Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Taliadau Uniongyrchol

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Bwriad taliadau uniongyrchol yw rhoi rhagor o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ichi, er mwyn eich cynorthwyo i reoli’ch bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, os taw un o’r canlynol ydych chi:

 • Person â nam corfforol neu synhwyraidd
 • Person ag anabledd dysgu
 • Person ag anabledd oherwydd tostrwydd
 • Gofalydd
 • Rhiant neu warcheidwad plentyn anabl
 • Person dros 65 mlwydd oed
 • Person ifanc 16 neu 17 oed

Pwy all gael taliadau uniongyrchol?

Fe allech fod yn gymwys i gael arian trwy gyfrwng y cynllun taliadau uniongyrchol, gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, er mwyn prynu eich gofal eich hunan yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid ichi fod:

 • Wedi cael asesiad sy’n dweud eich bod yn gymwys i gael cymorth gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, neu eich bod eisoes yn cael gofal ganddynt
 • Yn fodlon a galluog i reoli’r taliadau uniongyrchol, naill ai eich hunan neu gyda chymorth.

Pwy allaf i ei gyflogi?

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu ichi dalu asiantaeth i ddarparu’r cymorth y mae arnoch ei angen neu gallwch gyflogi eich staff eich hun.  Bydd Sefydliad y Gerddinen yn rhoi gwasanaeth cymorth ichi, a gallant hwy eich cynorthwyo i gyflogi staff a’u ‘rheoli’, os bydd angen.

Sut allaf i gefnogi fy Nghynorthwy-ydd Personol yn ei swyddogaeth?

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi datblygu pecyn cymorth ar-lein i helpu cyflogwyr taliadau uniongyrchol gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth trwy hyfforddiant a datblygiad.

Mae pecyn cymorth Cyflogwyr ar gyfer cefnogi addysg cynorthwywyr personol yn anelu at bobl sy'n cyflogi neu'n ystyried cyflogi cynorthwywr personol trwy daliadau uniongyrchol. Mae'r pecyn cymorth yn rhoi canllawiau, enghreifftiau ymarfer ac offer ymarferol i helpu cyflogwyr gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i gael y sgiliau sydd arnynt eu hangen i fod yn hyderus a chymwys yn eu swyddogaethau.

I gael gafael ar y pecyn cymorth ymwelwch ag www.paemployertoolkit.wales

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Bwriad taliadau uniongyrchol yw rhoi rhagor o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ichi, er mwyn eich cynorthwyo i reoli'ch bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, os taw un o'r canlynol ydych chi:

 • Person â nam corfforol neu synhwyraidd
 • Person ag anabledd dysgu
 • Person ag anabledd oherwydd tostrwydd
 • Gofalydd
 • Rhiant neu warcheidwad plentyn anabl
 • Person dros 65 mlwydd oed
 • Person ifanc 16 neu 17 oed

Pwy all gael taliadau uniongyrchol?

Fe allech fod yn gymwys i gael arian trwy gyfrwng y cynllun taliadau uniongyrchol, gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, er mwyn prynu eich gofal eich hunan yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid ichi fod:

 • Wedi cael asesiad sy'n dweud eich bod yn gymwys i gael cymorth gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, neu eich bod eisoes yn cael gofal ganddynt
 • Yn fodlon a galluog i reoli'r taliadau uniongyrchol, naill ai eich hunan neu gyda chymorth.

Pwy allaf i ei gyflogi?

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu ichi dalu asiantaeth i ddarparu'r cymorth y mae arnoch ei angen neu gallwch gyflogi eich staff eich hun. Bydd Sefydliad y Gerddinen yn rhoi gwasanaeth cymorth ichi, a gallant hwy eich cynorthwyo i gyflogi staff a'u ‘rheoli', os bydd angen.

A fydd taliadau uniongyrchol yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Nid budd-dal yw taliad uniongyrchol ac nid yw'n effeithio ar eich budd-daliadau.

Ar ben hynny efallai y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol er mwyn cael gofal seibiant am gyfnodau byr. Nid ydych yn gorfod cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pob un o'ch gwasanaethau; gallwch eu cael ar gyfer rhywfaint o'r cymorth a gewch. Chi sy'n DEWIS ac yn RHEOLI pethau.A fydd taliadau uniongyrchol yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Nid budd-dal yw taliad uniongyrchol ac nid yw’n effeithio ar eich budd-daliadau.

Ar ben hynny efallai y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol er mwyn cael gofal seibiant am gyfnodau byr.  Nid ydych yn gorfod cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pob un o’ch gwasanaethau; gallwch eu cael ar gyfer rhywfaint o’r cymorth a gewch.  Chi sy’n DEWIS ac yn RHEOLI pethau.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Ganolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Y cwsmeriaid presennol – byddwch cystal â chysylltu â:

Ffôn: 01437 776590/6570

E-bost: directpayments@pembrokeshire.gov.uk

Gwybodaeth am Daliadau Uniongyrchol

Canllaw i Reoli Taliadau Uniongyrchol

   

ID: 14244 Adolygwyd: 3/2/2016