Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae Cyngor Sir Penfro yn ymroi i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i amrywiaeth fawr o ddefnyddwyr ac mae'n gweithio'n gyson i wella'i gwasanaethau a'i chynnwys.

Cynlluniwyd y safle gyda hygyrchedd mewn golwg, gan ystyried amrywiol safonau gwefannau a chanllawiau'r llywodraeth.

Bysellau mynediad

Mae gwefan Cyngor Sir Penfro yn cefnogi bysellau mynediad.

Cynlluniwyd bysellau mynediad i helpu defnyddwyr sydd efallai'n cael anhawster yn defnyddio dyfeisiau pwyntio. Mae'r bysellau canlynol ar gael ar y safle hwn:

1 - Hafan dudalen Sir Benfro - Beth sy'n newydd 
2 - Datganiadau i'r wasg 
3 - Map o'r safle 
8 - Telerau ac amodau, gan gynnwys ymwadiad a datganiad hawlfraint 
9 - Ffurflen adborth 
0 - Hygyrchedd (y dudalen hon) 

Adeg ysgrifennu'r testun hwn, mae'r porwyr canlynol yn cefnogi bysellau mynediad:

Microsoft Windows  
Microsoft Internet Explorer: daliwch ALT i lawr a phwyso'r fysell, yna pwyswch ENTER 
Firefox, Mozilla: daliwch ALT a SHIFT i lawr a phwyso'r fysell
Opera: Daliwch y fysell SHIFT a phwyso ESCAPE, yna rhyddhewch y ddwy fysell, a phwyswch rif y fysell fynediad 
Google Chrome (fersiwn 3 neu uwch yn unig): Daliwch ALT i lawr a phwyso'r fysell

 

Apple Macintosh

Safari: daliwch CONTROL i lawr a phwyso'r fysell
Microsoft Internet Explorer: daliwch CONTROL i lawr a phwyswch y fysell 
Firefox, Mozilla: daliwch CONTROL i lawr a phwyswch y fysell

Google Chrome (fersiwn 3 neu uwch yn unig): Daliwch Ctrl + Option i lawr a phwyso'r fysell.

 

Mae rhestr gynhwysfawr o borwyr amrywiol a llwybrau byr ar gyfer bysellau mynediad i'w gweld yn - http://en.wikipedia.org/wiki/Access_key

 

Maint y testun a nesáu/pellhau

I bobl sy'n ei chael hi'n anodd darllen y wybodaeth, mae'n bosibl newid maint y testun ar y rhan fwyaf o borwyr gwe. Ar borwyr cyfredol, mae'n bosibl hefyd nesáu at y dudalen gyfan, gan gynyddu maint y dudalen ond gan adael y fformat fel y mae.

Fel arall, defnyddiwch opsiynau'r porwyr sy'n cael eu rhestru isod:

Internet explorer

Ewch i'r opsiwn ‘Gweld/View' ar y ddewislen ar frig y sgrin a dewiswch ‘Maint y Testun/Text Size' a'r maint sydd orau i chi. I nesáu at y dudalen, naill ai dewiswch hwn o'r ddewislen ‘Nesáu/Pellhau/Zoom' sydd o dan ‘Gweld/View' neu defnyddiwch y llwybrau byr ar y bysellfwrdd, Ctrl ac + i nesáu a Ctrl ac - i bellhau.

Firefox

Dewiswch ‘Gweld/View' ar y ddewislen ar y brig yna sgrolio i lawr i ‘Nesáu/Pellhau/Zoom' a dewis ‘Nesáu/Zoom in'. Hefyd, gallwch ddefnyddio'r llwybr byr trwy ddal Ctrl a phwyso + neu Command a + ar gyfrifiadur Mac. Hefyd, gellir ticio opsiwn i gynyddu maint y testun.

Google Chrome

I nesáu a phellhau, cliciwch ar y ddewislen gosodiadau/settings (mae hwn yn cael ei arddangos gan eicon y sbaner ar frig yr ochr dde. Mae ar y ddewislen honno ynghyd ag arwydd plws a minws. Fel arall, y llwybr byr yw Ctrl a + i nesáu a Ctrl a - i bellhau.

I gynyddu maint cyffredinol y ffont, ewch i ‘Gosodiadau/Settings' yna ‘Dewisiadau/Options', dewiswch y ddewislen ‘o dan y boned/under the bonnet' a gallwch newid maint cyffredinol ffont y cynnwys o dan y pennawd ‘Cynnwys Gwefan/Web Content'.

Opera

Dewiswch ‘Golwg/View' ar y ddewislen ar y brig yna ‘nesáu/pellhau/zoom' a dewis Canran/Percentage %. Gallwch hefyd bwyso + neu 0 ar y bysellfwrdd, neu Command a + ar gyfrifiadur Mac.

Safari

Dewiswch ‘Golwg/View' ar y ddewislen ar y brig, yna dewiswch ‘Gwneud y Testun yn Fwy/Make Text Bigger'.

Gosodiadau cyferbyniad: Normal, Uchel, Tawel 

I gael cyngor ar faterion hygyrchedd sy'n ymwneud â gwelededd, mae gan y BBC ganllawiau cynhwysfawr i ddefnyddwyr ar y pethau y gallwch chi eu newid ar eich system.

http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/vision_index.shtml

Map o'r Safle

Mae modd mynd at yr holl erthyglau sydd wedi'u rhestru yn y ddewislen ar y chwith mewn tudalen ar ffurf rhestr, drwy fynd at y ‘Map o'r Safle' ar gyfer ein Gwefan. Dilynwch y ddolen ar dde'r troedyn ar waelod y tudalen neu defnyddiwch fysell fynediad 3.

Golwg Testun yn Unig

Mae gan y safle hwn olwg Testun yn Unig er mwyn arddangos gwybodaeth yn syml. Cliciwch ar y ddolen ‘Testun yn Unig' ar frig y sgrin.

Testun amgen ar gyfer delweddau

Ar gyfer pob delwedd sy'n cael ei defnyddio ar y dudalen, rydym hefyd yn rhoi disgrifiad amgen o'r ddelwedd ar ffurf testun. Mae hyn yn ddefnyddiol wrth ddefnyddio rhaglenni darllen sgrin fel Jaws ac mae'n ddefnyddiol i bobl sydd wedi dewis peidio ag arddangos delweddau yn eu porwyr.

I gael rhagor o gyngor ar raglenni darllen sgrin a phorwyr sy'n siarad, mae gan y BBC gyngor ar opsiynau gwahanol - http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/blind_index.shtml

I gael eich cyfrifiadur i siarad yn uchel, gwelwch: http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/speak_text/


Ffeiliau PDF

Mae PDF yn fath o ddogfen electronig sydd wedi cael ei defnyddio gan lu o sefydliadau a llywodraethau yn rhyngwladol. Prif fantais y fformat hwn yw ei fod yn gallu cael ei arddangos a'i argraffu ar sawl llwyfan, gan ddefnyddio rhaglen am ddim i weld y dogfennau, all gael ei lawrlwytho o wefan Adobe (mae'r ddolen hon yn agor ffenestr newydd). Hefyd, nid oes modd golygu'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn dogfennau PDF,  gan ddiogelu dilysrwydd y ddogfen.

Edrych ar PDF

I edrych ar PDF, bydd angen i chi lawrlwytho a gosod Adobe Acrobat Reader, sef rhaglen am ddim sydd ar gael o wefan Adobe (mae'r ddolen hon yn agor ffenestr newydd).

  

JavaScript

Mae rhai nodweddion ar y wefan hon sydd â JavaScript yn sylfaen iddynt, fel y baneri hyrwyddo neu'r gosodiadau cyferbyniad amgen. Mae'n debygol y bydd eich porwr wedi'i ragosod i alluogi JavaScript, ond os ydych yn dymuno troi hwn ymlaen neu i ffwrdd, mae cyfarwyddiadau ar gyfer porwyr penodol wedi'u rhoi isod.

 

  • Internet Explorer
    I alluogi neu analluogi JavaScript ar Internet Explorer ewch i'r ddewislen ‘Offer/Tools', dewiswch ‘Dewisiadau'r Rhyngrwyd/Internet Options' yna ‘Diogelwch/Security', sgroliwch i lawr i ‘Sgriptio/Scripting' a dewis opsiwn.

  • Mozilla Firefox
    I alluogi neu analluogi JavaScript, ewch i'r ddewislen offer, yna'r tab ‘Cynnwys/Content', a rhoi tic neu dynnu'r tic o'r blwch ‘Galluogi JavaScript/Enable JavaScript'.
  • Google Chrome
    I alluogi neu analluogi JavaScript ar Google Chrome, dewiswch ‘Offer/Tools', yna ‘Opsiynau/Options' ac yna'r ddewislen ‘O dan y boned/Under the Bonnet'. Cliciwch y botwm ‘Gosodiadau Cynnwys/Content Settings' a bydd yr opsiynau ar gyfer galluogi neu analluogi JavaScript ar y dudalen honno.

 

Adobe Flash Player

Mae rhai o nodweddion y safle hwn yn defnyddio ategyn Adobe Flash fel y chwaraewr fideo a'r dangosydd PDF/delweddau ‘Issuu'. Mae gofyn cael Adobe Flash Player i edrych ar y rhain. Mae Adobe Flash wedi'i ragosod ar y rhan fwyaf o borwyr cyfredol, ond mae'r fersiwn mwyaf newydd i'w weld yn http://get.adobe.com/flashplayer/.


My web my way' y BBC.

Ar ei gwefan, mae gan y BBC amrywiaeth o gyngor ar hygyrchedd cyffredinol gwefannau ar gyfer systemau gweithredu / porwyr gwahanol.

Ar gyfer materion gwelededd - http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/vision_index.shtml

Ar gyfer gwybodaeth am raglenni darllen sgrin neu wneud i'ch porwr siarad - http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/blind_index.shtml

Ar gyfer problemau darllen - http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/words_index.shtml

Ar gyfer materion symudedd - http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/movement_index.shtml

‘My web my way' y BBC - Pori pob canllaw.  

ID: 6311 Adolygwyd: 23/6/2016