Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Mwy o resymau dros ailgylchu eich gwastraff bwyd      

1) Mae'n hawdd

2) Mae'n atal arogleuon bwyd

3) Mae’r blychau’n Cloi i atal plâu Rhag mynd i mewn Iddynt

4) Caiff ei gasglu Unwaith yr Wythnos

5) Caiff ei Droi’n drydan


Gallwch arbed 60 y mis trwy beidio thaflu bwyd da 

 

 

Mae bwyd sy'n pydru ar safle tirlenwi yn cynhyrchu methan, sef nwy tŷ gwydr sydd 21 gwaith yn gryfach na charbon deuocsid.

Fe ddylech chi fod wedi derbyn:

 • Bin mawr gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd
 • Bocs arian 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd addy      
 • Cyflenwad blwyddyn o fagiau sy'n bosibl i'w compostio, ar gyfer leinio'r bocs.

 

Cofiwch ddefnyddio'r bagiau y gellir eu compostio a ddarparwyd gan Gyngor Sir Penfro yn unig yn y cadi. - Peidiwch â defnyddio bagiau eraill os gwelwch yn dda gan na allwn eu compostio.

Os nad ydych wedi derbyn y rhain ffoniwch 01437 764551 neu e-bost wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: fe allai rhai eiddo - blociau mawr o fflatiau, gan mwyaf, a'r eiddo hynny sydd heb gwrbyn hygyrch - gael anhawster manteisio ar y cynllun hwn, ond os oes 'da chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, mae croeso ichi gysylltu â ni gan galw 01437 764551 neu e-bost wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

 

Sut galla’ i ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Cam 1

Mynnwch yr offer cywir – bydd arnoch angen fl wch cegin, bagiau bylchau a
blwch ymyl y palmant. Cysylltwch â ni os oes arnoch angen unrhyw un
o’r eitemau hyn. Gweler y manylion cyswllt ar y dudalen nesaf.

Cam 2

Rhowch leinin yn eich blwch cegin.

 

 

 

 

Cam 3

Rhowch unrhyw wastraff bwyd yn y blwch, gan ofalu eich bod chi’n gwaredu unrhyw ddeunydd pacio..

Cam 4

Pan fo’ch blwch cegin yn llawn, dylech roi’r gwastraff yn y blwch ymyl y palmant, a’i roi allan i’w gasglu bob
wythnos er mwyn ei ailgylchu.

 

 

 

 

 

Beth sy’n digwydd i fy Ngwastraff bwyd ar ôl Iddo gael ei gasglu?

1) Gwastraff Bioddiraddadwy

2) Dadbacio a rhagdriniaeth

3) Treulio Anaerobig

4a) Storio Gweddillion

4b) Daliwr nwy

5a) Biowrtaith

5b) Gwres a phwer cyfunol

6a) Ei drawsnewid i’w ddefnyddio fel gwres ardal/diwydiannol/ masnachol

6b) Trydan

 

Beth alla I ei roi yn y blwch cegin?
Fe allwch chi roi bwyd amrwyd neu fwyd wedi’I goginio yn eich blwch gegin.

 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'i goginio gan gynnwys esgyrn
 • Cynnyrch llaeth megis wyau a chaws
 • Llysiau a ffrwythau - amrwd ac wedi'u coginio
 • Bara, cacennau a theisennau
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch dysglau
 • Bagiau te a gwaddodion coffi

Dim diolch!  Peidiwch â rhoi un o'r deunyddiau hyn yn eich cadi gwastraff bwyd.

 • Defnydd pacio o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu saim hylif

Cofiwch: Os ydych yn compostio adref yn barod, daliwch ati i gompostio eich crafion llysiau a ffrwythau sydd heb eu coginio yn eich bin neu eich tomen. AM fwy o wybodaeth ynglˆyn â sut i ddechrau compostio adref ewch - Compostio Gartref. .

 

Casgliadau

Fe gasglwn eich gwastraff bwyd bob wythnos ar yr un diwrnod a'r un amser â'ch bagiau ailgylchu oren os nad hysbysir yn wahanol.  Rhowch eich bin mawr ar gyfer gwastraff bwyd, gyda'r ddolen dan glo, y tu allan i'ch cartref - gyda'ch bagiau ailgylchu oren.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cyngor Sir Penfro
01437 764551

 

Argymhellion ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd

Monitro eich gwastraff bwyd - gan gynnwys eitemau sy'n pasio eu dyddiadau defnyddio.

Efallai yr hoffech roi enw neu rif eich tˆy ar y cadi ochr y pafin er mwyn i ni wybod lle i'w ddychwelyd a rhag ofn iddo fynd ar goll.

Cadwch eich bocs gwastraff bwyd a'ch bin mawr ar gyfer gwastraff bwyd yn lân drwy glymu eich bagiau starts ˆyd pan maent yn llawn.

Pan fydd angen mwy o bapur leinio y gellir ei gompostio i'r cadi, ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 01437 764551.

Adolygu eich gwariant - allech chi arbed arian ar fwyd pan fyddwch chi'n fwy ymwybodol o faint a deflir I ffwrdd gennych?

Am gyngor ymarferol ynglyn â sut i leihau gwastraff bwyd, ewch i wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

 

Cwestiynau Cyffredin

1) Pam gwneud hyn?

Mae oddeutu 26% o'r gwastraff mewn bin cartref arferol yn wastraff bwyd.  Wrth iddo bydru ar safle tirlenwi mae'n cynhyrchu methan, sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

2) Sut allaf i gael y biniau y mae arnaf eu hangen i gychwyn arni?
Bydd arnoch angen cadi llwyd i’w gadw yn y tŷ yn ogystal â chadi gwyrdd i’w ddodi y tu fas i’ch cartref, ac fe wnawn ni ddanfon y rhain atoch.  Er mwyn gwneud cais am un, cliciwch man hyn

3) Mae’r bin(iau) sydd ’da fi wedi torri.  Allaf i gael un(rhai) newydd?
Gallwch, fe wnawn ni anfon rhai newydd atoch. Er mwyn gwneud cais am un/rai newydd, cliciwch man hyn.

4) Mae gyda fi beth wmbredd o wastraff bwyd.  Allaf i gael mwy nag 1 bin gwyrdd?
Gallwch, mae croeso ichi gael mwy nag 1 bin os bydd angen. Er mwyn gwneud cais am gael bin ychwanegol, cliciwch man hyn.
Os hoffech gael syniadau ynghylch lleihau maint eich gwastraff bwyd cofiwch fynd at Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

5) A fydd y bwyd yn y bin yn arogli?

Nid yw hyn yn digwydd os ydych yn gwagio eich bocs arian ar gyfer gwastraff bwyd yn rheolaidd mewn i'r bin gwastraff bwyd mwy o faint a chlymu'r bagiau starts ˆyd sy'n bosibl i'w compostio. Bydd gan eich bin gwastraff bwyd gaead a fydd yn bosibl i'w selio a'i gloi, gan arbed arogleuon drwg a phlâu rhag mynd ato.

6) Does dim amser gen i wneud hyn - pam ddylwn i

Mae'n bwysig lleihau'r cyfanswm o wastraff bwyd sy'n mynd i safle tirlenwi. Nid yn unig y mae'n cynhyrchu methan, nwy tˆy gwydr cryf, ond mae gofod tirlenwi yn mynd yn brinnach ac fe allen ni wynebu cosbau ariannol oddi wrth Lywodraeth  Cymru. 

7) Alla i ddefnyddio bagiau plastig I leinio'r cadi?

NA, mae'r bagiau starts ˆyd rydym yn eu darparu yn pydru gydag amser, nid yw bagiau plastig yn pydru. Os ydych yn rhedeg allan o fagiau startsYˆ d, ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 01437 764551 i ofyn am fwy neu e-bost wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk

 

 

Compostio Cartref

Mae compostio gartre yn ffordd rhwydd o drawsnewid gwastraff gardd a chegin yn gemegau iach i'r pridd ar gyfer eich planhigion a'ch llwyni.Trwy ychwanegu pethau megis toriadau gwair, tociadau planhigion, bagiau te a philion ffrwythau a llysiau i'ch bin fe allwch dros amser fwynhau gardd hyfrytach.  Trwy ddefnyddio compost yn eich gardd fe fyddwch yn gwella ansawdd a strwythur eich pridd ac yn helpu i dyfu gwelyau blodau hardd, planhigion iachus a ffrwythau a llysiau blasus. Mae'n hawdd compostio ac nid yw'n costio braidd dim i ddechrau ar y gwaith.

Sut allaf i gael rhagor o fagiau? 

Bob blwyddyn bydd yr Awdurdod yn darparu cyflenwad o fagiau gwastraff bwyd unwaith y flwyddyn.  Fodd bynnag os na fydd 'da chi unrhyw fagiau ar ôl gallwch chi fynd i'r mannau a ddangosir ar Gwasanaeth Sbwriel i mo'yn rhai am ddim. 

Nid ydym mwyach yn darparu'r sachau mawr maint 23 litr, yn rhad ac am ddim, er y gallwch chi brynu cyflenwadau ychwanegol ohonynt am £6.70 y rholyn o 60 (£5.58 net + £1.12 TAW) yn y mannau a ddangosir ar Gwasanaeth Sbwriel .

BIN COMPOSTIO RHADACAM DDIM

Gallwch gael bin compost a/neu fwy o wybodaeth ynglˆyn â chompostio gartref drwy ffonio 01437 764551

Diolch am eich help!

   

ID: 19842 Adolygwyd: 6/4/2017