Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cefnogi Pobl

Cefnogi Pobl
Beth yw Cefnogi Pobl?

Rhaglen a ariennir gan y llywodraeth yw Cefnogi Pobl, sy'n ymrwymedig i ddarparu gwell  ansawdd bywyd i bobl agored i niwed drwy eu cynorthwyo i fyw yn annibynnol.

Mae'r rhaglen Cefnogi Pobl yn talu am wasanaethau cymorth sy`n gysylltiedig thai  sy'n galluogi pobl agored i niwed i gael mwy o annibyniaeth ac i barhau i fyw yn eu cartref eu hunain neu i gadw eu tenantiaeth.

Mae'r Tîm Cefnogi Pobl o fewn Cyngor Sir Penfro yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth eang o asiantaethau statudol, gwirfoddol a'r sector preifat er mwyn sicrhau y darperir gwasanaethau o'r ansawdd uchaf. Nid yw Tîm Cefnogi Pobl Cyngor Sir Penfro yn darparu cymorth yn uniongyrchol; yn hytrach rydym mewn contract gydag yn anad 10 o ddarparwyr gwasanaeth sydd rhyngddynt yn gweithredu rhagor na 25 o wasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai. Mae tua 1100 o bobl yn Sir Benfro yn defnyddio'r gwasanaethau hyn ar unrhyw adeg.

Os hoffech wybod mwy am Gefnogi Pobl, neu os hoffech wneud cais am gyflwyniad anffurfiol, cysylltwch â ni.  

Supporting People Team / Tim Cefnogi Pobl
Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
County Hall / Neuadd y Sir
Haverfordwest / Hwlfordd
SA61 1TP
Ffn: 01437 764551
ID: 13297 Adolygwyd: 20/6/2017