Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Ailgylchu Bagiau Oren

Dodwch E yn y Bag Oren !

Bu'r Cynllun Ailgylchu Bagiau Oren ar fynd ers 2005, ac mae e'n darparu gwasanaeth i bob ardal yn Sir Benfro.

Casgliadau

Bydd y bagiau oren yn cael eu casglu bob wythnos ar yr un diwrnod a'r amser ag y bydd eich gwastraff bwyd yn cael ei gasglu.

Rydym byth a hefyd yn annog ein trigolion i arbed ac ailddefnyddio eu gwastraff ond rhaid cofio bod ffordd arall o sicrhau nad yw gwastraff yn cael ei gludo i safle tirlenwi - sef ailgylchu.

Bu mannau ailgylchu ar gyfer gwydr, caniau, papur a thecstilau yn cael eu defnyddio ers tro byd bellach. Serch hynny dim ond yn ddiweddar y rhoddwyd cychwyn ar gynllun ailgylchu oddi ar y palmant.

Beth allaf i ei ddodi yn y bag oren?

Ar hyn o bryd dim ond y defnyddiau canlynol y gallwn eu derbyn:

Beth sy’n digwydd i’r bagiau oren ar ôl iddynt gael eu casglu?

1. Bydd y lori’n mynd i’r cyfleuster ailgylchu defnyddiau yn Withyhedge er mwyn dadlwytho’r gwastraff
2. Ar ôl gwagio’r lori, bydd tîm o weithwyr yn rhwygo’r bagiau ac yn gadael i’r nwyddau ailgylchadwy gwympo’n rhydd ar y llawr. Yna caiff y bagiau oren eu bwndelu cyn iddynt gael eu hailgylchu
3. Caiff y nwyddau ailgylchadwy rhydd eu pentyrru’n uchel cyn i beiriant llwytho telesgopig eu casglu fesul pwcedaid cyn eu dodi yn yr hopran
4. Bydd cludfelt yn cludo’r nwyddau ailgylchadwy at linell ddethol a dewis lle bydd y defnyddiau’n cael eu didoli yn bentyrrau unigol mewn cilfan islaw
5. Yna caiff y defnyddiau wedi’u didoli eu cludo i hopran ar wahân lle bydd cludfelt yn gadael i’r nwyddau gwympo i mewn i beiriant bwndelu
6. Wedyn bydd y bwndeli’n cael eu cadw cyn cael eu cludo i’r gwahanol farchnadoedd.

Pam mae fy magiau oren i wedi cael eu gadael y tu fas i’m tŷ - mae’r lleill yn y stryd wedi’u casglu?

Dodwyd tag du ar eich bag chi, sy’n golygu fod ynddo ddefnyddiau na ddylent fod yn y bag oren. Os ydych yn dodi nwyddau na ellir eu hailgylchu yn y bag oren byddant yn halogi gweddill y bag. Caiff y bag ei adael y tu fas i’ch cartref er mwyn ichi dynnu mas y nwyddau sydd wedi difwyno popeth. Yna gallwch chi ddodi’r bag du mas er mwyn inni ddod i’w mo’yn yr wythnos nesaf.

Does ’da fi ddim bagiau oren ar ôl; oes rhaid imi brynu rhagor?

Nac oes. Rydym yn dymuno annog pobl i ddefnyddio’r cynllun bagiau oren ac er mwyn gwneud hyn byddwn yn rhoi rhagor o fagiau oren, yn ôl yr angen, i ddeiliaid tai sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’n rhwydd – dodwch y tag gwyn ‘rhagor o fagiau os gwelwch yn dda’ mas gyda’ch bagiau oren pan rydych chi’n dechrau mynd yn brin ohonynt. Yna fe wnawn ni ddanfon rholyn newydd i’ch cartref. Cafodd y tagiau hyn eu cynnwys gyda’r pecyn gwybodaeth am ailgylchu a gawsoch cyn i’r cynllun ddechrau yn eich ardal. Cofiwch wneud yn siˆwr eich bod yn dodi’ch manylion cysylltu ar y tagiau.

Os nad oes tag gwyn ’da chi, gallwch ofyn am ragor o fagiau trwy ffonio’r ganolfan gyswllt ar: 01437 764551 neu trwy casgliad mewn un or lleoliad yma  Byddwch cystal â pheidio â chamddefnyddio’r cynllun hwn, trwy ddodi’ch sbwriel arferol yn y bagiau oren, os nad oes gyda chi ragor o fagiau du.
Ar gyfer ailgylchu’n unig y mae’r bagiau oren.

Acrobat Reader IconCynllun Ailgylchu Bagiau Oren (lawrlwytho 699k)  

ID: 15936 Adolygwyd: 30/3/2017