Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Lwfansau Aelodau 2017-2018

1.
 
Cyflog Sylfaenol Taliad Blynyddol
£
  Swm Sylfaenol
(Ychwanegiad - T.G./Cyfathrebiadau a Chostau Swyddfa)
13,400
500
2. Cyflog Uwch (yn cynnwys y Cyflog Sylfaenol)
Arweinydd y Cyngor
Dirprwy Arwein
Aelodau Cabinet
Cadeiryddion y Pwyllgorau
Arweinydd - Y Grwp Gwrthbleidiol fwya
 
48,100
33,600
29,100
22,100
22,100

3. Lwfansau Aelodau Cyfetholedig
Cadeiryddion Cyfetholedig y Pwyllgorau

Aelodau Cyffredin Cyfetholedig
 
y dydd - £256
hanner dydd - £128
y dydd - £198
hanner dydd - £99
  Cyfyngir aelodau i fwyafswm o 10 ddiwrnod llawn am y flwyddyn drefol 2017/18 ar gyfer pob pwyllgor y mae unigolyn yn gyfetholedig.
4. Lwfans Cynhaliaeth (Dyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo)
Ni thelir lwfansau cynhaliaeth am ddyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo o fewn y sir. Ad-delir taliadau cynhaliaeth am ddyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo y tu fas i'r sir hyd y terfyn a gytunwyd yn amodol ar gostau a wariwyd ynghyd â derbynebau a ddangosir er mwyn hawlio'r ad-daliadau. Y lwfansau cynhaliaeth ar gyfer 2017/2018 fydd:-
  Graddfa Lwfans Dyddiol (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo) mwyaf - £28
  Lwfans Dros Nos (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo)
       Llundain
       Pob man arall
 
mwyaf - £200
mwyaf - £95
  Aros dros nos gyda ffrindiau neu berthnasau (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo) mwyaf - £30
  Yn gyffredinol, pan fo angen presenoldeb gyda llety dros nos dylai swyddog archebu hwn o flaen llaw.

Rhaid cytuno mynychu cyfarfodydd oddi allan i'r Deyrnas Unedig o flaen llaw gyda'r Prif Swyddog Cyllid.

Ar gyfer amodau ychwanegol cysylltiedig â threuliau, cyfeiriwch at adran 12.

5. Lwfansau Teithio (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo'n unig)
Bydd costau teithio ar gyfer dyletswyddau wedi'u cymeradwyo y tu fewn a thu fas i'r sir yn cael eu had-dalu a hynny'n seiliedig ar nifer y milltiroedd a deithiwyd ac ar gyfraddau fesul milltir wedi'u cytuno. Cyfraddau yn ôl y filltir am 2017/2018 fydd:-
  Hyd at 10,000 milltir
Dros 10,000 milltir
45c y milltir
25c y milltir
  Beic Modur
Beic Pedal
Tâl Atodol ar gyfer Teithiwr
24c y filltir
20c y filltir
5c y filltir
   Mae treuliau teithio'n daladwy am y daith o'ch cartref a dychwelyd o'ch cyrchfan.
6. Dyletswydd wedi'i chymeradwyo

Yr hyn yw "Dyletswydd wedi'i chymeradwyo":-

(a) Mynychu cyfarfod o'r Awdurdod neu unrhyw Bwyllgor o'r Awdurdod neu unrhyw gorff y mae'r Awdurdod yn gwneud apwyntiadau neu enwebiadau iddo neu unrhyw bwyllgor o'r corff hwnnw;

(b) Mynychu cyfarfod o unrhyw gymdeithas o Awdurdodau y mae'r Awdurdod yn aelod ohono;

(c) Mynychu unrhyw gyfarfod arall y mae ei gynnal wedi'i awdurdodi gan yr Awdurdod neu gan Bwyllgor o'r Awdurdod neu gan gydbwyllgor o'r Awdurdod ac un neu fwy o Awdurdodau eraill;

(ch) Dyletswydd a gyflawnir at bwrpas neu mewn cysylltiad â chyflawni swyddogaethau swyddog gweithredol lle mae'r Awdurdod yn gweithredu trefniadau gweithredol oddi fewn i'r hyn a nodir yn Rhan II o Ddeddf 2000;

(d) Dyletswydd wedi'i chyflawni o ganlyniad i reol sefydlog sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelod neu Aelodau fod yn bresennol pan agorir dogfennau tendro;

(dd) Dyletswydd a gyflawnir mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw swyddogaeth o'r Awdurdod sy'n rhoi'r grym neu sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod archwilio neu awdurdodi archwiliad adeilad;

(e) Mynychu unrhyw achlysur hyfforddiant neu ddatblygiad wedi'i gymeradwyo gan yr Awdurdod neu ei swyddog gweithredol neu'r bwrdd;

(f) Unrhyw ddyletswydd arall wedi'i chymeradwyo gan yr Awdurdod, neu unrhyw ddyletswydd arall o ddosbarth wedi'i chymeradwyo, wedi'i chyflawni at y pwrpas neu mewn cysylltiad â chyflawni swyddogaethau'r Awdurdod neu unrhyw un o'i Bwyllgorau.

DS: Mae penderfynu p'un a yw dyletswydd yn "ddyletswydd wedi'i chymeradwyo" neu beidio wedi'i ddirprwyo i Bennaeth Dros Dro y Gwasanaeth Taledig.
7. Lwfansau Dibynnydd
Bydd ad-daliadau o wariant o'r fath, hyd at fwyafswm o £403/mis, yn cael ei dalu pan fydd costau wedi'u gwario a derbynebau yn cael eu cyflwyno i gefnogi hawliadau o'r fath.
8.

Absenoldeb Teuluol

Yn ôl darpariaethau Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013 mae gan Aelodau hawl i gyfnod o absenoldeb teuluol, pan fydd ganddynt hawl i fod yn absennol o gyfarfodydd yr Awdurdod os ydynt yn bodloni'r amodau penodedig. Wrth gymryd absenoldeb teuluol, mae gan Aelodau hawl i gadw cyflog sylfaenol heb ystyried eu cofnod presenoldeb yn union cyn dechrau'r absenoldeb teuluol. Os bydd gan ddeiliad cyflog uwch hawl i absenoldeb teuluol bydd yn dal i allu derbyn cyflog uwch yn ystod yr absenoldeb.

9. Cyflog Dinesig (yn cynnwys Cyflog Sylfaenol)
  Cadeirydd y Cyngor Sir
Is-gadeirydd y Cyngor Sir
21,600
16,100
10. Ymwrthod â Chyflogau a Ffioedd
O dan Adran 154 o Fesur Llywodraeth Leol 2011, gall unrhyw Aelod neu Aelod Cyfethol, drwy rybudd o ysgrifen i'r Prif Swyddog Cyllid, ethol i hepgor unrhyw ran o'u hawl i gyflog neu ffi fel y penderfynwyd gan Banel Tâl Annibynnol Cymru.
11. Trefniadau Talu
Fe amgaeir y ffurflen hawlio costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer yr Aelodau, gan gynnwys y trefniadau talu.
12. Cyfrifoldeb/Presenoldeb yr Aelodau ac yn y blaen

(a) Mae datganiad ynghylch beth yw cyfrifoldeb sylfaenol unrhyw Gynghorydd eisoes ar waith
Yn ystod y rhaglen gynefino fe roddwyd i bob Aelod gopi caled o Lawlyfr yr Aelodau. Yn y llawlyfr hwnnw mae disgrifiad swydd ar gyfer Cynghorwyr ac hefyd ar gyfer yr amrywiol gyfrifoldebau a swyddogaethau y gallent feddu arnynt e.e. Aelod; yr Arweinydd/Dirprwy Arweinydd; Aelod o'r Cabinet; Cadeirydd/Aelod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu; Arweinydd/Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid; Cadeirydd/Aelod o Bwyllgor Rheoleiddio; Aelod Eiriolwr ac yn y blaen.

(b) Mae disgrifiadau swydd ar gyfer y deiliaid swydd sy'n cael uwch gyflogau, eisoes ar waith.
Gweler uchod.

c) Fe gedwir cofnodion o bresenoldeb y Cynghorwyr
Bydd yr aelodau'n arwyddo taflenni presenoldeb ar gyfer pob achlysur swyddogol. Bydd y manylion presenoldeb yn cael eu cofnodi yng Nghofnodion y cyfarfod ac mae gan y cyhoedd hawl i fwrw golwg ar bresenoldeb yr Aelodau trwy gyfrwng System ModernGov sy'n cyhoeddi Agendâu a Chofnodion y cyfarfodydd. Ers ethol y Cyngor yn 2012, y bwriad yw cyhoeddi, yn flynyddol, fanylion presenoldeb yr Aelodau.

(ch) Fe gedwir cofnodion ynghylch unrhyw weithgareddau y bydd Cynghorwyr yn ymwneud â hwy
Os bydd Aelodau'n mynychu cyfarfodydd cyrff allanol gallant hawlio treuliau am bresenoldeb a bydd cofnodion hawlio yn cael eu cadw mewn perthynas â hyn. Nid yw'r Cyngor yn cadw cofnodion ynghylch gweithgareddau yn etholaeth yr Aelod.

(d) Bydd adroddiadau blynyddol yn cael eu paratoi gan y Cynghorwyr, a'u cyhoeddi ar Wefan y Cyngor
Mae'r Cyngor yn gwneud trefniadau i hwyluso adroddiad blynyddol unrhyw Aelod; pe byddai'r Cyngor yn penderfynu gwneud hynny bydd yr adroddiad hefyd yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. Mae'r mater hwn yn cael ei arwain gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.
13.

Amodau ychwanegol cysylltiedig ag ad-dalu Treuliau Teithio a Chynhaliaeth

(a) Dylid cyflwyno hawliadau cyn pen tri mis fan bellaf ar ôl gwneud y ddyletswydd a gymeradwywyd.

(b) Rhaid bod y treuliau teithio a chynhaliaeth sy'n cael eu hawlio'n deillio o angenrheidrwydd oherwydd dyletswyddau cymeradwy a wnaed ar ran y Cyngor Sir .

(c) Ni wnaed hawliad ac ni fydd hawliad yn cael ei wneud nac ad-daliad arall yn cael ei dderbyn o ran y ddyletswydd gymeradwy oddi wrth unrhyw gorff arall.

(ch) Nid yw hyn yn hawl i dderbyn cydnabyddiaeth o ran y dyletswyddau cymeradwy sydd a wnelo â'r hawliad, heblaw dan gynllun cyfredol yr awdurdod.

(d) Nid oes unrhyw hawliad yn cael ei wneud ar gyfer priod neu bartner nac ar gyfer teithio fel teithiwr gydag aelod neu swyddog arall.

(dd) Nid oes unrhyw hawliad yn cael ei wneud ar gyfer mynychu cyfarfod gwleidyddol.

(e) Bydd holl ad-daliadau'n cael eu gwneud trwy gyflogres y Cyngor er mwyn sicrhau trin y dreth yn gywir.

(f) Bydd 60c yn cael ei dalu am holl dollau Pont Cleddau yn niffyg derbynneb.

(ff) Ffurflenni hawlio i'w cyflwyno i'r Adran Gyflogau erbyn y 10fed o bob mis .


Cyfarwyddwr Cyllid
Mai 2017

 

PDF Rhestr Flynyddol o Daliadau Aelodau (2016-17)

PDF Ffurflen Hawlio Costau Teithio a Chynhaliaeth Aelodau

MS Word Ffurflen Hawlio Costau Teithio a Chynhaliaeth Aelodau  

ID: 17940 Adolygwyd: 19/5/2017