Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Cymunedau sy'n Cydweithio


Cymunedau sy'n Cydweithio

|

|cymunedau sy'n cydweithio  

Trydydd Sector Bywiog

Mae gan ein rhanbarth Drydydd Sector llewyrchus sy'n cyfrannu at ein cymunedau bywiog. Ein nod yw diogelu dyfodol y sector drwy raglen gyffrous sy'n rhoi cymorth o ran creu sefydliadau cynaliadwy.

Mae partneriaid y prosiect eisoes yn rhoi cymorth gwych, a'n bwriad yw ychwanegu ato er mwyn cynnig cymorth a chyfarwyddyd mewn meysydd newydd megis:

* Mae mentrau cymdeithasol yn masnachu er mwyn sicrhau budd cymdeithasol ac ail-fuddsoddi elw i gyflawni amcanion cymdeithasol.

Mae'r Cynghorau Sir a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe wedi ffurfio partneriaeth unigryw i gyfuno adnoddau er llwyddiant y prosiect. Mae'r bartneriaeth yn defnyddio gwybodaeth arbenigol a phrofiad i rannu arferion gorau ledled y rhanbarth. Bydd y prosiect yn para hyd at Rhagfyr 2013.

|library original 14895  

Diogelu eich Dyfodol

Oes gennych syniad cyffrous am brosiect, sefydliad, neu fenter gymdeithasol, ond bod angen rhywfaint o gymorth a chyngor arnoch i ddechrau arni?

A ydych yn credu bod eich sefydliad yn barod i ehangu?

A ydych am fod yn fwy cynaliadwy a chreu ffynonellau incwm newydd?

A ydych am wella eich effaith gymdeithasol neu greu rhagor o swyddi?

Bydd ein swyddogion datblygu lleol yn rhoi cymorth mewn amrywiaeth eang o feysydd megis:

Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Cymunedau sy'n Cydweithio.
www.collaborativecommunities.org.uk |library original 11071

| pdf  Cylchlythyr Cymunedau sy`n Cydweithio Gaeaf 2012-13
| pdf  Cylchlythyr Cymunedau sy`n Cydweithio Hydref 2012
| pdf  Cylchlythyr Cymunedau sy`n Cydweithio Haf 2012
| pdf  Cylchlythyr Cymunedau sy`n Cydweithio Gwanwyn 2012


Mae'r prosiect hwn wedi cael ei gyllido'n rhannol gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.  

 

Contact Details

Ffn: 01269 590270


E-bost: contact@collaborativecommunities.org.uk

ID: 23922   Adolygwyd: 31/1/2013

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Llyfrgelloedd
Cofrestryddion
Hamdden
Digwyddiadau
Addysgu Oedolion
50 Plws
Archifdy Sir Benfro
Dywedwch Wrthym Unwaith
Amlosgfeydd a Mynwentydd
Ymateb ir Dirwasgiad
Maenor Scolton
Gwasanaeth Wybodaeth
Toiledau Cyhoeddus
Arweinlyfr Mynediad
Chwaraeon Sir Benfro
Ymwelwch a Sir Benfro
Cerdded a Seiclo
Sir Benfro Ddiogelach
Gwyliau Ysgol - Hwyl yn yr Haf


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2014 Cyngor Sir Penfro