Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwybodaeth ar Sachau Duon

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet y llynedd mewn ymateb i'r pwysau cyllido sylweddol, ni fydd Cyngor Sir Penfro yn parhau i ddarparu sachau duon i gartrefi er mwyn gwaredu'r sbwriel cyffredinol na ellir ei ailgylchu. Mae'n ofynnol bellach i drigolion ddarparu eu bagiau eu hunain ar gyfer gwastraff o'r fath, bagiau y gellir eu canfod yn hawdd mewn archfarchnadoedd, siopau cornel neu siopau nwyddau cartref ayyb. Nid oes rhaid o reidrwydd i'r sachau hynny fod yn ddu, ond fe ddylent fod tua'r un maint â'r rhai a ddarparwyd gan y Cyngor, h.y. bagiau bin sbwriel safonol. Nid yw sachau o feintiau eraill yn dderbyniol e.e. bagiau siopa plastig, sachau dumpy, ayyb.

Mae deiliaid tai o dan Ddyletswydd Gofal cyfreithiol i sicrhau bod eu gwastraff wedi'i ddal a'i rwymo'n ddiogel, gan ei rwystro rhag gollwng neu fod yn darged i wylanod ayyb, a hynny hyd at y pwynt lle caiff ei gasglu gan y Cyngor. Yn unol â hynny, dylai'r bagiau fod wedi'u clymu'n ofalus i atal y gwastraff rhag dianc a bod yn ddigon cryf i ddal y gwastraff a gaiff ei gludo o'u cartref a'i daflu i'r cerbyd casglu. Mae angen ystyried hefyd a oes angen unrhyw fesurau pellach i warchod y gwastraff, megis gorchuddio gyda hen flanced i atal ymosodiadau ar y bagiau a fyddai'n eu rhwygo ar agor. Parthed y cartrefi sy'n rhoi eu gwastraff mewn bin wrth ymyl y ffordd i gael eu casglu, mae'n rhaid i'r gwastraff hwnnw hefyd bod mewn bag fel bod modd i'r casglwr ei godi allan o'r bin. Ni fydd sachau sy'n rhy drwm i gael eu codi yn cael eu casglu.


Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu sachau ailgylchu oren a bagiau gwastraff bwyd i drigolion er mwyn sicrhau bod cartrefi yn gallu ailgylchu cymaint â phosibl o'u gwastraff. Dylid defnyddio'r sachau hyn ar gyfer y diben hynny yn unig.

Mae methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r gofynion uchod yn debygol o arwain at wastraff yn cael ei adael ar ochr y ffordd a sbwriel cynyddol, ac fe all arwain yn y pen draw at gymryd camau gorfodi yn erbyn trigolion sy'n troseddu.  

ID: 33442 Adolygwyd: 18/4/2017