Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

  Library original 19655

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro  yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2017 isod;

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 3 Ebrill 2017

9.30yb

Canolfan Arlosedd y Bont, Doc Penfro, SA72 6UN

Dydd Mawrth 23 Mai 2017

10.00yb

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, SA72 6DY

Dydd Mawrth 18 Gorfennaf 2017

10.00yb

Ystafell 3 Archifdy Sir Benfro

Dydd Mawrth 26 Medi 2017

10.00yb

Swyddfa PLANED, Yr Hen Ysgol, Arberth, SA67 7DU

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn Deddf Llesiant Cenedlaethau`r Dyfodol (Cymru) 2015 - Yr hanfodion.

   

ID: 33940 Adolygwyd: 4/9/2017