Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

  Library original 19655

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro  yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2017 isod;

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 3 Ebrill 2017

9.30yb

Canolfan Arlosedd y Bont, Doc Penfro, SA72 6UN

Dydd Mawrth 23 Mai 2017

10.00yb

Ystafell 1DM2, Neuadd y Sir

Dydd Mawrth 18 Gorfennaf 2017

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau

Dydd Mawrth 26 Medi 2017

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn Deddf Llesiant Cenedlaethau`r Dyfodol (Cymru) 2015 - Yr hanfodion.

   

ID: 33940 Adolygwyd: 20/2/2017