Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaeth Sbwriel

Gwasanaeth Sbwriel

Mae’r Awdurdod yn gorfod, yn statudol, casglu gwastraff o gartrefi ac felly mae gydag e fflyd o gerbydau sbwriel sy'n mynd ledled y Sir. Byddant hwy’n dod i mo’yn y gwastraff mewn bagiau du, a'r gwydr i'w ailgylchu, o oddeutu 59,600 o eiddo. Bydd y cerbydau hyn yn dod i mo’yn y sbwriel o’ch cartref bob bythefnos.

Bydd yr eiddo hynny nad ydynt ar hyn o bryd yn cael casgliadau ar gyfer bwyd a gwydr - eiddo fel fflatiau, tai amlfeddiannaeth ac ati - yn dal i gael casgliadau wythnosol hyd nes byddant yn clywed yn wahanol.

Pam mae'r awdurdod yn newid trefn casglu sbwriel bagiau du a gwydr er mwyn cael casgliadau pythefnosol?

Er mwyn bodloni targedau llym ynghylch ailgylchu sy'n cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru, ac er mwyn arbed arian. Os na fyddwn yn bodloni'r targedau hyn bydd yr awdurdid yn derbyn dirwyon sylweddol ac efallai y bydd rhaid i drethdalwyr y Dreth Gyngor dalu'r draul am hynny.

Oes angen rhagorno wybodaeth arnoch? Casgliadau Pythefnosol - Cwestiynau Cyf

Er mwyn casglu sbwriel o’r nifer hon o gartrefi, mae pob cerbyd yn gorfod dilyn llwybr teithio penodol. Bydd rhwng dau a phedwar gweithiwr ym mhob lori. Mae’r gwasanaeth mor ddibynadwy fel bod llawer o deuluoedd yn gwybod faint o’r gloch yw hi, yn ôl yr amser y bydd y cerbyd gwastraff yn cyrraedd. Dyna ichi wasanaeth i ymfalchïo ynddo. O fis Hydref ymlaen, fe allai llwybrau teithio newydd darfu rhywfaint, dros dro, ar y gwasanaeth. Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd yn hyn o beth.

Ble ddylwn i ddodi’m sbwriel er mwyn iddo gael ei gasglu?

Dylech ddodi’ch sbwriel ar y palmant y tu fas i’ch cartref er mwyn iddo gael ei gasglu; fodd bynnag, ni all rhai trigolion wneud hyn am eu bod yn analluog.

Os yw hyn yn berthnasol amdanoch chi, fe allwn ni drefnu casgliad â chymorth oddi wrth eich stepen drws ar gais.  Ni allwn ni gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion cadarn o gorff.

Os ydych chi'n berson oedrannus neu eiddil ac na allwch ddodi eich sbwriel wrth ymyl y ffordd er mwyn i'r Cyngor ddod i'w mo'yn, byddwch cystal â lawrlwytho'r ffurflen Gais am Gasgliadau gyda Chymorth sydd wedi'i hatodi.  Yna dylech ei llanw a'i hanfon yn ôl atom.  Fel arall, mae croeso ichi ffonio'r Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am ffurflen

 

Fodd bynnag gallwch chi brynu rhai ychwanegol yn y mannau canlynol:

Enw Cyfeiriad Bagiau Glas* Bagiau Oren Bagiau Clir Bagiau Bwyd 5 Ltr Bagiau Bwyd 23Ltr *
CGG Adain y Gogledd Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes Oes Oes Oes Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Commons Road, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Nac oes Oes Nac oes Oes Nac oes
Lyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwllffordd Yr Hen Glwb Ieuenctid, oddi ar Dew Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1ST Nac oes Oes Nac oes Oes Nac oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau, Sir Benfro SA73 3LS Nac oes Oes Nac oes Oes Nac oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG Nac oes Oes Nac oes Oes Nac oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB Nac oes Oes Nac oes Oes Nac oes
Llyfrgell Gymunedol Arberth  St James Street, Arberth, Sir Benfro, SA67 7BU Nac oes  Oes  Nac oes  Oes  Nac oes 
Parc Busnes Thornton Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR Oes Oes Oes Oes Oes
CGG Heol Argyle

Argyle Street, Doc Penfro. SA72 6HL

Oes Oes Oes Oes Oes
CGG Neyland St Clements Road, Neyland. SA73 1SH Oes Oes Oes Oes Oes
CGG Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun. SA65 9HE Oes Oes Oes Oes Oes
CGG Milffwrd Neuadd y Dref, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau. SA73 3JW Oes Oes Oes Oes Oes
Canolfan Croeso Dinbych-y-pysgod Uned 2, Upper Park Road, Dinbych-y-pysgod. SA70 7LT Nac oes Oes Nac oes Oes Oes
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Oes Oes Oes Oes Nac oes
Neuadd Ddinesig Tyddewi Y Neuadd Ddinesig, Stryd Fawr, Tyddewi. SA62 6SD Nac oes Oes Nac oes Oes Oes
Neuadd y Dref, Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS Nac oes Oes Nac oes Oes Nac Oes
Williams Vision 45, Stryd Fawr, Arberth. SA67 7AS Nac oes Oes Nac oes Oes Nac Oes
Cyngor Sir Ceredigion Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Nac oes Oes Nac oes  Oes Nac Oes
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon

Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT

Nac oes Oes  Nac oes  Oes  Oes 

*£6.70 am 60 sach

*Cliciwch ar y testun glas i gael oriau agor y Llyfrgelloedd a Chanolfannau Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

 

Mae anifeiliaid yn rhico’m bagiau sbwriel. Allwch chi ddim dodi biniau ar olwyn inni?

Yn ôl y gwaith ymchwil a wnaed, mae maint y gwastraff a gesglir o gartrefi â biniau ar olwynion yn sylweddol uwch na’r cartrefi sy’n defnyddio sachau yn unig. Byddai hyn yn hollol annerbyniol ar adeg pan mae hi’n ddyletswydd ar y Cyngor leihau faint o wastraff sy’n cael ei gludo i safle tirlenwi a phan mae cynllun casglu nwyddau ailgylchadwy oddi ar y palmant yn cael ei roi ar waith ledled y Sir.

O ystyried hyn os oes rhaid ichi ddodi’ch sbwriel mas y noson cyn y caiff eich sbwriel ei gasglu, byddwch cystal â dodi gorchudd drosto - fel hen blanced neu garped. Bydd hyn yn rhwystro unrhyw anifeiliaid gwyllt rhag rhico’ch sachau. Da chi, peidiwch â dodi’ch sbwriel mas yn gynt nag sydd raid ichi. Mae bagiau du a adawyd mas am gyfnod hir yn ddiolwg ac yn berygl posibl i iechyd. Mae gyda ni’r pwerau i archwilio bagiau sbwriel pobl sy’n gwneud hyn dro ar ôl tro er mwyn gweld pwy sy’n berchen arnynt.

Allaf i ddodi fy rhewydd-rhewgell neu nwyddau swmpus eraill mas i’r dynion sbwriel eu casglu? Gwasanaeth Sbwriel 

Mewn ychydig eiriau, na allwch. Os os gyda chi unrhyw bethau sy'n rhy fawr i'w dodi yn eich bag casglu sbwriel arferol, yna gallwch wneud trefniadau er mwyn i'r Awdurdod ddod i'w mo'yn Casglu Gwastraff Swmpus o Gartrefi

Beth am nwyddau trydanol eraill fel setiau teledu, heyrn stilo a sugnwyr llwch?

Na. Gallwch fynd â’r rhain i unrhyw un o’n Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu neu fynd â hwy gyda’r sbwriel swmpus o gartrefi a gludir i’w hailgylchu. Daeth cyfeireb newydd i rym yn 2007 er mwyn mynd i’r afael â’r nifer o offer trydanol sy’n cael eu cludo i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn. Gweler ein hadran ar Nawrte - Beth am OGTE? Ar dudalen 19.

Rwyf yn berchen busnes. Sut caiff fy ngwastraff ei gasglu? Gwasanaeth Sbwriel 

Mae Cyngor Sir Penfro yn goruchwylio oddeutu 11,00 o gontractau gwastraff masnach. Pe byddai busnes yn penderfynu ymgymryd â chytundeb gwastraff masnachol â’r Awdurdod yna mae gyda hwy ddewis; sef trefnu bod eu gwastraff yn cael ei gasglu trwy gyfrwng y cynllun bagiau glas neu drwy logi biniau mawr ar olwynion.

Nid ydyw trethi busnes yn cynnwys casglu sbwriel, ac felly fe godir tâl am hyn. Os bydd busnes yn penderfynu defnyddio biniau ar gyfer swmp-feintiau, yna fe godir tâl am logi’r biniau a chasglu a chael gwared â’r gwastraff.

Ar ben hynny gall busnesau fynd â rhywfaint o’u gwastraff i unrhyw un o’r chwe Chanolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu yn y Sir, er mwyn ei ailgylchu. Rhestrir y defnyddiau derbyniadwy yn ein Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu dan Pa bethau allaf i fynd â hwy i'r Canolfannau? Bydd taliad bach yn gymwys i rai defnyddiau.  

ID: 15935 Adolygwyd: 15/2/2017