Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Addo ymrwymiad i deledu cylch cyfyng

Panel heddlu a throseddu Dyfed Powys

Mae'r Panel Heddlu a Throseddu wedi cael gwybod y gallai teledu cylch cyfyng ddychwelyd i Gaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman.

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi cael ymrwymiad y bydd buddsoddiad mewn teledu cylch cyfyng yn yr ardal.

Cafodd y Comisiynydd ei herio gan y Panel ynghylch ei gynlluniau ar gyfer teledu cylch cyfyng yn dilyn pryderon nad oedd unrhyw gamau wedi cael eu cymryd hyd yn hyn i'w adfer.

Dywedodd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel: "Mae teledu cylch cyfyng wedi bod yn fater pwysig i mi ers tro. Rwy'n falch bod y Panel wedi gofyn eisoes i'w ddefnyddio unwaith eto, a pho gynted y gall hyn ddigwydd, gorau gyd.

"Maen nhw'n lliniaru ofnau pobl ynghylch torcyfraith ac maen nhw'n ffordd effeithiol iawn o ddal troseddwyr."

Dywedodd y Comisiynydd Dafydd Llywelyn: "Mae'r amserlen yn anodd oherwydd rydw i wedi etifeddu'r gyllideb flaenorol. Fodd bynnag, rwy'n bwriadu buddsoddi £2 filiwn mewn teledu cylch cyfyng.

"Rydw i wedi penodi tîm o arbenigwyr sy'n mynd o amgylch y rhanbarth i lunio cynllun o safleoedd yn y 14 o drefi mawr a fyddai'n cyrraedd y trothwy angenrheidiol ar gyfer cael camerâu mewn mannau cyhoeddus, a bydd y tîm yn edrych ar y galw yn yr ardal ac ar nifer y troseddau."

Mae'r buddsoddiad yn cael ei ariannu drwy braesept yr Heddlu, ymrwymiad a wnaed gan Mr Llywelyn wrth bennu'r gyllideb.  Bydd yn ariannu'r seilwaith newydd gan fod y camerâu yn hen.

Ychwanegodd: "Mae bwrdd prosiect wedi cael ei sefydlu ac mae'r gwaith wedi cychwyn. Rwy'n gobeithio y byddwn yn cychwyn yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman o fewn y chwe mis nesaf, cyn iddo gael ei gyflwyno mewn trefi eraill."

Dywedodd y Cynghorydd Lloyd Jones: "Mae teledu cylch cyfyng yn fater sy'n ennyn teimladau cryfion ac rwy'n croesawu'r hyn rydych yn ei ddweud. Edrychwn ymlaen at weld cynnydd yn cael ei wneud yn y dyfodol agos."  

ID: 35133 Adolygwyd: 10/8/2017