Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Budd-daliadau Tai

1. Beth yw Budd-dal Tai?
2. Sut allaf i wneud cais am Fudd-dal Tai?
3. Faint o fudd-dal tai fyddaf i’n ei gael?
4. Beth sy’n digwydd os yw’m hamgylchiadau’n newid?
5. A fyddaf i’n cael unrhyw gymorth i dalu’m Treth y Cyngor?
6. Pa ddisgowntiau sydd ar gael ar gyfer Treth y Cyngor?
7. Os oes angen cymorth neu gyngor arnaf ynghylch budd-dal tai neu dreth y Cyngor – beth wedyn?
8. Gwasanaeth cyngor ynghylch budd-daliadau lles

Mae Lwfans Tai Lleolond yn gymwys i denantiaid sydd yn y sector rhentu preifat.


1. Beth yw Budd-dal Tai?

Ar gyfer tenantiaid sy’n cael incwm isel mae Budd-dal Tai ac mae’n helpu i dalu’r rhent. Nid yw Budd-dal Tai yn helpu gyda rhai taliadau am wasanaethau megis trethi dŵr, yswiriant y cartref, treth y Cyngor, gwresogi na dŵr twym. Gallwch hawlio Budd-dal Tai os ydych chi’n talu rhent am ble’r ydych chi’n byw a bod yr amgylchiadau canlynol yn berthnasol:

 • Mae gennych gynilion sy'n llai na £16,000 oni bai eich bod chi'n cael credyd Gwarant Credyd Pensiwn pryd na fydd y terfyn hwn yn berthnasol
 • Rydych chi'n hawlio budd-daliadau'r wladwrieath gan yr Adran Gwaith a Phensiynau/y Gwasanaeth Pensiwn (gan gynnwys pensiwn ymddeol a Chymhorthdal Incwn/Lwfan Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Byw i'r Anabl ac ati)
 • Rydych yn gweithio ond yn cael incwm isel
 • Rydych yn hunangyflogedig ond yn cael incwm isel
 • Rydych yn fyfyriwr ac rydych chi’n bodloni’r meini prawf er mwyn cael Budd-dal Tai
 • Dim ond pensiwn galwedigaethol bychan yr ydych yn ei gael

Yn ôl i’r brig

2. Sut allaf i wneud cais am Fudd-dal Tai?

Os ydych chi’n gymwys i gael Budd-dal Tai, neu eich bod yn credu y gallech fod yn gymwys, mae’n bwysig ichi wneud cais cyn gynted ag y byddwch yn symud i mewn i’ch tŷ newydd.

Bydd yn rhaid ichi lanw’r ffurflen Budd-dal Tai (Tenantiaid Cyngor - sydd wedi’i hamgáu gyda’ch Llawlyfr Tenantiaid) ac yna’i hanfon yn ôl at Gyngor Sir Penfro gyda’r holl ddogfennau ategol e.e. prawf o bwy ydych, cyfriflenni banc, prawf o’ch incwm ac yn y blaen. Mae’r ffurflen i’w chael ym mhob un o Ganolfannau Gwasanaeth i Gwsmeriaid Cyngor Sir Penfro. Gallwch drefnu apwyntiad gyda Swyddog Budd-dal Tai os oes arnoch angen help neu gyngor. Byddwch cystal â ffonio’r Gwasanaeth Refeniw ar 01437 764551.

Yn ôl i’r brig

3. Faint o fudd-dal tai fyddaf i’n ei gael?

Bydd faint o fudd-dal tai a gewch yn dibynnu ar faint o rent y mae’n rhaid ichi ei dalu, faint o bobl sydd yn eich cartref a beth yw eu hoedran, faint o incwm a gewch yn ogystal ag unrhyw gynilion sydd gyda chi.

Os ydych chi’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu gredydau gwarantu Pensiwn byddwch chi’n cael y budd-dal tai llawn fel rheol.

Yn ôl i’r brig

4. Beth sy’n digwydd os yw’m hamgylchiadau’n newid?

Mae’n bwysig ichi ddweud wrth y Cyngor os yw’ch amgylchiadau’n newid o gwbl, er enghraifft:

 • Newidiadau yn eich incwm ac/neu incwm eich partner, naill ai ar wahân neu ar y cyd
 • Os oes unrhyw berson sy’n byw gyda chi - nad yw’n cael addysg lawn amser - yn cyrraedd ei 18 oed
 • Newid yn nifer y bobl sy’n byw yn eich cartref
 • Unrhyw berson yn y cartref sy’n dechrau derbyn neu’n peidio â derbyn Cymhorthdal Incwm – Lwfans Ceisio Gwaith / Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredydau Gwarantu Pensiwn
 • Unrhyw blentyn sy’n rhoi’r gorau i fod mewn addysg lawn amser
 • Os ydych chi neu’ch partner yn mynd i mewn i’r ysbyty
 • Os ydych chi’n newid cyfeiriad

Os nad ydych yn rhoi gwybod i’r Cyngor am y newidiadau yn eich amgylchiadau efallai na fyddwch chi’n derbyn budd-dal tai y dylech fod yn ei dderbyn. Os ydych chi’n derbyn gormod o fudd-dal tai, efallai y bydd rhaid ichi ei dalu’n ôl yn ddiweddarach.

Yn ôl i’r brig

5. A fyddaf i’n cael unrhyw gymorth i dalu’m Treth y Cyngor?

Gallwch hawlio budd-dal treth y Cyngor ar yr un ffurflen â’r ffurflen budd-dal tai (Tenantiaid Cyngor - sydd wedi’i chynnwys yn eich Llawlyfr Tenantiaid).

Os ydych chi’n derbyn Budd-daliadau’r Wladwriaeth fel Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith a Seiliwyd ar Incwm, nid ydych yn gorfod talu Treth y Cyngor.

Os ydych chi mewn gwaith ond yn derbyn incwm isel, yna efallai eich bod yn gymwys i gael gostyngiad yn swm y dreth a dalwch.

Yn ôl i’r brig

6. Pa ddisgowntiau sydd ar gael ar gyfer Treth y Cyngor?

Gallwch hawlio ‘lwfans person sengl’ os taw chi yw’r unig berson 18 oed neu drosodd sy’n byw yn eich cartref.

Fe allech hawlio disgownt hefyd os oes pobl yn byw yn eich cartref nad ydynt yn gorfod talu Treth y Cyngor, fel myfyrwyr neu oedolion sydd ag anawsterau dysgu.

Mae’n bwysig iawn ichi roi gwybod i’r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau, er mwyn inni allu sicrhau eich bod yn derbyn y swm cywir o Fudd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor.

Treth Gyngor

Yn ôl i’r brig

7. Os oes angen cymorth neu gyngor arnaf ynghylch budd-dal tai neu dreth y Cyngor – beth wedyn?

Gallwn drefnu ichi gael gweld swyddog budd-dal tai os oes angen cymorth neu gyngor arnoch. Gallwch cysylltu ag Ymgynghorwyr Budd-daliadau Lles yn Neuadd y Sir, Hwlffordd o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01437 764551 er mwyn cael cyngor ynghylch gwneud cais am Budd-dal Tai.

Yn ôl i’r brig

8. Gwasanaeth cyngor ynghylch budd-daliadau lles

Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth rhoi cyngor am ddim ynghylch budd-daliadau lles. Gall Ymgynghorwyr Budd-daliadau Lles eich helpu chi os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am Fudd-dal Tai a budd-daliadau lles eraill. Eu swydd hwy yw sicrhau eich bod yn cael y swm uchaf posibl o incwm y mae gyda chi hawl i’w gael.

Yn ôl i’r brig

Manylion Cysylltu:

I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â:

Y Gwasanaethau Refeniw
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Ffacs: 01437 775801

E-bost: revenue.services@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 13236 Adolygwyd: 20/3/2017