Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Panel Heddlu a Throseddu.

Panel heddlu a throseddu Dyfed Powys

Etholwyd y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throseddu newydd Dyfed-Powys.

Cafodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones o Gyngor Sir Ceredigion ei ethol yn unfrydol yn Gadeirydd, a chafodd yr aelod annibynnol cyfetholedig, yr Athro Ian Roffe, ei ethol yn Is-gadeirydd.

Penodwyd panel newydd yn dilyn etholiadau'r cyngor sir ym mis Mai, gyda Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn enwebu cynghorwyr i wasanaethu arno.

Mae'r panel, a sefydlwyd i gefnogi a chraffu ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cwrdd bob tri mis.

Mae gwybodaeth am y panel, agendâu, dyddiadau cyfarfodydd, aelodaeth a newyddion ar gael ar y wefan: http://panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/

Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r wasg a'r cyhoedd, ac os cânt ganiatâd ymlaen llaw gan y Cadeirydd, gall pobl ofyn cwestiynau neu wneud datganiad ynghylch mater sy'n cael ei ystyried gan y panel, ac eithrio materion personél.

Hefyd, gellir cyflwyno cwestiynau i'r panel yn ysgrifenedig neu drwy'r ffurflen gyswllt ar y wefan.  

ID: 35134 Adolygwyd: 10/8/2017