COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Gwasanaethau Gwastraff ac ailgylchu yn ystod argyfwng Covid-19

Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl yn ystod argyfwng COVID-19. Mae criwiau gwastraff ac ailgylchu yn weithwyr allweddol dynodedig, a gobeithiwn y byddwch yn eu cefnogi gymaint ag y gallwch yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r sefyllfa’n heriol a gall newid yn gyflym. Mae i fyny i ni i gyd helpu. Rhoddir diweddariadau rheolaidd ar wefan y Cyngor a thudalennau’r cyfryngau cymdeithasol.

Coronafeirws: Amgrymiadau Gwastraff ac Ailgylchu

Diweddariadau Gwasanaeth

Casgliadau Gweddilliol (Bag Llwyd) (yn gweithredu fel arfer)

Mae hwn yn wasanaeth casglu sy’n cael blaenoriaeth. Rhowch fagiau llwyd allan i’w casglu erbyn 6:30 a.m. ar eich diwrnod casglu, yn ôl eich calendr casgliadau. Cadwch mewn cof y gall yr amseroedd casglu amrywio.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar gyfer cael gwared â gwastraff personol yn ystod argyfwng y coronafeirws:

 • Dylai gwastraff personol (megis hancesi a ddefnyddiwyd) a chadachau glanhau tafladwy gael eu gosod yn ddiogel mewn bag sbwriel tafladwy neu fag plastig.
 • Dylid gosod y bagiau hyn mewn ail fag arall, wedi’i glymu’n ddiogel a’i gadw ar wahân i wastraff arall.
 • Dylid rhoi hwn o’r neilltu am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn eich bagiau “llwyd” gweddilliol arferol i’w casglu.

Gellir cael gwared â gwastraff cartref arall yn ôl yr arfer. 

Os ydych yn cael problemau efo’ch gwastraff a’ch ailgylchu, oherwydd cau’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu dros dro, neu o ganlyniad i ddilyn y canllawiau “Arhoswch Gartref”, anfonwch e-bost, i wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk ac mae ein tîm o Ymgynghorwyr Amgylcheddol Lleol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi atebion lle bynnag y gallwn.

 

Casgliadau ailgylchu (yn gweithredu fel arfer)

Mae hwn yn wasanaeth casglu sy’n cael blaenoriaeth. Rhowch gynwysyddion a bagiau allan i’w casglu erbyn 6:30 a.m. yn ôl eich calendr casgliadau. Cadwch mewn cof y gall yr amseroedd casglu amrywio.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys yr eitemau canlynol:

 • Gwastraff Bwyd (Cadi Gwyrdd)
 • Cymysgedd o ddeunydd pecynnu plastig a metel a chartonau (Bag Coch), 
 • Papur (Bocs Glas),
 • Cerdyn, Cardbord a phapur lapio brown (Bag Glas),
 • Poteli gwydr a Photiau (Bocs Gwyrdd),
 • Bagiau oren (ar gyfer eiddo sy’n dal i fod ar y gwasanaeth hwn, h.y. rhai fflatiau)

 

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu (yn agor gyda chyfyngiadau a threfn archebu)

 

Mannau ailgylchu (yn gweithredu fel arfer)

Mae mannau ailgylchu yn dal i gael eu gwasanaethu fel arfer ond, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, gofynnir i deuluoedd beidio ag ymweld â nhw’n arbennig, dim ond eu defnyddio wrth fynd ar daith hanfodol h.y. ymarfer corff bob dydd neu wrth siopa am hanfodion sylfaenol. 

Mae mannau ailgylchu ar gyfer eitemau i’w hailgylchu yn unig, pethau fel plastig / caniau, papur/cerdyn a photiau a photeli gwydr. Gwnewch yn siŵr fod yr holl ddeunyddiau wedi’u gosod y tu mewn i’r banciau/cynwysyddion ailgylchu.

 

Casgliadau Gwastraff Gardd (Gwasanaeth Tanysgrifio) (yn gweithredu fel arfer)

Rhowch eich bin gwastraff gardd allan i’w gasglu am 6:30 a.m. yn ôl eich calendr casgliadau. Cadwch mewn cof y gall yr amseroedd casglu amrywio.

Mae’r gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd yn rhedeg yn ôl yr arfer ar hyn o bryd ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi ymuno. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau gallu, nid oes modd inni dderbyn unrhyw geisiadau newydd ar hyn o bryd. Gweler y Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am ragor o wybodaeth ynglŷn â dewisiadau gwahanol yn ymwneud â Gwastraff Gardd. 

Cynhyrchion Hylendid Amsugnol (yn gweithredu fel arfer)

Rhowch eich bagiau porffor allan i’w casglu am 6:30 a.m. yn ôl eich calendr casgliadau. Cadwch mewn cof y gall yr amseroedd casglu amrywio. Daliwch i ofyn am sachau AHP newydd drwy e-bostio wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk fel arfer.

 

Casgliadau Gwastraff, Deunydd Ailgylchu a Gweddilliol Masnach (yn gweithredu fel arfer)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwastraff masnachol, cysylltwch â tradewaste@pembrokeshire.gov.uk i siarad ag aelod o’r tîm.

 

Casgliadau Gwastraff Swmpus (Gwasanaeth Cyfyngedig yn Gweithredu)

 

 Casgliadau â chymorth

Mae’r math hwn o gasgliad yn parhau ar gyfer y rhai sydd wedi gwneud cais ac wedi cael eu derbyn o dan y cynllun. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau yn y staff, efallai y caiff y gwastraff/deunydd ailgylchu ei gasglu gan griw gwahanol ac ar adeg wahanol. Gwnewch yn siŵr fod cynwysyddion yn hawdd eu cyrraedd ac yn weladwy.

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 

1. Oes yna unrhyw newidiadau i Gasgliadau Ymyl y Ffordd?

Ni fu unrhyw newidiadau i’r casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu ymyl y ffordd (Ailgylchu, Gwastraff Bwyd, AHP, Gwastraff Gweddilliol, Gwastraff Masnach a Gardd) ar hyn o bryd; ystyrir eu bod yn wasanaethau hanfodol ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i barhau i ddarparu’r casgliadau hyn ar gyfer cartrefi a busnesau ar draws Sir Benfro fel arfer, tra’n sicrhau iechyd a lles ein gweithwyr. 

Mae ein CASGLIADAU GWASTRAFF CARTREF A DEUNYDD AILGYLCHU yn parhau fel arfer ar hyn o bryd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am drefniadau casglu ar gyfer eich eiddo chi drwy deipio eich cod post i mewn yn y blwch Chwilio am Eich Diwrnod Bin ar ein tudalen Gwastraff ac Ailgylchu neu drwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif.

Os ydych yn cael problemau efo’ch gwastraff a’ch deunydd ailgylchu, oherwydd cau’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu dros dro, neu o ganlyniad i ddilyn y canllawiau “Arhoswch Gartref”, anfonwch e-bost i wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk ac mae ein tîm o Ymgynghorwyr Amgylcheddol Lleol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi atebion lle bynnag y gallwn.

Peidiwch â llosgi gwastraff gartref, os gwelwch yn dda. Mae hyn yn creu llygredd aer fyddai’n gallu niweidio pobl gerllaw, a allai fod ag anawsterau anadlu eisoes oherwydd COVID-19. Mae perygl hefyd y gallai tanau fynd allan o reolaeth. Mae’r gwasanaethau tân ledled y wlad yn nodi cynnydd yn nifer y galwadau o ganlyniad i danau mewn gerddi.

Gwnewch yn siŵr fod eich gwastraff a’ch deunydd ailgylchu allan erbyn 6.30 a.m. ar ddiwrnod eich casgliad. Cofrestrwch i dderbyn negeseuon e-bost neu negeseuon testun ynghylch Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu ar ein gwefan drwy Fy Nghyfrif.

 

2. A yw Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu’n ailagor?

Ar 8fed Mai cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ei fod “yn bwriadu newid y rheoliadau i ganiatáu i awdurdodau lleol ddechrau cynllunio sut i ailagor canolfannau ailgylchu’n ddiogel…”.

Newidiwyd y rheoliadau hyn bellach ac mae’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu’n gallu agor mewn ffordd ddiogel, i staff a’r cyhoedd, wrth sicrhau dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi gwneud hyn gam wrth gam yn ystod y mis diwethaf. Roedd y cyfnod cyntaf ar gyfer aelwydydd, gyda nifer o gyfyngiadau’n cynnwys maint y cerbyd, ac mae’r ail gyfnod ar gyfer cerbydau mwy, ôl-gerbydau a gwastraff masnach / busnes.

Bydd holl ymwelwyr yn gorfod archebu cyfnod o flaen llaw a dilyn nifer o gyfyngiadau a chanllawiau er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau’n cael eu defnyddio mewn ffordd sy’n ddiogel i’r staff a’r cyhoedd wrth aros yn deg i holl aelwydydd Sir Benfro.

Mae modd archebu cyfnodau yn: www.sir-benfro.gov.uk/archebion-gwastraff

3. Beth all teuluoedd ei wneud i helpu?

 • Lleihau Gwastraff

Dylech leihau faint o sbwriel, deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd yr ydych yn ei gynhyrchu. Bydd pob mymryn y gallwn ei leihau yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynnal gwasanaeth da i bawb. Gwelwch awgrymiadau ar gyfer lleihau gwastraff bwyd yma: Love Food Hate Waste 

Golchwch, rinsiwch a gwasgwch bob cynhwysydd cyn ei osod yn y bag coch.

 • Torrwch Gardbord a’i wneud yn fflat

Rydym wedi gweld cynnydd mawr yn swm y cardbord sy’n cael ei ailgylchu gan deuluoedd ac felly gwnewch yn siŵr, os gwelwch yn dda, eich bod yn ei dorri a’i wneud yn fflat er mwyn iddo ffitio yn y bag glas ac yn yr adran ar ei gyfer yn y cerbyd ailgylchu. Cadwch mewn cof hefyd ein bod wedi gorfod defnyddio lori gardbord ychwanegol i gefnogi’r criwiau er mwyn sicrhau bod pob rownd yn cael ei chwblhau yn ystod yr amser hwn.

 • Didolwch eich gwastraff a’ch deunydd ailgylchu’n gywir, 

Daliwch i ddidoli ac ailgylchu eich gwastraff fel arfer, os gwelwch yn dda, gan gynnwys rinsio eich gwydr gwag, plastig a chaniau, a’u gosod yn y bagiau / biniau / blychau / cadis cywir. 

Mae didoli ac ailgylchu eich gwastraff yn gywir yn neilltuol o bwysig ar hyn o bryd, gan y bydd yn lleihau’r amser y bydd yn rhaid i’n gweithwyr ei dreulio yn didoli gwastraff sydd wedi cael ei osod yn y lle anghywir, fydd yn atal y feirws rhag ymledu.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ac na allwch ei ailgylchu, ewch i’r ddolen A-Z ailgylchu.

 • Cadwch y cynwysyddion yn lân.

Glanhewch handlenni a chaeadau eich cynwysyddion a’ch bagiau cyn ac ar ôl iddynt gael eu gwagio. Dylech drin eich gwastraff, eich deunydd ailgylchu a phob cynhwysydd yn ofalus a golchi eich dwylo yn drylwyr ar ôl gafael ynddynt. 

 • Cadwch eich pellter, os gwelwch yn dda.

Mae ein gweithwyr casglu yn weithwyr hanfodol allweddol ac mae angen i ni eu cadw’n ddiogel; felly cofiwch gadw eich pellter a chadw at y canllawiau ymbellhau cymdeithasol 2 fetr bob amser. 

 • Dangoswch eich cefnogaeth. 

Mae ein tîm yn gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o dan lawer o bwysau. Byddwch yn amyneddgar efo’n tîm yn ystod yr amser anodd hwn, os gwelwch yn dda. Daliwch i ddangos eich cefnogaeth i’n timau a dilyn y canllawiau.

Diolch a chadwch yn ddiogel.

 

4. Sut dylai cartrefi osod gwastraff a deunydd ailgylchu allan ar gyfer ei gasglu? 

Ar eich diwrnod casglu cywir, gwnewch yn siŵr fod y cynwysyddion a’r bagiau allan erbyn 6.30 a.m. Gellir eu gosod allan y noson cynt. 

Gafaelwch yn eich cynwysyddion yn ofalus a golchwch eich dwylo yn drylwyr ar ôl eu defnyddio. 

Hefyd, glanhewch handlenni a chaeadau eich cynwysyddion a’ch bagiau cyn ac ar ôl iddynt gael eu gwagio. Rhowch bapur, cadachau, menig a ddefnyddiwyd ar gyfer glanhau ac yn y blaen ymysg y gwastraff cyffredinol.

 

5. Ydy hi’n ddiogel i gasgliadau barhau ar hyn o bryd?

Diogelwch ein staff a’n preswylwyr yw’r hyn yr ydym yn poeni fwyaf amdano, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Rydym yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth a’r diwydiant gwastraff o ran arferion gwaith diogel i’n staff ac mae ein criwiau wedi derbyn yr offer amddiffyn personol (PPE) perthnasol. Rydym wedi cynnal asesiadau yn ymwneud â’r risgiau posibl ar gyfer pob gwasanaeth ac rydym yn adolygu’r rhain yn rheolaidd. Rydym wedi rhoi gwybodaeth i bob un o’n staff am y gweithdrefnau hyn er mwyn sicrhau eu diogelwch nhw a’r cyhoedd.

Wrth osod eich bagiau gwastraff ac ailgylchu, biniau, bocsys a chadis allan, mae yna ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i sicrhau eich bod yn gwneud hyn mor ddiogel â phosibl:

 • Os ydych yn eich ynysu eich hun ac yn teimlo’n sâl, dylech roi eich gwastraff personol (fel hancesi papur) mewn bag tu fewn i fag a’i roi o’r neilltu am o leiaf 72 awr (3 diwrnod) cyn ei roi allan i’w gasglu. 
 • Peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich deunydd ailgylchu, gan nad oes modd eu hailgylchu. 
 • Diheintiwch handlenni eich bag, bin, bocs a’ch cadi cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd â nhw.
 • Rhowch eich bag, bin, bocs a’ch cadis allan y noson cyn eich casgliad, gan y gall yr amseroedd casglu newid yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadwch eich pellter pan fydd ein gweithwyr yn casglu eich gwastraff a’ch deunydd ailgylchu a glynwch at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol. 
 • Diheintiwch handlenni eich bag, bin, bocs a’ch cadi eto, cyn ac ar ôl casglu.
 • Golchwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl gafael a diheintio eich bagiau, biniau, bocsys a chadis. 
 • Rhowch hancesi papur, cadachau, menig ac ati, a ddefnyddiwyd i lanhau eich bagiau, biniau, bocsys a chadis, yn eich bag llwyd ar gyfer gwastraff nad yw’n cael ei ailgylchu, gan nad oes modd eu hailgylchu.

Mae eich staff casglu yn weithwyr allweddol, cofiwch eu cadw’n ddiogel.

 

6. Sut dylai teuluoedd sy’n hunanynysu gael gwared ar Wastraff Personol?

Os ydych yn ynysu eich hun neu’n teimlo’n sâl, rhowch unrhyw eitemau a allai fod wedi’u heintio, fel hancesi papur neu gadachau glanhau, mewn bagiau plastig ar wahân y tu mewn i fagiau plastig eraill.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar gyfer cael gwared â gwastraff personol yn ystod argyfwng y coronafeirws:

 • Dylai gwastraff personol (megis hancesi a ddefnyddiwyd) a chadachau glanhau tafladwy gael eu gosod yn ddiogel mewn bag sbwriel tafladwy neu fag plastig.
 • Dylid gosod y bagiau hyn mewn ail fag arall, wedi’i glymu’n ddiogel a’i gadw ar wahân i wastraff arall.
 • Dylid rhoi hwn o’r neilltu am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn eich bagiau “llwyd” gweddilliol arferol i’w casglu.

Gellir cael gwared â gwastraff cartref arall fel arfer a rhaid peidio â rhoi Gwastraff Personol yn y bin ailgylchu.

 

7. Sut gallaf gael bagiau a chynwysyddion ailgylchu newydd?

Tra bydd ein mannau dosbarthu ar gau, os bydd arnoch angen cynwysyddion ailgylchu newydd, gallwch archebu drwy “Fy Nghyfrif” neu gallwch ofyn am fagiau gwastraff bwyd ychwanegol drwy osod nodyn ar eich cadi gwastraff bwyd ar y diwrnod casglu.

Byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda, gan ein bod yn gwneud ein gorau i gael y rhain i chi cyn gynted ag y bo modd.

 

8. Beth ddylem ni ei wneud â Gwastraff Gardd?

Mae’r gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd yn rhedeg yn ôl yr arfer ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi ymuno. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau gallu, nid oes modd inni dderbyn unrhyw geisiadau newydd ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, mae yna nifer o ddewisiadau i gartrefi.

 • Gwnewch gompost gartref. Ceir cyngor ynghylch gwneud compost gartref yn: Compostio yn y Cartref 
 • Gadewch laswellt wedi ei dorri ar y lawnt lle bydd yn troi’n domwellt fydd yn darparu maetholynnau.
 • Gadewch rai mannau glaswelltog heb eu torri ar hyn o bryd (bydd bywyd gwyllt wrth eu bodd efo hyn!)

9. Beth mae teuluoedd yn ei wneud â Gwastraff Swmpus ac Ailgylchu

Gyda Chanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ond yn agor ar gyfer defnydd hanfodol dylech osgoi gwneud unrhyw wagio mawr gartref na gwneud unrhyw brosiectau gwella’r cartref neu’r ardd sy’n debygol o gynhyrchu llawer o wastraff.

Os oes gennych eitemau y byddech fel arfer yn cael gwared arnynt mewn Canolfan Wastraff ac Ailgylchu byddwch yn gallu archebu cyfnod i ymweld â chyfleuster ar ôl iddynt ailagor ar 26ain Mai. Fodd bynnag, mae nifer o ganllawiau newydd yn bodoli i gadw’r staff a’r cyhoedd yn ddiogel ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiadau ar gerbydau. Dim ond un sy’n cael dod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff ac ailgylchu ac nid yw staff yn gallu helpu dadlwytho neu gludo unrhyw eitemau. Felly, ni ddylech ddod â deunyddiau na allwch eu dadlwytho a’u dodi yn y cynhwysydd cywir yn ddiogel ar eich pen eich hun.

Dewis arall yw’r Casgliadau Gwastraff Cartref Swmpus, sy’n ailddechrau nawr ond ar sail gyfyngedig. Mae modd gwneud ceisiadau am y gwasanaeth hwn trwy lenwi Ffurflen Casglu Gwastraff Cartref Swmpus yn ‘Fy Nghyfrif’ eich cyfrif ar-lein y Cyngor.

Os ydych yn bwriadu defnyddio gweithredwyr gwastraff masnachol i fynd â’ch gwastraff, rhaid i chi sicrhau fod ganddynt awdurdod i wneud y casgliadau hyn.

 

10. Ble gallaf ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am Gasgliadau Gwastraff a Deunydd Ailgylchu?

 • Edrychwch ar y wefan hon yn rheolaidd gan fod y sefyllfa’n newid yn gyflym.
 • Cofrestrwch i gael hysbysiadau e-bost neu negeseuon testun drwy Fy Nghyfrif
 • Edrychwch ar gyfrifon Facebook a Twitter Cyngor Sir Penfro.
 • Ffoniwch 01437 764551
ID: 6325, adolygwyd 11/11/2020