Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Trosolwg a Chraffu yn Sir Benfro

Neuadd y Sir

 

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 newidiadau mawr i'r ffordd y mae Cynghorau'n gwneud penderfyniadau.  Galluogodd y Ddeddf i Gynghorau gyflwyno strwythurau gwleidyddol newydd, gan gynnwys un yn ymwneud â model Arweinydd a Chabinet (Y Weithrediaeth) a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Mae'r Weithrediaeth yn gyfrifol am wneud penderfyniadau allweddol ynglŷn â gwasanaethau yn unol â'r polisïau a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn monitro perfformiad, yn cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisïau ac yn archwilio materion sy'n effeithio ar y Sir a'i breswylwyr.  Swyddogaeth arall sydd gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw cydbwyso grymoedd y Weithrediaeth trwy ddal, os oes angen, y Weithrediaeth i gyfrif drwy archwilio a chwestiynu eu penderfyniadau.

Ym mis Mawrth 2016, cafwyd adolygiad gan y Pwyllgorau Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd ac argymhellion yn Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru o Gyngor Sir Penfro yn 2015. Yn dilyn hyn, pleidleisiodd y Cynghorwyr dros gyflwyno pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu newydd o Fedi 2016 i ddisodli'r Pwyllgorau ‘thematig' blaenorol.

Dyma bum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu newydd Cyngor Sir Penfro:

•       Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

•       Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

•       Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

•       Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau

•       Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am aelodaeth, cylch gorchwyl, rhaglenni gwaith, amserlenni cyfarfodydd, agendâu a chofnodion trwy ddewis y ddolen gyswllt i'r Pwyllgor perthnasol ar ochr dde'r dudalen hon.  

ID: 27378 Adolygwyd: 13/4/2017