Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Taliadau Uniongyrchol


Taliadau Uniongyrchol

|

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Bwriad taliadau uniongyrchol yw rhoi rhagor o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ichi, er mwyn eich cynorthwyo i reoli’ch bywyd eich hun yn eich cartref eich hun, os taw un o’r canlynol ydych chi:

Pwy all gael taliadau uniongyrchol?

Fe allech fod yn gymwys i gael arian trwy gyfrwng y cynllun taliadau uniongyrchol, gan yr adran gofal cymdeithasol a thai, er mwyn prynu eich gofal eich hunan yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid ichi fod:

Pwy allaf i ei gyflogi?

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu ichi dalu asiantaeth i ddarparu’r cymorth y mae arnoch ei angen neu gallwch gyflogi eich staff eich hun.  Bydd Sefydliad y Gerddinen yn rhoi gwasanaeth cymorth ichi, a gallant hwy eich cynorthwyo i gyflogi staff a’u ‘rheoli’, os bydd angen.

A fydd taliadau uniongyrchol yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Nid budd-dal yw taliad uniongyrchol ac nid yw’n effeithio ar eich budd-daliadau.

Ar ben hynny efallai y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol er mwyn cael gofal seibiant am gyfnodau byr.  Nid ydych yn gorfod cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pob un o’ch gwasanaethau; gallwch eu cael ar gyfer rhywfaint o’r cymorth a gewch.  Chi sy’n DEWIS ac yn RHEOLI pethau.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Ganolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Y cwsmeriaid presennol – byddwch cystal â chysylltu â:

Ffôn: 01437 776590/6570

E-bost: directpayments@pembrokeshire.gov.uk

Gwybodaeth i gwsmeriad gofalyoldion a gweithwyr proffesiynol (lawrlwytho 585k)

Llawlyfri i gwsmeriaid a gofalyddion (lawrlwytho 101k)

Canllawiau ir cwsmer ar gyfer rheolaeth ariannol (lawrlwytho 133k)ID: 14244   Adolygwyd: 13/6/2013

Dolenni Perthnasol

» Sefydliad y Gerddinen
» Cronfa Byw`n Annibynnol
» Yr Adran Iechyd
» Asesiadau Gofal yn y Gymuned

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Gwasanaethau Plant
Diogelu a Chamdriniaeth
Gwasanaethau Oedolion
Camdriniaeth yn y Cartref
Galluedd Meddyliol
Camddefnydd Sylwedd
Gofalyddion
Taliadau Uniongyrchol
Tim tu Allan i Oriau
Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol
TÓm o Amgylch y Teulu
Sylwadau a Chwynion
Iechyd a Lles
Adrodd am Drosedd Casineb


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2015 Cyngor Sir Penfro