Cwynion

Cwynion yn ymwneud ag Ysgolion

Am gwynion yn ymwneud ag ysgolion

  1. Cysylltwch â'r athro perthnasol a fydd yn ceisio datrys y mater o fewn 10 diwrnod gwaith
  2. Os byddwch yn dymuno mynd â'ch cwyn ymhellach, cysylltwch yn ffurfiol â'r Pennaeth. Bydd yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith
  3. Os ydych yn dal yn anfodlon, gwnewch gŵyn yn ysgrifenedig i Gadeirydd Pwyllgor Cwynion y Corff Llywodraethu gan nodi eich rhesymau dros barhau'n anfodlon. Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn pum diwrnod gwaith
  4. Bydd y pwyllgor yn cwrdd o fewn 15 diwrnod ysgol o ddyddiad cael y gŵyn
  5. Bydd Cadeirydd y Llywodraethwyr yn rhoi gwybod i'r ddau barti y byddant yn clywed gan y pwyllgor o fewn pum diwrnod ysgol. Os nad ydynt yn gallu ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddant yn ysgrifennu atoch gan nodi pam a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb llawn
ID: 512, adolygwyd 17/10/2017