Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Tipio Slei Bach

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i roi stop, unwaith ac am byth, ar waredu gwastraff yn anghyfreithlon ac mae e’n un o bartneriaid cyflawn cyllido ein hymgyrch Balchder yn Ein Cymunedau. Mae’r Cyngor wedi addo cefnogi’r prosiect hwn a bydd hynny’n ategu camau i frwydro’n erbyn tipio slei bach yn Sir Benfro yn ystod y tair blynedd nesaf, fel rhan o raglen gydlynedig ledled De-orllewin Cymru.

Bydd y prosiect yn edrych yn fanwl ar achosion ac effeithiau tipio slei bach a gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon. Yna gallwn ni sicrhau bod y canlyniadau’n canolbwyntio, yn uniongyrchol, ar y bröydd yn Sir Benfro, yn enwedig felly yn yr ardaloedd hynny lle mae’n digwydd amlaf. Bydd mentrau addysg a gorfodi yn targedu’r cymunedau a effeithir yn Sir Benfro ac, os oes angen, efallai y ceir gwared â’r defnydd a adawyd yn ogystal â gwella’r amgylchedd.

Wrth i’r costau cael gwared â gwastraff gynyddu mae perygl i dipio slei bach gynyddu’n aruthrol. Mae’r adrannau addysg a gorfodi yn gorfod cydweithio er mwyn brwydro’n erbyn y broblem fawr - sbwriel a gwaredu sbwriel yn anghyfreithlon. Dylai’r mentrau’r prosiect hwn fod yn fodd i liniaru’r effaith niweidiol a gaiff tipio slei bach ar amgylchedd a thirwedd Sir Benfro, yn enwedig yn yr ardaloedd yr amharwyd arnynt. O ganlyniad fe gawn gymdogaethau glanach, a bydd yn hybu hyfrydwch yr ardal ac yn meithrin balchder yng nghymunedau Sir Benfro.

Os gwelwch chi dipio slei bach yn digwydd, byddwch cystal â ffonio’r ganolfan gyswllt ar: 01437 764551

Yn ôl Deddf (Amwynder) Gwaredu Sbwriel 1978 gall y gosb am dipio slei bach/Peidio Cydymffurfio fod cymaint â £50,000 ac/neu bum mlynedd o garchar.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru  

ID: 15944 Adolygwyd: 16/2/2017

Dolenni Perthnasol