Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dewis Ysgol a Gwneud Cais am Dderbyniad

Pryd gall fy mhlentyn ddechrau'r ysgol?

Sut galla i gael lle mewn ysgol i'm plentyn tair oed?

Sut mae dewis ysgol i’m plentyn?

Sut mae gwneud cais am le i’m plentyn?

Pryd dylwn i wneud cais am le yn yr ysgol o’m dewis?

A fydd fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol?

A oes gan ysgolion derfyn ar nifer y disgyblion y gellir eu derbyn?

Sut mae llefydd ysgol yn cael eu dyrannu?

Sut caf i wybod am ganlyniad fy nghais am le mewn ysgol?

Os byddaf i’n colli’r dyddiad olaf cyhoeddedig ar gyfer derbyniadau, sut rhoddir sylw i’m cais?

Alla i wneud cais am ysgol y tu allan i Sir Benfro?

Beth yw Clystyrau Ysgolion?

Beth os ydw i’n dymuno addysg dan ddylanwad yr Eglwys i’m plant?

Sut mae penderfynu ar gategori iaith ysgol?

i)  Pryd gall fy mhlentyn ddechrau'r ysgol?    

Yn Sir Benfro gall plant gael eu derbyn yn rhan amser i ysgol gynradd ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed, ac yn llawn amser ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn pedair neu pump oed. Sylwer fod addysg gorfodol yn dechrau pan fydd y plentyn yn cyrraedd pump oed. Dyddiad pen-blwydd eich plentyn sy'n penderfynu pryd y gall ddechrau'r ysgol, ni waeth beth yw dyddiad dechrau'r tymor. Mae'r tabl isod yn dangos pryd y gall eich plentyn gael ei dderbyn i ysgol.

Pen-blwydd y plentyn

Tymor Derbyn

1 Ebrill - 31 Awst

Hydref

1 Medi - 31 Rhagfyr

Gwanwyn

1 Ionawr - 31 Mawrth

Haf

Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd Sir Benfro yn cael eu gwasanaethu gan ysgolion cynradd sy'n darparu ar gyfer disgyblion o 3+ i 11 oed a gall plant fynychu yn llawn amser pan fyddant yn bedair oed, neu'n rhan-amser yn dair oed yn yr ysgolion hynny sy'n gallu derbyn rhai tair oed. Pan fydd trefniadau'n bodoli rhwng ysgolion a darparwyr preifat, gall disgyblion ddechrau yn yr Ysgol ar ddechrau'r ail neu trydydd tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn dair oed. Dylech gysylltu a'r Swyddog Derbyniadau er mwyn cael gwybodaeth am ei trefniadau penodol.

Yn ol y gyfraith, nid yw'n ofynnol i blentyn ddechrau addysg llawn amser tan ddechrau'r tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn bump oed. Fodd bynnag, mae disgyblion yn cael eu derbyn i ddosbarthiadau derbyn ar ôl cyrraedd pedair oed ac maent yn cael eu hannog yn gryf i fynychu'n llawn amser er mwyn elwa'n llawn o addysg a phrofiadau'r Cyfnod Sylfaen. Gwelir ystod oedran pob ysgol yn y Rhestr Ysgolion.

Nôl i'r top   

ii)  Sut galla i gael lle mewn ysgol i'm plentyn tair oed? 

Mae hawl gan bob plentyn tair oed yng Nghymru i gael lle addysgol rhan-amser am ddim am o leiaf ddeg awr yr wythnos. Fel arfer, bydd hwnnw ar gael yn eich ysgol ddalgylch; er nad yw byw yn nhalgylch ysgol yn gwarantu mynediad iddi, mae'n ffactor holl bwysig gan ei fod yn rhoi blaenoriaeth uwch na'r sawl sydd yn byw tu allan. Os nad yw eich ysgol leol yn derbyn plant tair oed gallwch gael lle rhan-amser am ddim mewn canolfan a gymeradwywyd gan Bartneriaeth Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn y sector nas cynhelir, e.e. cylch chwarae /meithrinfa breifat. Dim ond un lle sydd ar gael ar gyfer pob plentyn. Gofynnir i chi ddarparu copi o dystysgrif geni llawn eich plentyn (a'r weithred newid enw os yn briodol) - bydd hon yn cael ei gwirio o ran enw cyfreithiol y plentyn, dyddiad geni, cyfrifoldeb rhiant, bydd y swyddfa dderbyn yn nodi ar y cofnodion fod y dystysgrif wedi cael ei gweld a bydd unrhyw gopïau yn cael eu dinistrio

Gellir cael rhagor o wybodaeth am lefydd y blynyddoedd cynnar yn y sector nas cynhelir gan y canlynol:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Sir Benfro
Y Ganolfan Dechrau'n Deg
Cross Park
Pennar
Doc Penfro
SA72 6SW

Ffôn: 01437 775 700
E-bost: fis@pembrokeshire.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn wasanaeth diduedd, am ddim sy'n cynnig gwybodaeth fanwl ynglŷn â'r ddarpariaeth gofal plant gofrestredig yn Sir Benfro yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol am amrywiaeth mawr o wasanaethau ar gyfer plant 0 - 19 oed a'u teuluoedd yn y sir.

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau'n Deg sydd â'r nod o roi cychwyn gwell i blant 0-3 oed. Yn Sir Benfro, mae Dechrau'n Deg ar gael yn ardaloedd cod-post Penfro, Doc Penfro a Aberdaugleddau. Bydd Dechrau'n Deg yn ehangu i rhai ardaloedd o fewn Hwlffordd yn y pen draw.

Mae Dechrau'n Deg yn cefnogu plant a theuluoedd gan gynnig:

 • Gofal Plant hyd at 2.5 awr y dydd mewn meithrinfa cofrestredig Dechrau'n Deg
 • Gwasaneth Ymwelwyr Iechyd ehangach
 • Sgiliau rhianta
 • Datblygiad iaith cynnar

Gofal Plant:  Cynnigir le mewn meithrinfa cofrestredig Dechrau'n Deg o'r tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn ddwy mlwydd oed am 12.5 awr yr wythnos dros pum diwrnod am gyfnod hyd at 42 wythnos y flwyddyn. 

Iechyd:  Mae lles eich plentyn yn dod yn gyntaf; bydd y tim iechyd yn cynnig cymorth a chefnogaeth ychwanegol trwy gydol y cyfnod mamolaeth a pedair blynedd cyntaf bywyd eich plentyn.

Rhianta:  Mae Plant Dewi yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau rhianta lle oes modd i rieni dderbyn cymorth a sgiliau, cyfnewid syniadau a rhannu profiadau.

Datblygiad Iaith Cynnar:  Cefnogir Datblygiad Iaith Cynnar trwy nifer o weithgareddau yn cynnwys chwarae, crefftau, canu a storiau mewn grwp neu yn eich cartref.

Cysylltwch â Swyddog Gwybodaeth Dechrau'n Deg i weld a ydych yn gymwys ar gyfer Prosiect Dechrau'n Deg ar 01437 770004

Nôl i'r top 

iii)  Sut mae dewis ysgol i'm plentyn?

Mae pob ysgol yn Sir Benfro yn gwasanaethu ardal wedi'i diffinio, a elwir yn ddalgylch. Yr eithriad i hwn yw Ysgol y Preseli. Gan mai hon yw'r ysgol uwchradd ddwyieithog dynodedig am y Sir, mae'n gwasanethu'r holl ddisgyblion sydd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn ysgolion gynradd y Sir. Mae manylion yr ardal y mae pob ysgol yn ei gwasanaethu ar gael yn yr ysgol, neu gellir eu weld fel rhan o wybodaeth yr Ysgol ar y Rhestr Ysgolion.  Yn ogystal, mae modd I chi wirio pa talgylch sydd yn gwasanaethu'ch cyfeiriad trwy ddefnyddio Chwilio Fy Ardal Lleol.  Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol ddalgylch sy'n gwasanaethu eu hardal, ond efallai y byddwch chi'n dewis ffafrio ysgol wahanol. Cyn gwneud hynny, dylech ddarllen yr adrannau Clystyrau Ysgolion (adran xii isod) a Cludiant Ysgol, wsy'n ystyried y goblygiadau addysgol a chludiant pan fydd eich plentyn yn mynychu ysgol o'ch dewis.

Mae'r Rhestr Ysgolion yn dangos (am y flwyddyn ysgol blaenorol):

 • Ystod oedran pob ysgol
 • Nifer y disgyblion ar y gofrestr
 • Cynhwysedd pob ysgol a'r nifer derbyn
 • Nifer o geisiadau ysgrifenedig a dderbyniwyd am bob ysgol
 • Nifer o apelau, a'r nifer oedd yn llwyddiannus
 • Categori iaith pob ysgol

Os ydych chi'n ystyried symud i ogledd ddwyrain Sir Benfro, mae angen i chi fod yn ymwybodol mai Cymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith ysgolion yr ardal honno.

Cynghorir chi i gysylltu â'r ysgol rydych chi'n ei hystyried er mwyn cael copi o'i phrosbectws a threfnu gyda'r pennaeth i ymweld â'r ysgol cyn gwneud eich penderfyniad.

Hefyd, gallwch gael gwybodaeth annibynnol am berfformiad ysgol trwy fynd i wefan ESTYN er mwyn gweld canfyddiadau ei hadroddiad arolygu diweddaraf.  ESTYN yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru  - www.estyn.gov.uk

Nôl i'r top 

iv)  Sut mae gwneud cais am le i'm plentyn yn y Dosbarth Derbyn?

P'un a ydych am i'ch plentyn fynychu eich ysgol ddalgylch neu ysgol wahanol dylech wneud cais ysgrifenedig i'r Swyddog Derbyniadau. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen gais am dderbyniad NP1 sydd ar gael o nifer o adeiladau'r Cyngor Sir, yn cynnwys eich ysgol dewisol neu gellir lawrlwytho hwn o Ffurflenni Cais Derbyniadau a Cludiant.

Rhaid dychwelyd ceisiadau am lefydd mewn ysgolion cymunedol neu wirfoddol a reolir i'r ysgol briodol neu at y Swyddog Derbyniadau erbyn y dyddiad cau a nodir yn adran v isod.

Dylid dychwelyd ceisiadau am dderbyniad i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru neu ysgolion Catholig at bennaeth yr ysgol dan sylw erbyn y dyddiad cau a nodir fel rhan o'u gwybodaeth derbyniadau (gweler Derbyniadau i Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig).  

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid gwneud pob cais am dderbyniad trwy lenwi ffurflen gais. Nodwch fod dweud wrth bennaeth eich ysgol dewisol yn annigonol i sicrhau lle, ac er fedrwch ddychwelyd y ffurflen i'r ysgol honno, ni fydd y Pennaeth yn gallu gwneud penderfyniad ar gynnig lle.  Fodd bynnag os ydych am rhoi cais am le yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru neu ysgol Gatholig, yna fydd modd i'r Pennaeth gwneud y penderfyniad hwn.

Gellir gofyn i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad, e.e. ar ffurf biliaucyfleustodau diweddar, wrth wneud cais am le mewn ysgol. Hefyd, os ydych yn gwneud eich cais cyntaf am le mewn ysgol a gynhelir yn Sir Benfro, mae'n RHAID i chi ddangos copi o dystysgrif geni'r plentyn, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny wrth ymgeisio am le yn y dosbarth meithrin

Gallwch ddewis ffafrio mwy nag un ysgol. Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu derbyn i ysgol oni bai bod niferoedd yn fwy na'r Nifer Derbyn.  Bydd yr Awdurdod yn dyrannu llefydd yn unol â'r meini prawf gordanysgrifio sydd i'w weld yn adran viii.  Gallwch fynegi eich bod yn ffafrio addysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu ysgol Eglwysig.

Os caiff eich plentyn ei dderbyn i addysg meithrin mewn ysgol, rhaid i chi ail-ymgeisio am le derbyn. Mae'r flwyddyn Derbyn yn dechrau Tymor yr Hydref y flwyddyn academaidd y mae plentyn yn cyrraedd 5 oed.  Os oes mwy o geisiadau nag sydd o lefydd llawn amser ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio a eglurir yn adran viii yn berthnasol.

Ar ôl cael cytundeb bod lle llawn-amser ar gael a'ch bod yn dymuno gohirio mynediad i'r ysgol, mae'n rhaid cyflwyno hyn yn ysgrifenedig i'r swyddfa dderbyn, dim ond yn ystod blwyddyn academaidd y gellir gohirio lle, fel arall rhaid cyflwyno cais o'r newydd. Efallai y caiff lle i'w dynnu'n ol os nad yw plentyn wedi dechrau yn yr ysgol o fewn pedair wythnos o'r dyddiad a gytunir.

Gellir tynnu lle mewn ysgol yn ôl os yw rhiant yn rhoi gwybodaeth anghywir neu dwyllodrus wrth wneud cais am dderbyniad.  Gall fod angen i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad mewn cysylltiad â'ch cais am le mewn ysgol. 

Nôl i'r top 

v)  Pryd dylwn i wneud cais am le yn yr ysgol o'm dewis?

Amserlen Cais Derbyniadau Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir:

Darpariaeth  Plant a Aned Rhwng   Dyddiad Cychwyn Ysgol   Gwybodaeth Allan i Rieni   Dyddiad Cau Ceisiadau   Dyddiad Hysbysu  Dyddiad Cau Apeliadau  
 Lle Meithrin (Ffurflen NP1) 

 1 Medi 2014 i
31 Awst 2015 

 Ionawr Ebrill neu
Medi 2018 
   28 Ebrill 2017   Erbyn diwedd
Gorffennaf 2017 
 Dim hawl apelio am derbyniadau Meithrin 
 Dosbarth Derbyn (Ffurflen RE1)   1 Medi 2012 i
31 Awst 2013
 Tymor yr Hydref
Medi 2017
 Tymor yr Hydref Medi 2016 31 Ionawr 2017    16 Ebrill 2017  O fewn 10 diwrnod gwaith o'r
dyddiad hysbysu 
Trosglwydd Babanod i Iau
(Ffurflen IJTR1) (lle bo'n berthnasol 
 1 Medi 2009 i
31 Awst 2010
 Tymor yr Hydref
Medi 2017
 Tymor yr Hydref Medi 2016  16 Rhagfyr 2016   1 Mawrth 2017   O fewn 10 diwrnod gwaith o'r
dyddiad hysbysu 
 Trosglwydd o i Addysg Uwchradd
 (Ffurflen SST1) 
 1 Medi 2005 i
31 Awst 2006
 Tymor yr Hydref
Medi 2017
 Tymor yr Hydref Medi 2016  16 Rhagfyr 2016   1 Mawrth 2017  O fewn 10 diwrnod gwaith o'r
dyddiad hysbysu 

Gellir gwneud cais am lefydd mewn dosbarthiadau meithrin ar unrhyw adeg. Dylir gwneud ceisiadau am lefydd mewn dosbarthiadau derbyn yn unol a'r amserlen; bydd pob cais a'u derbynnir erbyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried gyda'u gilydd ac nid oes unrhyw driniaeth ffafriol yn cael ei rhoi i geisiadau cynnar. Bydd ceisiadau syn' dod i law ar ôl y dyddiad cau yn cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr ac ni byddant yn cael eu hystyried hyd nes bydd y rhai a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau wedi cael eu dyrannu a gall leihau eich siawns o gael lle yn eich ysgol dewisol. Er mwyn osgoi siom a gwneud y mwyaf o siawns o gael lle yn yr ysgol o'ch dewis, sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad cau a nodir.

Nôl i'r top 

vi)  A fydd fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol?

Nid o reidrwydd. Nid yw derbyn plentyn i ysgol yn golygu bod cludiant am ddim yn cael ei ddarparu.  Mae darparu cludiant yn fater ar wahân.  Nid yw'r Cyngor Sir yn darparu cludiant i ddisgyblion i ysgolion ac eithrio eu hysgol ddalgylch neu eu hysgol agosaf, a hynny dim ond i ddisgyblion cymwys.  Rhaid i chi gofio mai chi fydd yn gyfrifol am drefniadau a chostau cludiant os caiff eich plentyn ei dderbyn i ysgol nad yw'n ysgol ddalgylch neu'n ysgol agosaf.  Mae esboniad llawn o'n Polisi Cludiant i'w gael yn Cludiant Ysgol.   

Nôl i'r top 

vii)  A oes gan ysgolion derfyn ar nifer y disgyblion y gellir eu derbyn?

Oes. Mae gan bob ysgol uchafswm ac ar sail hwnnw cyfrifir y Nifer Derbyn cyhoeddedig.  Rhaid i bob ysgol dderbyn disgyblion hyd at eu nifer derbyn cyhoeddedig.

Bydd y nifer derbyn yn adlewyrchu uchafswm yr ysgol ar gyfer pob grŵp blwyddyn a dyrennir lle i'ch plentyn mewn ysgol oni bai ei bod hi'n llawn. Os bydd nifer y ceisiadau yr un peth neu'n llai na'r Nifer Derbyn, bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu derbyn. Os fydd nifer y ceisiadau yn fwy na'r Nifer Derbyn, bydd yr holl geisiadau yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio, gyda llefydd yn cael eu cynnig yn unol a hynny.

Nôl i'r top 

viii)  Sut mae llefydd mewn ysgolion yn cael eu dyrannu?

Cyngor Sir Penfro yw'r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro.  Mae polisi derbyn a meini prawf gordanysgrifio'r Cyngor a welir isod yn berthnasol i'r holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro.

Bydd plant yn cael eu derbyn i'r ysgol a ddewiswyd pan fo darpariaeth a lle yn caniatáu.  Os oes mwy o geisiadau am fynediad i ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir na'r llefydd sydd ar gael, bydd y Cyngor Sir yn defnyddio'r meini prawf gordanysgrifio canlynol (wedi'u gweithredu yn ôl eu trefn) i flaenoriaethu ceisiadau rhieni sydd wedi dewis yr ysgol:

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir yn Nhrefn Blaenoriaeth  

 1. Cyn ddisgyblion a disgyblion presennol sy'n derbyn gofal gan awdurdodau yng Nghymru a Lloegr yn unol ag A.22 Deddf Plant 1989
 2. Disgyblion sy'n byw o fewn y dalgylch y bwriadwyd i'r ysgol ei wasanaethu
 3. Disgyblion sy'n mynychu ysgolion bwydo (h.y. ysgolion babanod sy'n bwydo ysgolion iau neu ysgol gynradd yn yr un "clwstwr" ag ysgol uwchradd - gweler adran xii isod a'r Rhestr Ysgolion)
 4. Siblingiaid (disgyblion sydd â brodyr neu chwiorydd hŷn, hanner neu brodyr neu chwiorydd, llys frodyr neu chwiorydd, broder neu chwiorydd mabwysiadol neu faeth) ac yn byw ar yr un aelwyd ar adeg eu derbyn
 5. Disgyblion lle bo tystiolaeth eithriadol meddygol neu cymdeithasol, sydd yn cyfiawnhau mynediad i ysgol arbennig (e.e. llythr oddiwrth gweithiwr iechyd broffesiynol).

Yn achos ymgeiswyr cyfartal, cynigir y llefydd i'r disgyblion sy'n byw agosaf at yr ysgol, wedi'i fesur yn ôl y pellter cerdded byrraf o'r gât ysgol agosaf sydd ar gael hyd at y man lle mae annedd breifat y disgybl yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus.

Pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd ar gael, bydd blaenoriaeth yn cael ei roi, o dan bob categori gordanysgrifio, i frodyr a chwiorydd genedigaeth luosog (e.e. efeilliaid neu dripledi). Os yw'r plentyn olaf i'w dderbyn hyd at y Nifer Derbyn yn un o enedigaeth luosog, yna bydd yr Awdurdod Derbyn yn derbyn y brodyr/chwiorydd eraill yn ogystal.

Mae'r awdurdod yn defnyddio System Wybodaeth Ddaearyddol (GIS) i gyfrifo pellterau o'r cartref i'r ysgol mewn milltiroedd.  Bydd y llwybr teithio byrraf yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio data'r Arolwg Ordnans (AO) o'r man lle mae cartref yr ymgeisydd yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus hyd at y man lle mae mynedfa agosaf yr ysgol yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus.  Pennir cyfesurynnau cyfeiriad cartref ymgeisydd trwy ddefnyddio data'r AO a Rhestr Eiddo.  Os bydd unrhyw ddadleuon yn codi ynghylch pellterau, bydd swyddog yn mesur y pellter gan ddefnyddio cerbyd sydd ag odomedr wedi'i raddnodi.

Mae'n bwysig bod pob cais yn cael ei dderbyn erbyn y dyddiadau a bennwyd fel y gellir eu hystyried gyda'i gilydd ac fel y caiff y meini prawf gordanysgrifio eu gweithredu'n deg a chyfiawn ym mhob achos.  Golyga hynny hefyd y gellir ymdrin yn brydlon ag unrhyw apelau ac y gellir gwneud y penderfyniad mewn da bryd cyn y dyddiad y disgwylir i'r plentyn ddechrau'r ysgol.  Ni roddir blaenoriaeth i geisiadau cynnar - bydd yr holl geisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig yn cael eu hystyried gyda'i gilydd.

At ddibenion derbyn i ysgolion a chludiant ysgol, ystyrir bod disgyblion yn byw yng nghyfeiriad y rhiant yr oeddent yn byw gydag ef/hi yn y flwyddyn flaenorol.  Os bydd y disgybl wedi byw gyda mwy nag un rhiant neu rywun â chyfrifoldeb rhiant, a heb symud yn barhaol i un o'r ddau gyfeiriad, yna bydd y cyfeiriad lle bu'r disgybl yn byw am y nifer mwyaf o ddiwrnodau ysgol yn cael ei ystyried fel y cyfeiriad cartref.

Os na fydd yr Awdurdod yn gallu cynnig lle i blentyn yn yr ysgol o'u dewis yn ystod y cylch derbyn arferol o ganlyniad i ordanysgrifio, rhoddir ei enw ar restr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y ceisir amdano.  Wedi hynny, disgwylir i rieni i wneud cais newydd ar gyfer mynediad.  Bydd y flaenoriaeth ar gyfer unrhyw lefydd a fydd yn dod ar gael yn cael ei rhoi yn unol â'r meini prawf gordanysgrifio uchod ac nid yn ôl dyddiad cyflwyno'r cais gwreiddiol am le.

Gweler Derbyniadau i Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig am feini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion gwirfoddol cymorthedig.

Nôl i'r top 

ix)  Sut caf i wybod am ganlyniad fy nghais am le mewn ysgol? 

Cewch lythyr gan Swyddog Derbyn y Cyngor Sir a fydd yn rhoi canlyniad unrhyw gais am dderbyniad ar y dyddiad cynnig cyffredin, gweler tudalen 13 o'r Amserlen Dderbyn. Os caiff cais ei dderbyn, byddwn yn tybio eich bod yn derbyn y lle sy'n cael ei gynnig oni bai eich bod yn cysylltu â ni yn ysgrifenedig yn nodi i'r gwrthwyneb. Os digwydd i'ch cais gael ei wrthod, bydd y llythyr a dderbyniwch sy'n amlinellu'r rhesymau dros y penderfyniad yn cynnwys profforma i'w dychwelyd i'r swyddfa dderbyn, gwybodaeth fod enw eich plentyn wedi'i ychwanegu at y rhestr aros a gwybodaeth am eich hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad, gweler ‘Beth yw fy hawliau apelio?' Sylwer nad oes hawl apelio yn achosion ceisiadau am addysg meithrin (oedran an-statudol).

Nôl i'r top 

x)  Os byddaf i'n colli'r dyddiad olaf cyhoeddedig ar gyfer derbyniadau, sut rhoddir sylw i'm cais?

Bydd ceisiadau hwyr am lefydd h.y. ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau, yn cael eu hystyried ar ôl yr holl geisiadau a dderbyniwyd mewn pryd (oni bai bod rhesymau eithriadol pam fo'r cais yn hwyr, y mae'n rhaid eu hegluro adeg gwneud y cais).  Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar sail y meini prawf gordanysgrifio, gan ystyried nifer y disgyblion presennol/darpar ddisgyblion pan wneir y cais.  Bydd hyn yn golygu os yw'r ysgol a ddewiswyd gennych wedi derbyn gormod o geisiadau, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais er mwyn i'ch plentyn fynychu'r ysgol ddalgylch, y gallech fod yn llai tebygol o gael lle wedi'i ddyrannu os yw eich cais yn hwyr.

Os ydych yn ailfeddwl am eich dewis o ysgol ar ôl cyflwyno'ch cais gwreiddiol rhaid i chi hysbysu'r Swyddog Derbyniadau yn ysgrifenedig.  Os gwneir y penderfyniad hwn ar ôl y dyddiad cau cyhoeddedig, yna caiff eich cais am eich dewis newydd ei ystyried yn gais hwyr hyd yn oed os cafodd eich cais gwreiddiol ei dderbyn mewn pryd.

Nôl i'r top 

xi) Alla i wneud cais am ysgol y tu allan i Sir Benfro?

Gallwch, ond yn yr achos hwn, dylech wneud cais i'r Awdurdod Lleol sy'n cynnal yr ysgol o'ch dewis.  Mae pob Awdurdod Lleol yn cynhyrchu llyfryn gwybodaeth i rieni ac yn cynnwys meini prawf a chanllawiau ar gyfer gwneud cais.

Os ydych am wneud cais am le mewn ysgol yn un o'n hardaloedd Awdurdod Lleol cyfagos, dyma sut y dylid gwneud cais:

Sir Gaerfyrddin Ceredigion
Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant       
Cyngor Sir Caerfyrddin                 
Adran Addysg a Phlant,  
Adeliad 2,
Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin
SA31 3HB

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cymunedol
Cyngor Sir Ceredigion
Adran Addysg a Gwasanaeth Cymunedol,
Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
SY23 3UE

Ffôn: 01267 246 500 Ffôn: 01970 617 911

Nôl i'r top 

xii)  Beth yw Clystyrau Ysgolion?

Mae ysgolion yn Sir Benfro yn gweithredu ar sail 'clwstwr ysgolion' ac mae cydweithredu agos rhyngddynt. Mae pob clwstwr yn cynnwys ysgol uwchradd a'r ysgolion cynradd sy'n bartneriaid neu sy'n ei bwydo. Nod model y clwstwr ysgolion yw cryfhau'r cysylltiadau rhwng ysgolion mewn ffordd sy'n sicrhau cynnydd, parhad a chynhaliaeth i ddisgyblion wrth iddynt symud trwy wahanol gyfnodau eu haddysg. Mae plant fel arfer yn trosglwyddo i'r ysgol gyswllt yn y clwstwr ysgolion, ond bydd disgyblion nad ydynt yn mynychu eu hysgol gynradd ddalgylch yn cael cynnig lle yn yr ysgol uwchradd ddynodedig sy'n gwasanaethu eu cyfeiriad cartref.

Mae rhai ysgolion cynradd yn 'bwydo' mwy nag un ysgol uwchradd oherwydd bod eu dalgylchoedd yn gorgyffwrdd.

Nôl i'r top 

xiii)  Beth os ydw i'n dymuno addysg dan ddylanwad yr Eglwys i'm plant?

Mae gwybodaeth gyffredinol am ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (yr Eglwys yng Nghymru ac ysgolion Catholig) ar gael gan y Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol priodol.  Dyma'r cyfeiriadau a'r manylion cyswllt:

Yr Eglwys yng Nghymru Yr Eglwys Gatholig
Y Parch. Bryan Witt
Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth,
Y Ficerdy,
Bridge Street,
Sanclêr,
Caerfyrddin
SA33 4EE 
Mr Patrick Mansfield
Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth,
Y Swyddfa Lysol,
27 Convent Street,
Abertawe 
SA1 2BX
Ffôn: 01994 230 266 Ffôn: 01792 652 757
  Ffacs: 01792 458 641
 

e-bost: education@menevia.org

Corff llywodraethu'r ysgol dan sylw fydd yn ymdrin â derbyn disgyblion i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.  Dylid gwneud ceisiadau am lefydd mewn unrhyw un o'r ysgolion hyn yn uniongyrchol i'r ysgol.  Mae gan yr ysgolion hyn eu meini prawf gordanysgrifio eu hunain, a cheir manylion y rhain yn Derbyniadau i Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig.

Nôl i'r top 

xiv)  Sut mae penderfynu ar gategori iaith yr ysgol?

Mae'r Awdurdod yn credu'n gryf mewn gwerth addysgol caffael dwy iaith.  Nod y polisi dwyieithog hwn yw addysgu disgyblion fel eu bod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg wrth adael yr ysgol gynradd, fel eu bod yn gallu cymryd rhan yn llawn yn y gymuned ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.

Mae addysg Cyfrwng Cymraeg ar gael yn Sir Benfro, naill ai mewn ysgolion cymunedol yn yr ardaloedd traddodiadol Cymraeg eu hiaith yng Ngogledd Sir Benfro, neu mewn ysgolion neu unedau cyfrwng Cymraeg dynodedig yng Nghanolbarth a De'r Sir.  Mae gan bob ysgol gategori iaith sy'n diffinio i ba raddau y mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu haddysgu yn Ysgolion Sir Benfro.

Am esboniad llawn o Gategori Iaith gweler Dysgu Cymraeg a Saesneg os gwelwch yn dda.

Nôl i'r top   

ID: 20305 Adolygwyd: 1/2/2017