COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Fe'ch Atgoffir am bwysigrwydd ymbellhau'n gymdeithasol, hylendid dwylo da a'r angen i barchu'r lleoedd a'r cymunedau rydych chi'n ymweld â nhw. Mae hyn yn cynnwys gwirio gwybodaeth leol am y lleoedd rydych am ymweld â nhw, mynd i rywle arall os yw lle eisoes yn brysur neu lle mae meysydd parcio yn llawn, gan wneud yn siŵr nad yw sbwriel yn cael ei adael ar ôl a dangos parch tuag at drigolion lleol.

O ddydd Llun 3 Awst:

 • Bydd y cyfyngiadau sy’n atal mwy na dwy aelwyd neu ddwy aelwyd estynedig rhag cwrdd yn yr awyr agored yn newid i ganiatáu i hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored. Rhaid cadw pellter corfforol bob amser
 • Caiff tafarndai, bariau, bwytai a chaffis ailagor dan do, yn ogystal ag aleau bowlio, ystafelloedd ocsiwn a neuaddau bingo dan do
 • Caiff lleoliadau priodas trwyddedig ailagor i gynnal seremonïau priodas hefyd. Ond ni chaniateir cynnal derbyniadau dan do ar hyn o bryd
 • Bydd y canllawiau’n cael eu diweddaru i lacio’r gofyniad i blant o dan 11 oed orfod cadw pellter oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth oedolion. Mae hyn yn cyd-fynd â’r dystiolaeth wyddonol sy’n dangos bod y risg o drosglwyddo’r haint yn is yn y grŵp oedran hwn. Ond mae’n bwysig iawn bod plant hŷn ac oedolion ifanc yn dal i gadw pellter cymdeithasol a chadw at y mesurau eraill i’w cadw yn ddiogel

O Dydd Llun 10 Awst:

 • Caiff pyllau nofio, ystafelloedd ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau hamdden dan do ailagor. Mae Hamdden Sir Benfro yn bwriadu ail-agor yn raddol o 17eg Awst
 • Caiff ardaloedd chwarae dan do i blant ailagor

Beth arall sy'n cael ei ystyried?

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried a yw’n bosibl gwneud newidiadau i’r rheolau sy’n galluogi pobl i gwrdd dan do gyda phobl eraill nad ydynt yn rhan o’u haelwyd neu aelwyd estynedig o Dydd Sadwrn 15 Awst.

 

Canllawiau Iechyd Hanfodol

 • Mae symptomau mwyaf cyffredin y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys peswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel neu golli synnwyr blas neu arogl arferol, neu newid ynddo.  Os oes gennych y symptomau hyn, ni waeth pa mor ysgafn, neu os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19, dylech hunanynysu yn eich cartref yn syth am o leiaf 7 diwrnod o ddiwrnod cyntaf eich symptomau. Os ydych yn byw gyda phobl eraill, rhaid i bob aelod arall o'r cartref sy'n iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

 • Nid oes angen i chi ffonio GIG 111 er mwyn hunanynysyu. Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, os bydd eich cyflwr yn gwaethygu neu os na fydd eich symptomau'n gwella ar ôl 10 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111

 • Os bydd gennych unrhyw un o symptomau'r coronafeirws (COVID-19), dylech drefnu i gael prawf drwy fynd i wefan y GIG neu ffonio 119 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd

 • Dylech olchi eich dwylo'n fwy aml na'r arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo, yn enwedig ar ôl peswch, tisian a chwythu eich trwyn, cyn bwyta neu drin bwyd, neu pan fyddwch yn cyrraedd y gwaith neu'n cyrraedd gartref

 • Dylech orchuddio eich ceg a'ch trwyn â hancesi papur pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Os nad oes gennych hances, dylech disian i mewn i gamedd eich penelin yn hytrach na'ch llaw. Gwaredwch hancesi papur mewn bag sbwriel untro a golchwch eich dwylo yn syth gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo

 • Os oes modd, gwisgwch rywbeth i orchuddio eich wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus caeedig lle nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol a lle byddwch yn dod i gysylltiad â phobl na fyddech fel arfer yn cyfarfod â nhw. Rhaid i chi wisgo wyneb sy'n gorchuddio ar drafnidiaeth gyhoeddus (bysiau, trenau a thacsis) yng Nghymru o 27 Gorffennaf. Cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo a gorchuddio eich wyneb wrth beswch a thisian yw'r prif fesurau o hyd ar gyfer atal coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

 • Dylech lanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau rydych yn  cyffwrdd â nhw'n aml gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i bobl eraill

Dyddiad 2020-21

 

Profi. Olrhain. Diogelu - Beth sy'n digwydd?

Profi Olrhain Diogelu

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Canllawiau diweddaraf llywodraeth y DU

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canllawiau diweddaraf Heddlu Dyfed Powys

 

Llywodraeth Cymru - Cymorth Ariannol i Unigolion

Cymroth Ariannol i Unigolion

 

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ymghylch llety gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

Cyngor i berchenogion busnesau a chwsmeriaid ynghylch llety, gwyliau ac achlysuron a gafodd eu canslo oherwydd y coronafeirws yn ystod y cyfyngiadau swyddogol ar symud

 

Ap Olrhain Symptom

Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn apelio ar i'r cyhoedd yng Nghymru lawrlwytho ap olrhain symptom COVID-19 newydd i helpu ymateb y GIG i COVID-19 yng Nghymru.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o App Store Apple a Google Play o’r dolenni yn covid.joinzoe.com

 

Ffurliau Eriall

Gwefan Hygyrchedd: Recite me  

Hysbysrwydd Hawdd ei Ddarllen ar y Coronafeirws

Hawdd ei Ddarllen Beth Sy`n Digwydd pan Fyddwch yn Cael Prawf Coronafirus

Hawdden eu Ddarllen Newidiadau Reoliadau 31 Gorffennaf

Hawdd ei Darllen Aelwyd Estynedig

Hawdd ei Darllen Amddiffyn

Hawdd ei Darllen Canolfan Gymunedol

5 Ffordd Gallwch Chi Helpu Eich Fferyllfa Chi

 

 

 

ID: 6245, adolygwyd 13/08/2020