Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Taliadau Uniongyrchol


Taliadau Uniongyrchol

|

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Bwriad taliadau uniongyrchol yw rhoi rhagor o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ichi, er mwyn eich cynorthwyo i reoli’ch bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, os taw un o’r canlynol ydych chi:

Pwy all gael taliadau uniongyrchol?

Fe allech fod yn gymwys i gael arian trwy gyfrwng y cynllun taliadau uniongyrchol, gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, er mwyn prynu eich gofal eich hunan yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid ichi fod:

Pwy allaf i ei gyflogi?

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu ichi dalu asiantaeth i ddarparu’r cymorth y mae arnoch ei angen neu gallwch gyflogi eich staff eich hun.  Bydd Sefydliad y Gerddinen yn rhoi gwasanaeth cymorth ichi, a gallant hwy eich cynorthwyo i gyflogi staff a’u ‘rheoli’, os bydd angen.

Sut allaf i gefnogi fy Nghynorthwy-ydd Personol yn ei swyddogaeth?

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi datblygu pecyn cymorth ar-lein i helpu cyflogwyr taliadau uniongyrchol gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth trwy hyfforddiant a datblygiad.

Mae pecyn cymorth Cyflogwyr ar gyfer cefnogi addysg cynorthwywyr personol yn anelu at bobl sy'n cyflogi neu'n ystyried cyflogi cynorthwywr personol trwy daliadau uniongyrchol. Mae'r pecyn cymorth yn rhoi canllawiau, enghreifftiau ymarfer ac offer ymarferol i helpu cyflogwyr gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i gael y sgiliau sydd arnynt eu hangen i fod yn hyderus a chymwys yn eu swyddogaethau.

I gael gafael ar y pecyn cymorth ymwelwch ag www.paemployertoolkit.wales

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Bwriad taliadau uniongyrchol yw rhoi rhagor o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ichi, er mwyn eich cynorthwyo i reoli'ch bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, os taw un o'r canlynol ydych chi:

Pwy all gael taliadau uniongyrchol?

Fe allech fod yn gymwys i gael arian trwy gyfrwng y cynllun taliadau uniongyrchol, gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, er mwyn prynu eich gofal eich hunan yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid ichi fod:

Pwy allaf i ei gyflogi?

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu ichi dalu asiantaeth i ddarparu'r cymorth y mae arnoch ei angen neu gallwch gyflogi eich staff eich hun. Bydd Sefydliad y Gerddinen yn rhoi gwasanaeth cymorth ichi, a gallant hwy eich cynorthwyo i gyflogi staff a'u ‘rheoli', os bydd angen.

A fydd taliadau uniongyrchol yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Nid budd-dal yw taliad uniongyrchol ac nid yw'n effeithio ar eich budd-daliadau.

Ar ben hynny efallai y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol er mwyn cael gofal seibiant am gyfnodau byr. Nid ydych yn gorfod cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pob un o'ch gwasanaethau; gallwch eu cael ar gyfer rhywfaint o'r cymorth a gewch. Chi sy'n DEWIS ac yn RHEOLI pethau.A fydd taliadau uniongyrchol yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Nid budd-dal yw taliad uniongyrchol ac nid yw’n effeithio ar eich budd-daliadau.

Ar ben hynny efallai y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol er mwyn cael gofal seibiant am gyfnodau byr.  Nid ydych yn gorfod cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pob un o’ch gwasanaethau; gallwch eu cael ar gyfer rhywfaint o’r cymorth a gewch.  Chi sy’n DEWIS ac yn RHEOLI pethau.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Ganolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Y cwsmeriaid presennol – byddwch cystal â chysylltu â:

Ffôn: 01437 776590/6570

E-bost: directpayments@pembrokeshire.gov.uk

Gwybodaeth am Daliadau Uniongyrchol

Canllaw i Reoli Taliadau Uniongyrchol

 ID: 14244   Adolygwyd: 3/2/2016

Dolenni Perthnasol

» Cronfa Byw`n Annibynnol
» Yr Adran Iechyd

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Gwasanaethau Plant
Diogelu a Chamdriniaeth
Gwasanaethau Oedolion
Camdriniaeth yn y Cartref
Camddefnydd Sylwedd
Gofalyddion
Taliadau Uniongyrchol
Tim tu Allan i Oriau
Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol
TÓm o Amgylch y Teulu
Sylwadau a Chwynion
Iechyd a Lles
Adrodd am Drosedd Casineb


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro