Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw


<< Yn Ol

Adroddiadau Testun

|

Cyflwyniad

Croeso i rifyn cyntaf Adroddiad Sirol Sir Benfro, a grëwyd o ddata sydd yng Nghronfa Ddata'r Bartneriaeth Broffilio Gymunedol. Sefydlwyd y gronfa ddata gan y Cyngor Sir gyda'u partneriaid yn y Cynllun Cymunedol, er mwyn cefnogi'r Cynllun Cymunedol ar gyfer Sir Benfro a darparu gwybodaeth ystadegol briodol i'r partneriaid.

Yn y rhifyn cyntaf hwn o'r Adroddiad Sirol cewch amrywiaeth fawr o ffeithiau a ffigyrau a fydd yn gymorth i egluro'r agweddau demograffig, economaidd ac amgylcheddol ar Sir Benfro. Daw'r data sydd yn y gronfa ddata gan bartneriaid y Cynllun Cymunedol yn ogystal â nifer o ffynonellau allanol. Rydym yn gobeithio y bydd cynnwys yr adroddiad yn hygyrch ac o fudd i chi. Mae'r adroddiad yn cynnwys adrannau ar y testunau canlynol:

 1. Proffiliau Ardal
 2. Ffeithiau Allweddol
 3. Diogelwch y Gymuned
 4. Y Broses Ddemocrataidd
 5. Cyflogaeth a'r Economi
 6. Addysg
 7. Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 8. Tai
 9. Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig
 10. Poblogaeth
 11. Tlodi ac Amddifadwyd
 12. Cludiant

Lluniwyd yr Adroddiad Sirol gan Dîm GIS a Gwybodaeth Cyngor Sir Penfro, sy'n gyfrifol am gynnal Cronfa Ddata'r Bartneriaeth Broffilio Gymunedol. Byddent yn ddiolchgar am unrhyw sylwadau gan ddarllenwyr ynghylch gwelliannau yng nghynnwys a chynllun, ynghyd ag unrhyw awgrymiadau ynghylch yr hyn y gellid ei gynnwys mewn rhifynnau yn y dyfodol. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r data y mae arnoch ei eisiau yma, neu eisiau gwybod a oes gwybodaeth fanylach ar gael ar gyfer ardaloedd arbennig o'r Sir, yna cysylltwch un ai:

David Morgan,
Rheolwr Gwybodaeth GIS,
Polisi a Chynllunio Corfforaethol,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
SA61 1TP
Ffôn: 01437 775358
Ffacs: 01437 775303
E-bost: david.morgan@pembrokeshire.gov.uk
Adam Crocker,
Cynorthwyydd GIS Corfforaethol,
Polisi a Chynllunio Corfforaethol,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
SA61 1TP
Ffôn: 01437 775360
Ffacs: 01437 775303
E-bost: adam.crocker@pembrokeshire.gov.ukID: 6691   Adolygwyd: 18/11/2015

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Llyfrgelloedd
Cofrestryddion
Hamdden
Digwyddiadau
Addysgu Oedolion
50 Plws
Bwyd a Diod
Archifdy Sir Benfro
Dywedwch Wrthym Unwaith
Amlosgfeydd a Mynwentydd
Ymateb iír Dirwasgiad
Maenor Scolton
Gwasanaeth Wybodaeth
Toiledau Cyhoeddus
Arweinlyfr Mynediad
Chwaraeon Sir Benfro
Ymwelwch a Sir Benfro
Cerdded a Seiclo
Sir Benfro Ddiogelach


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro