COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Beth yw’r diweddaraf?

Bydd y cyfnod atal byr miniog yn cael ei gyflwyno ledled Cymru. Bydd y cyfnod atal byr yn dechrau am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref ac yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd yn berthnasol i bob un sy’n byw yng Nghymru a bydd yn dod yn lle’r cyfyngiadau lleol sydd ar waith ar hyn o bryd mewn rhai rhannau o’r wlad.

 • Ar wahân i ddibenion cyfyngedig iawn, er enghraifft i gael ymarfer corff, rhaid i bobl aros gartref
 • Rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 • Ni fydd hawl gan bobl ymweld â chartrefi eraill na chyfarfod â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw, o dan do nac yn yr awyr agored  
 • Ni fydd hawl gan bobl ymgynnull yn yr awyr agored, er enghraifft i ddathlu Calan Gaeaf neu noson tân gwyllt nac ar gyfer unrhyw weithgareddau eraill a drefnwyd 
 • Rhaid i bob busnes nad yw’n gwerthu bwyd, busnes lletygarwch, gan gynnwys caffis, bwytai a thafarndai (oni bai eu bod yn darparu gwasanaeth cludfwyd), gwasanaethau cysylltiad agos, fel siopau trin gwallt a harddwch, a digwyddiadau a busnesau twristiaeth, fel gwestai, gau 
 • Bydd rhaid i ganolfannau cymunedol, llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu gau 
 • Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, a fydd yn aros ar agor, gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis.  

Yn ystod y cyfnod hwn:

 • Bydd oedolion sy’n byw ar eu pennau eu hunain neu rieni sengl yn gallu ymuno ag un cartref arall i gael eu cefnogi 
 • Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn ailagor fel arfer ar ôl y gwyliau hanner tymor
 • Bydd ysgolion uwchradd yn ailagor ar ôl y gwyliau hanner tymor ar gyfer plant blynyddoedd saith ac wyth a phlant sydd fwyaf agored i niwed. Bydd disgyblion yn gallu dod i’r ysgol i sefyll arholiadau ond bydd disgyblion eraill yn parhau i ddysgu gartref am wythnos arall 
 • Bydd lleoliadau gofal plant yn aros ar agor fel arfer
 • Bydd prifysgolion yn darparu cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar lein
 • Bydd y GIG a gwasanaethau iechyd yn parhau i weithredu 
 • Bydd parciau lleol, mannau chwarae a champfeydd yn yr awyr agored yn aros ar agor

Am ragor o wybodaeth gweler Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru

 

Canllawiau Iechyd Hanfodol

 • Mae symptomau mwyaf cyffredin y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys peswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel neu golli synnwyr blas neu arogl arferol, neu newid ynddo.  Os oes gennych y symptomau hyn, ni waeth pa mor ysgafn, neu os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19, dylech hunanynysu yn eich cartref yn syth am o leiaf 7 diwrnod o ddiwrnod cyntaf eich symptomau. Os ydych yn byw gyda phobl eraill, rhaid i bob aelod arall o'r cartref sy'n iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

 • Nid oes angen i chi ffonio GIG 111 er mwyn hunanynysyu. Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, os bydd eich cyflwr yn gwaethygu neu os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 10 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111

 • Os bydd gennych unrhyw un o symptomau'r coronafeirws (COVID-19), dylech drefnu i gael prawf drwy fynd i wefan y GIG neu ffonio 119 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd

 • Dylech olchi eich dwylo'n fwy aml na'r arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo, yn enwedig ar ôl peswch, tisian a chwythu eich trwyn, cyn bwyta neu drin bwyd, neu pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith neu'n cyrraedd gartref

 • Rhaid i chi wisgo wyneb sy'n gorchuddio ar drafnidiaeth gyhoeddus (bysiau, trenau a thacsis) yng Nghymru o 27 Gorffennaf. Cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo a gorchuddio eich wyneb wrth beswch a thisian yw'r prif fesurau o hyd ar gyfer atal coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

 • Dylech orchuddio eich ceg a'ch trwyn â hancesi papur pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus caeedig o ddydd Llun 14 Medi. Os nad oes gennych hances, dylech disian i mewn i gamedd eich penelin yn hytrach na'ch llaw. Gwaredwch hancesi papur mewn bag sbwriel untro a golchwch eich dwylo yn syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo

 • Dylech lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau rydych yn  cyffwrdd â nhw'n aml gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i bobl eraill

Dyddiad 2020-21

 

Profi. Olrhain. Diogelu - Beth sy'n digwydd?

Profi Olrhain Diogelu

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Canllawiau diweddaraf llywodraeth y DU

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canllawiau diweddaraf Heddlu Dyfed Powys

 

Llywodraeth Cymru - Cymorth Ariannol i Unigolion

Cymroth Ariannol i Unigolion

 

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ymghylch llety gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

 

Ap COVID-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru.

Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID-19.

Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Mae'r ap yn cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r system olrhain cysylltiadau bresennol. 

lawrlwytho yma App Store ac yma Google Play

 

Ffurliau Eriall

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hawdd ei Ddarllen Beth Sy`n Digwydd pan Fyddwch yn Cael Prawf Coronafirus

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

5 Ffordd Gallwch Chi Helpu Eich Fferyllfa Chi

 

ID: 6245, adolygwyd 20/10/2020