beth.

Mae gan y Cyngor gyfansoddiad ffurfiol sy'n dweud yn union sut y mae'r Cyngor yn gweithredu, sut y bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud a'r gweithdrefnau sy'n cael eu dilyn.  Mae rhai o'r prosesau hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ond mater i'r Cyngor ddewis yn eu cylch yw rhai o'r lleill.  

Rydym wedi crynhoi adrannau perthnasol y Cyfansoddiad sy'n dweud yn union beth yw'r Cylch Gorchwyl ar gyfer y prif fforymau penderfynu.  Byddwch cystal â chlicio man hyn i gael rhagor o fanylion - TOR of key committees and forums.

Caiff manylion maes gweithredu'r Cyngor, y pwyllgorau a'r is-bwyllgorau eu cofnodi yn archif y Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion, lle gwelwch chi hefyd rybudd /hysbysiad o'r eitemau sydd ar y gweill i'w trafod a'r eitemau y mae'n rhaid gwneud penderfyniadau yn eu cylch.

Fe gewch wybodaeth am bwy yw eich cynghorydd sir a sut y gallwch gysylltu â hwy a manylion unrhyw bwyllgorau neu is-bwyllgorau y maent hwy'n aelodau ohonynt.  Gallwch chwilio am gynghorwyr sir yn ein rhestr yn nhrefn yr wyddor, fesul grŵp neu fesul adran etholiadol.

Gwelwch map rhyngweithiol Ffiniau Etholiadol (agor ffenestr newydd) Cyngor Sir Penfro

Byddwch hefyd yn gallu gweld Cynllun Lwfansau'r Aelodau am y flwyddyn ariannol i ddod, ynghyd â rhestr lwfansau, hawliadau teithio a chynhaliaeth a dalwyd i aelodau Cyngor Sir Penfro yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.  

ID: 19700 Adolygwyd: 2/7/2015