Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Datganiadau - Cyfredol

18/08/2017 - Ymgynghoriad ar dreth gyngor ar eiddo gwag hirdymor
Gall trefniadau treth gyngor ar eiddo domestig gwag hirdymor yn Sir Benfro newid dan y cynigion newydd sydd wedi`u cyflwyno gan y Cyngor Sir....
18/08/2017 - Yr hen a`r ifanc yn trafod effaith dementia
Mae pobl o sawl cenhedlaeth wedi derbyn cipolwg ar sut beth yw byw gyda dementia, diolch i fws teithiol ...
18/08/2017 - Tîm criced wedi cyrraedd rownd derfynol Prydain
Mae pump o fechgyn Sir Benfro i`w llongyfarch am ennill safleoedd yng ngharfan anabl Criced Cymru - ...
17/08/2017 - Myfyrwyr sir benfro yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch
Mae canran y disgyblion sydd wedi pasio`u harholiadau Safon Uwch (Lefel A) yn ysgolion uwchradd Sir ...
17/08/2017 - Lansio cyfleoedd gwirfoddoli digidol newydd
"Dychmygwch helpu rhywun i anfon eu e-bost neu neges Facebook cyntaf i`w hwyrion ben arall y byd!" meddai ...
16/08/2017 - Galw am farn ar gertiau ceffyl
Mae Cyngor Sir Penfro yn ymgynghori â`r cyhoedd ynglŷn â ffyrdd y gellir rheoleiddio ...
16/08/2017 - Cyhoeddi enillwyr bwyd a diod yn sioe`r sir
Mae pedwar busnes lleol sy`n hyrwyddo defnydd o gynnyrch Sir Benfro wedi`u cydnabod yn swyddogol am ...
14/08/2017 - Staff yn cael cipolwg ar fyw gyda dementia
Sut beth yw hi i fyw gyda dementia?Cafodd y sector gofal cymdeithasol yn Sir Benfro gyfle i gael syniad ...
11/08/2017 - Libi yn rownd derfynol pêl-fasged cadair olwyn
Mae merch ysgol un ar ddeg oed o Spittal wedi cael ei llongyfarch am gyrraedd rownd derfynol Pemcampwriaeth ...
10/08/2017 - Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Panel Heddlu a Throseddu.
Etholwyd y Cadeirydd a`r Is-gadeirydd yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throseddu newydd Dyfed-Powys....
10/08/2017 - Addo ymrwymiad i deledu cylch cyfyng
Mae`r Panel Heddlu a Throseddu wedi cael gwybod y gallai teledu cylch cyfyng ddychwelyd i Gaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman....
07/08/2017 - Gwybodaeth hanfodol yn Fest Safe
Mae gwyliau cerddorol a phartïon ar y traeth yn ddefod newid byd i nifer o bobl ifanc - ond ynghlwm ...
07/08/2017 - 1,000 o ymwelwyr yn dathlu`r diwrnod chwarae yn 30 oed!
Bu Sir Benfro yn dathlu penblwydd y Diwrnod Chwarae cenedlaethol yn 30 mlwydd oed, gyda thua 1000 o ...
04/08/2017 - Dysgwch rywbeth newydd gyda Sir Benfro yn Dysgu!
Os oes awydd arnoch chi i ddysgu rhywbeth newydd yn ystod yr hydref, peidiwch ag anghofio am yr ystod ...
04/08/2017 - Bwyd blasus ym Maenordy Scolton
Gall plant roi min ar eu sgiliau coginio mewn ysgol goginio arbennig ym Maenordy Scolton yn ystod yr haf....
04/08/2017 - Lansio strategaeth anabledd dysgu
Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi lansio Stategaeth Anabledd Dysgu 2017-2022 Sir Benfro....
04/08/2017 - Gorchymyn i ddymchwel tŷ
Mae Hysbysiad Gorfodi sy`n mynnu bod tŷ annedd â chwe ystafell wely yn cael ei ddymchwel, wedi cael ei gadarnhau ar apêl....
04/08/2017 - Nid yw`n rhy hwyr i ymuno ag Asiantiaid yr Anifeiliaid!
Mae gan blant ledled Sir Benfro ddigonedd o amser i gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf eleni....
04/08/2017 - Natur y nos yn Scolton!
Dewch i wybod mwy am fyd rhyfeddol ystlumod mewn digwyddiad arbennig a gynhelir ym Maenordy Scolton ar nos Wener 18 Awst....
03/08/2017 - Dweud eich dweud ar lwybrau cerdded a beicio
Mae Cyngor Sir Penfro yn gofyn am gyngor y cyhoedd ar y Map Teithio Llesol a`r Map Rhwydwaith Integredig....

Chwiliwch am ragor o Ddatganiadau

 
 
ID: 9936 Adolygwyd: 8/2/2017