COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Coronavirus COVID 19 Community Information

Cyfeiriadur Cymorth Sirol / Cenedlaethol

Mae nifer o sefydliadau Sirol, neu Genedlaethol, yn cynnig cymorth mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rydym wedi crynhoi gymaint ag y gallwn yn un lle i helpu i chi gael hyd i’r cymorth a fynnwch.

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i leoli cymorth yn ôl categori neu, i weld yr holl gymorth sydd ar gael, dewiswch ‘Holl Wasanaethau’.

 

Os na allwch ddod o hyd i'r cymorth yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r Hyb Cymunedol (manylion cyswllt isod)

 

Manylion cyswllt yr Hyb Cymunedol:

Cyfeiriad e-bost: communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk.

Rhif ffôn: 01437 776301

 

Cyfeiriadur Cymorth Sirol / Cenedlaethol

 
 
Enw'r Grŵp Cyswllt   Cyswllt 2 Cyswllt 3 Cyfeiriad e-bost Gwefan Budd-daliadau Profedigaeth Gofalwyr Camdriniaeth Deuluol Cymorth y Llywodraeth Iechyd Meddwl Diogelu Sgiamiau Cymorth Gwirfoddoli  Ffyniant Sylwadau
PAVS 01437 769422     enquires@pavs.org.uk https://pavs.org.uk/                 true true   Fel un o’r sefydliadau aelodaeth annibynnol cydnabyddedig sy’n ffurfio rhwydwaith ar hyd a lled Cymru, sefydlwyd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) i gynorthwyo a datblygu gweithredu gwirfoddol yn Sir Benfro. Mae PAVS hefyd yn darparu rhyngwyneb, neu berthynas waith, rhwng sefydliadau gwirfoddol a statudol.
Citizens Advice Pembrokeshire 01437 806070 Local 03454 04 05 05 Welsh Language     https://www.pembscab.org/ true       true       true     Mae Canolfan Cyngor ar Bopeth Sir Benfro’n ymwneud â rhoi cyngor di-dâl, annibynnol, cydgyfrinachol a diduedd ar eu hawliau a chyfrifoldebau i bawb. Mae’n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio anffafriaeth.                                        
Age Cymru 08000 223 444       https://www.ageuk.org.uk/cymru/#   true             true true   Age Cymru yw’r elusen fwyaf sy’n gweithio gydag ac ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw creu Cymru ystyriol o henoed.
National Trading Standards 0808 223 1133 0808 223 1144 Welsh Language     https://www.nationaltradingstandards.uk/news/beware-of-covid19-scams/               true       Pryderu ynghylch Sgiamiau cysylltiedig â’r COVID-19? Darllenwch y canllawiau hyn ar ddiogelu gan Safonau Masnachu.
Live Fear Free 0808 8010800     info@livefearfreehelpline.wales https://www.welshwomensaid.org.uk/what-we-do/our-services/live-fear-free-helpline/       true     true   true     Os ydych wedi cael profiad o gamdriniaeth deuluol, trais rhywiol a/neu drais yn erbyn menywod, neu’n bryderus ynghylch cyfaill neu berthynas sy’n dioddef unrhyw fath o drais neu gamdriniaeth, gallwch ein ffonio – mae am ddim, ac ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Dyn Wales - Support for Males 0808 0810321     support@dynwales.org https://www.dynwales.org/       true     true         Mae prosiect Dyn Cymru Ddiogelach yn cynorthwyo dynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy’n yn dioddef camdriniaeth deuluol gan bartner.
Galop - LGBT Support 0800 9995428     help@galop.org.uk http://www.galop.org.uk/       true               Yr elusen wrth-drais ar gyfer LGBT+ 
Coronavirus Response Action Pembrokeshire (C.R.A.P)         https://www.facebook.com/groups/205701707204752/                   true   Grŵp cymorth Weplyfr ar-lein ar gyfer Sir Benfro.
Mind Pembrokeshire 01437 769982     hello@mindpembrokehsire.org.uk https://www.facebook.com/mindpembrokeshire/           true     true true   Elusen iechyd meddwl yn cynnal pobl Sir Benfro. Gwybodaeth, cyngor a chymdeithasu ar Weplyfr. Galw heibio rhithwir bob dydd 10am - 1pm grŵp cymdeithasol Weplyfr. Ymunwch mewn ‘paned a sgwrs’.
infoengine         https://en.infoengine.cymru/                   true   InfoEngine yw cyfeiriadur gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae InfoEngine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu rhoi gwybodaeth a chymorth fel eich bod chi’n gallu gwneud dewis deallus.
Dewis Cymru         https://www.dewis.wales/                     true Dewis Cymru yw Y lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor ar eich ffyniant – neu os ydych eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.
Hafal         https://www.hafal.org/           true           Hafal (yr un peth â chyfartal) yw’r prif sefydliad yng Nghymru sy’n gweithio gydag unigolion yn gwella o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd. Rydym yn cael ein rheoli gan y bobl a gefnogwn – unigolion gydag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd.
Pembrokeshire Next Door Community Hub 01437 776301     communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk https://www.facebook.com/groups/Www.pembrokeshirenextdoor.co.uk/                   true   Grŵp cymorth Weplyfr ar-lein ar gyfer Sir Benfro. Cysylltwch â’r canolbwynt cymunedol i’ch cysylltu â’r grŵp hwn.
Coronavirus Pembrokeshire         https://www.facebook.com/groups/224851858695332/                     true Grŵp cymorth Weplyfr ar-lein ar gyfer Sir Benfro
Hafal Crossroads 01437 764639 Pembs 01970 627966 Ceredigion 01874 610346 Powys hafal@hafal.org http://www.crossroadsmww.org.uk/     true                 Elusen gofrestredig yw Croesffyrdd Hafal yn rhoi cefnogaeth, gwybodaeth a chymorth ymarferol i ofalwyr digyflog o bob oed a’r bobl dan eu gofal. Ein gwasanaeth craidd yw darparu gofal seibiant gartref, i roi seibiant i Ofalwyr a rhoi cwmni gwahanol i’r bobl dan eu gofal.
Pembrokeshire Samaritans 116 123  free from any phone 0808 164 0123 Welsh Language   jo@samaritans.org https://www.samaritans.org/wales/branches/haverfordwest/           true         true Beth bynnag eich helbul, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Rydym yma 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.
Chartered Institute of Environmental Health         https://www.cieh.org/media/4080/covid-19-safe-shopping-guidelines.pdf         true             Canllawiau cyflym i siopa’n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)
DPJ Foundation 07920 048 301  Emma Picton-Jones     emma@thedpjfoundation.co.uk             true         true Cynnig cyfle i’r rhai sy’n ynysu yn y gymuned amaeth allu cael rhywun i’w ffonio bob dydd / bob wythnos.
CWaSP COVID-19 Support Group Anna Davies 01994 448 285     soupdragon3232@gmail.com                     true   Grŵp cymorth yn cwmpasu etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
ATEB Group 01437 763 688     welfareteam@atebgroup.co.uk                   true   true Mae ein gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid ATEB yn unig ac rydym yn cynnig gwasanaeth cadarnhau dros y ffôn - os yw cwsmeriaid ATEB angen galwad rheolaidd, am eu bod yn teimlo’n unig / ar wahân /yn orbryderus / angen cymorth, cysylltwch â ni.
Advocacy West Wales 01437 762935     imha@advocacywestwales.org.uk http://advocacywestwales.org.uk/           true         true Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaeth eirioli a gallant helpu i chi gael gwasanaethau cymorth iechyd meddwl yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr. Siaradwch ag eiriolwr iechyd meddwl annibynnol.
CALL Helpline 0800 132 727 81066 TEXT     http://www.callhelpline.org.uk/           true     true   true Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol. Llinell gymorth iechyd meddwl 24 awr dan nawdd Llywodraeth Cymru. Mae CALL yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth / deunydd darllen ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. 
CALM Helpline 0800 585 858       https://www.thecalmzone.net/           true     true   true Mae’r Ymgyrch yn Erbyn Byw’n Ddigalon (CALM) yn symudiad blaenllaw yn erbyn hunanladdiad, y lladdwr unigol mwyaf o ddynion dan 45 yn y DU ac yn achos 18 o farwolaethau bob dydd. Ymunwch â’r ymgyrch i wneud safiad yn erbyn hunanladdiad. Angen Cymorth? Galwch y llinell gymorth 5pm - hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn neu gael cymorth ar-lein drwy’r wefan www.thecalmzone.net. Mae cyfleuster gwe-sgwrs ar gael.
DCWales Training         https://padlet.com/dcwalestraining/Mental_Health           true         true Adnoddau a chyngor di-dâl a allai fod yn ddefnyddiol i bobl yn ystod haint y COVID-19.
HUTS 01239 710 377       https://www.hutsworkshop.org/           true           Elusen yng Ngorllewin Cymru yw HUTS yn cynorthwyo oedolion gyda phryderon iechyd meddwl neu anawsterau dysgu. Gan ddechrau ar ddydd Mawrth 31ain Mawrth 2020 bydd HUTS yn cynnig gwasanaeth galwad ffôn yn ôl a sgwrs i bawb sy’n teimlo’n unig ac sydd angen sgwrs gyfeillgar. I dderbyn galwad yn ôl ffoniwch y rhif 01239 710377 i nodi eich diddordeb. Mae’r gwasanaeth yn gweithredu rhwng 10am a 2pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw’n ôl cydgyfrinachol am ddim, heblaw cost yr alwad a wnewch chi os yw’n berthnasol.
IAWN         www.iawn.org.uk           true     true   true Gwefan Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol a ddatblygwyd gan BIP Hywel Dda gyda thaflenni adnoddau gwybodaeth rhagorol, ffeiliau sain a ffilmiau ar lawer o wahanol anawsterau iechyd. Taflenni ar reoli gorbryderu, rheoli anawsterau cysgu, rheoli iselder ac ati. Hefyd mae arweiniad i ymlacio a moddion ar y wefan.
Mental Health Foundation         https://www.mentalhealth.org.uk           true         true Awgrymiadau ar ymdopi ag adroddiadau’r cyfryngau ynghylch y coronafeirws a lleihau gorbryderu. https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak. Hefyd, Podlediadau - 16 o bodlediadau am ddim i helpu i chi fyw bywyd hapusach yn feddyliol - o’r Addunedau Blwyddyn Newydd i Ymlacio er mwyn Cysgu’n Well i Ymwybyddiaeth a Sut i Oresgyn Ofn a Gorbryderu. https://www.mentalhealth.org.uk/podcasts-and-videos/podcasts-for-your-wellbeing.
NHS App Library         https://www.nhs.uk/apps-library/           true     true   true Apiau neu offer ar-lein cymeradwy i’r GIG i helpu i chi reoli eich iechyd a ffyniant o fewn Llyfrgell Apiau’r GIG.
WWAMH - West Wales Action for Mental Health         http://www.wwamh.org.uk           true true   true   true Mudiad gwirfoddol, elusen, a chwmni cyfyngedig trwy warant yw Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl (WWAMH) sy’n cynorthwyo cyrff a mudiadau gwirfoddol gyda diddordeb mewn iechyd meddwl. Gweithio ar y cyd â defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, cyrff a mudiadau gwirfoddol, darparwyr statudol a chomisiynwyr i wella safonau iechyd meddwl ledled Gorllewin Cymru. Mae’r swyddfa ar gau ar y funud ond gwybodaeth am wasanaethau cymorth iechyd meddwl lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i’w chael ar y wefan, ar Weplyfr ac ar Drydar.
Cruse Bereavement Support 0800 288 4700 0808 808 1677 National Helpline    westwales@cruse.org.uk https://www.cruse.org.uk/west-wales-area   true                   Ar gyfer cymorth gyda phrofedigaeth, gan gynnwys materion profedigaeth yn ymwneud â COVID-19. 10:00am - 12:00 hanner dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffôn ateb ar bob adeg arall.  
Sue Ryder         https://www.sueryder.org/online-bereavement-counselling   true                   Cwnsela mewn profedigaeth yn ddi-dâl ar-lein 
Counselling Directory         https://www.counselling-directory.org.uk/   true       true         true Cyfeiriadur chwiliadwy ar-lein o gwnselwyr neu therapyddion lleol
Paul Sartori Counselling & Bereavement Service 01437 763 223     elvire@paulsartori.org https://paulsartori.org/counselling-2/     true                   Elusen gofrestredig yw Hosbis Gartref Paul Sartori yn cynnig gofal a chyngor cefnogol arbenigol yn ddi-dâl i’r rhai yng nghyfnodau diweddarach unrhyw afiechyd sy’n cyfyngu ar fywyd. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau yng nghartref y claf. Ein nod yw helpu’r rhai’n agos at y claf yn ystod yr afiechyd a thrwy gyfnod y brofedigaeth. Mae’r gwasanaeth Hosbis Gartref ar gael drwy gydol y flwyddyn ac mae’n gweithredu gwasanaeth ar alwad 24/7.
Sandy Bear 01437 700 272     admin@sandybear.co.uk www.sandybear.co.uk   true                   Elusen gofrestredig yw Sandy Bear sy’n darparu gwasanaeth i holl blant a phobl ifanc hyd at 18 oed sydd wedi dioddef, neu sy’n debygol o ddioddef profedigaeth, ac sy’n byw yn Sir Benfro.
Good Grief Bereavement Support for Men       luke@communitychoice.org.uk http://www.communitychoice.org.uk/   true                   Menter gymunedol ddielw yng Ngorllewin Cymru yw Community Choice and Inclusion, ac mae’n hybu amrywiaeth a chynhwysiad i bawb.
2 Wish Upon a Star 01443 853 125     support@2wishuponastar.org www.2wishuponastar.org   true                   Bydd 2 Wish Upon A Star yn cynorthwyo: Teulu plentyn neu oedolyn ifanc a fu farw’n ddirybudd neu’n annisgwyl — plentyn yw rhywun dan 18 oed ac oedolyn ifanc yw 25 oed ac iau. Unrhyw aelod o deulu’r plentyn neu oedolyn ifanc a effeithiwyd yn sylweddol gan y golled.
Pembrokeshire College Counselling, Safeguarding & Learning Support Pastoral Service 01437 753 000     counselling@pembrokeshire.ac.uk https://www.pembrokeshire.ac.uk/the-college-support-and-wellbeing/    true       true true         Mae gan y Coleg dîm Cefnogi Dysgwyr cyfeillgar a phrofiadol y gall myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr fynd atynt. Trwy Ganolfan Gysylltu Dysgwyr, fe all myfyrwyr gael gwybodaeth am gyllid, gwasanaethau cymorth, cwnsela, cyngor a chyfarwyddyd am yrfaoedd, amserlenni bysiau, Llais Dysgwyr ac UCAS (y Gwasanaeth Derbyniadau Prifysgolion a Cholegau).
Hope Again         www.hopeagain.org.uk   true             true     Hope Again yw gwefan Gofal mewn Galar Cruse ar gyfer pobl ifanc. Elusen genedlaethol yw Cruse sy’n rhoi cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun agos atynt yn marw. Rydym hefyd yn gweithio i wella gofal cymdeithas dros bobl mewn profedigaeth.

ID: 6279, revised 20/05/2020